17
Jézi, Moziz Épi Ilaydja
(Mak 9:2-13; Louk 9:28-36)
Sis jou apwé, Jézi pwan Pita épi dé fwè-a, Jémz épi Jan, épi i mennen yo mouté anlè an mòn ki ho, épi yo té la pa kò yo. Paditan sé disip-la ka gadé, yo wè an chanjman vini asou Jézi. Fidjiʼy té ka kléwé kon sòlèy-la, épi had li té blan tèlman, i té ka vèglé yo. Lè sala twa disip-la wè Moziz épi Ilaydja ka palé épi Jézi.
Lè yo wè sa, Pita di Jézi, “Mèt, i bon nou isi-a! Si ou vlé, mwen kay fè twa ti kay, yonn baʼw, yonn bay Moziz épi yonn bay Ilaydja.”
Paditan i té ka palé, on nwaj ki té ka kléwé an chay kouvè yo épi yo tann an vwa palé an nwaj-la, i di, “Sa sé Gason mwen. Pa dé enmen mwen enmenʼy, épi mwen byen plè épiʼy. Sé pou zòt koutéʼy!”
Lè sé disip-la tann vwa-a, yo té pè tèlman yo tonbé atè fas anba. Jézi vini épi i touché yo. I di yo, “Lévé! Ou pa bizwen pè!” Lè yo lévé, yo wè sé Jézi yonn ki té la.
Lè yo té ka désann mòn-an, Jézi palé byen sèwyé ba yo. I di yo, “Pa di pyèsonn sa zòt wè-a pou jis tan mwen Gason Lézòm-lan wésisité.”
10 Sé disip-la mandé Jézi, “Ou sé Mèsaya-a, kon sa pouki sé titja lwa-a di Ilaydja ni pou vini avan?”
11 Jézi di yo, “Wi, sa vwé. Ilaydja ni pou vini avan, paski sé li ki kay pwépawé tout bagay. 12 Mé atjwèlman mwen ka diʼw, Ilaydja ja vini déja, épi yo fèʼy sa yo té vlé paski yo pa té sav sété li, épi sé menm mannyè-a yo kay maltwété Gason Lézòm-lan.”
13 Lè sala sé disip-la té vin konpwann sété Jan Batis i té ka palé lè i té di yo Ilaydja té ja vini déja.
Jézi Djéwi An Gason Ki Té Ni An Vyé Lèspwi
(Mak 9:14-29; Louk 9:37-43)
14 Lè Jézi épi sé disip li-a viwé koté sé lézòt sé moun-an té yé-a, an nonm vini koté Jézi épi i ajounou douvanʼy. 15 I di, “Mèt, ni konpasyon asou gason mwen! I ni an mové malkadi ka pwanʼy épi i ka pwanʼy tèlman téwib, délè i ka jétéʼy an difé-a ében an dlo-a. 16 Mwen mennenʼy bay sé disip ou-a, mé yo pa té sa djéwiʼy.”
17 Jézi di yo, “Zòt sé moun sala pa ni lafwa an Bondyé, épi lavi zòt kochi! Ki otan tan mwen ni pou wèsté la épi zòt avan zòt kwè an mwen? Mwen ja las épi zòt! Mennen tibway-la ban mwen!” 18 Jézi konmandé vyé lèspwi-a, épi i sòti andidan tibway-la, épi menm lè-a i té djéwi.
19 Apwé sa, sé disip-la alé koté Jézi pou yo palé ba li yonn, yo mandéʼy, “Ki mannyè nou pa té sa tiwé lèspwi-a andidan tibway-la?”
20 Jézi di yo, “Sé paski ou pa té ni asé lafwa an Bondyé. Mwen ka asiwéʼw, si ou té ni an ti tak lafwa gwòsè an ti gwenn moutad, ou té kay sa di mòn sala, ‘Sòti la épi alé pa la,’ épi i té kay alé. Ou té kay sa fè népòt bagay!”
[ 21 “Mé ou pa sa tiwé kalité lèspwi sala si ou pa pwédyé épi wèsté san manjé.”]
Jézi Viwé Palé Asou Lanmòʼy
(Mak 9:30-32; Louk 9:43-45)
22 Lè tout sé disip-la té asanblé an Galili, Jézi di yo, “Talè moun kay ladjé mwen Gason Lézòm-lan anba lanmen nonm 23 ki kay tjwé mwen, mé asou twazyenm jou-a, mwen kay wésisité.” Sa té fè sé disip-la lapenn an chay.
Jézi Péyé Taks Kay Bondyé-a
24 Lè Jézi épi sé disip-la wivé Kapènéyòm, sé moun-an ki té ka anmasé taks bay Kay Bondyé-a vini koté Pita épi yo diʼy, “Mèt ou ka péyé taks Kay Bondyé toulé lanné, kouman.”
25 Pita di, “Mé wi!”
Lè Pita antwé an kay-la, Jézi palé ba li avan. I di, “Simon, ban mwen wipinyonʼw, ki moun ki sipozé péyé taks épi lajan ladwenn bay wa plas-la? Ès sé jan plas-la ében sé étwanjé-a?”
26 Pita diʼy, “Sé étwanjé-a, kouman.”
Jézi diʼy, “Ében, sa vlé di jan plas-la pa ni pou péyé. 27 Mé nou pa vlé ofwansé yo. Pwan zenʼw épi voyéʼy an lanmè-a épi pwèmyé pwéson-an ou tjenbé-a, ou kay gadé an djòl li, ou kay wè an pyès lajan ki ni asé pou péyé taks Kay Bondyé-a bay ni mwen ni ou. Kon sa ou kay pwanʼy épi ou kay péyé taks pou nou dé-a.”