14
Lanmò Jan Batis
(Mak 6:14-29; Louk 9:7-9)
An tan sala sété Hèròd ki té ka kondwi Galili. Lè i tann tout sé miwak-la Jézi ka fè-a, i di sé sèvant li-a, “Sa sé Jan Batis ki wésisité, épi sé pou sa i ni pouvwa pou fè miwak.”
Hèròd di sa paski i té ja fè yo awété Jan Batis épi mawéʼy épi météʼy lajòl pou lapéti Hèrodiyas, madanm fwèʼy Filip, paski Jan Batis té di i pa dwèt pou Hèròd té ni madanm fwèʼy kon madanm li. Hèròd té vlé tjwé Jan Batis, mé i té pè sé jan Galili-a paski yo té konsidiwé Jan Batis kon an pwòfèt.
Mé asou jou annivèwsè Hèròd, tifi Hèrodiyas-la dansé douvan tout sé moun-an ki té an fèt-la, épi sa fè Hèròd plézi an chay. Kon sa i sèwmanté douvan tout moun i kay bay tifi-a népòt sa i mandé.
Tifi-a swiv konsèy manmanʼy épi i mandé pou tèt Jan Batis asou on pla! Sa té fè wa-a lapenn an chay, mé paski i té ja fè pwonmèt-la douvan tout sé moun-an ki té an fèt-la, i té ni pou fè sa ti fi-a mandéʼy. 10 Kon sa i konmandé sòldaʼy pou ay koupé tèt Jan Batis an lajòl-la. 11 Yo mennen tèt Jan Batis bay tifi-a asou on pla, épi tifi-a pwanʼy épi i mennenʼy bay manmanʼy. 12 Épi sé disip Jan Batis-la vini pwan kò-a épi yo mennenʼy ay téwé, épi yo alé di Jézi tout sa ki té fèt.
Jézi Bay Senk Mil Moun Manjé
(Mak 6:30-44; Louk 9:10-17; Jan 6:1-14)
13 Lè Jézi tann yo tjwé Jan Batis, i pwan an kannòt épi i pati alé adan an plas pouʼy té wèsté pa kòʼy. Mé sé moun-an vin konnèt sa épi yo kité sé vilaj-la koté yo té ka wèsté-a. Yo pasé bòdaj dlo-a épi yo swiv li. 14 Lè i désann kannòt-la, i wè an chay moun la. Yo fèʼy lapenn an chay épi i djéwi tout sa ki té malad.
15 Lè sé disip-la wè sòlèy kouché, yo di Jézi, “La pa ni moun ki ka wèsté isi-a, épi i ja ta. Voyé sé moun-an alé an sé vilaj-la pou yo ay achté manjé pou yo manjé.”
16 Jézi di yo, “Yo pa oblijé alé. Sé ou menm ki ni pou ba yo manjé.”
17 Yo di Jézi, “Nou pa ni pli pasé dé pwéson épi senk pen.”
18 Jézi di, “Mennen yo ban mwen.” 19 I di tout moun, “Asid asou zèb-la.” I pwan pwéson-an épi pen-an èk i lévé zyéʼy an syèl épi i wimèsyé Bondyé. I kasé pen-an épi i bay sé disip li-a, épi yo sépawéʼy bay tout moun. 20 Sé moun-an manjé bouden yo wèd. Lè yo fin manjé, sé disip-la anmasé sé mòso-a ki wèsté-a épi yo météʼy adan panyen, épi yo jwenn douz panyen plen. 21 An tout sé moun-an ki té la-a ki manjé pen sala, la té ni senk mil (5,000) nonm, apa di madanm épi ti manmay.
Jézi Maché Asou Dlo-a
(Mak 6:45-52; Jan 6:15-21)
22 Lè sala Jézi fè sé disip li-a antwé adan an kannòt pou yo alé lòt bò Lanmè Galili-a paditan i menm wèsté dèyè pouʼy voyé sé moun-an alé lakay yo. 23 Apwé i fin voyé sé moun-an alé, i mouté asou an ti mòn pa kòʼy ay pwédyé, épi lè sòlèy kouché i té la toujou. 24 A lè sala kannòt-la té ja lwen an lanmè-a. Lanmè-a té ka malmennenʼy paski van-an té ka vanté kont kannòt-la. 25 Avan sòlèy lévé, Jézi maché asou dlo-a pouʼy ay jwenn sé disip-la. 26 Lè sé disip-la wè Jézi ka maché asou dlo-a, yo té pè an chay. Yo di, “Sa sé an lèspwi!” épi yo fè an kwi afòs yo té pè.
27 Menm lè-a Jézi di yo, “Pwan tjè! Sé mwen menm ki la, pa pè!”
28 Pita di, “Mèt, si sé ou pou vwé, di mwen vini jwenn ou asou dlo-a.”
29 Épi Jézi diʼy, “Vini!” Kon sa Pita désann kannòt-la épi i koumansé maché asou dlo-a ay jwenn Jézi. 30 Mé lè i wè mizi fò van-an té ka vanté, i té pè épi i koumansé désann anba dlo. I hélé, “Mèt, sové mwen!”
31 Menm lè-a Jézi lonjé lanmenʼy épi i tjenbé Pita épi i diʼy, “Lafwaʼw fèb toubonnman! Pouki ou pa kwè mwen sa fèʼw vin jwenn mwen asou dlo-a?”
32 Yo toulé dé antwé andidan kannòt-la, épi van-an bésé, 33 épi sé disip-la adowé Jézi épi yo di, “Ou sé Gason Bondyé pou vwé!”
Jézi Djéwi Sé Malad-la Ki An Jennèsawèt-la
(Mak 7:1-13)
34 Yo janbé lanmè-a épi yo wivé asou tè Jennèsawèt, 35 épi lè sé moun-an ki té la-a wè sété Jézi, yo voyé pwan tout moun ki té malad an sé plas-la ki oliwon-an, épi yo mennen yo bay Jézi. 36 Yo mandé Jézi pou kité sé moun-an touché ti bout had li sèlman, épi tout sa ki té touché bout had Jézi té djéwi.