18
Moun-an Ki Pli Enpòtan-an
(Mak 9:33-37; Louk 9:46-48)
Apwé sa, sé disip-la vini koté Jézi épi yo mandéʼy, “Mèt, kilès ki pli enpòtan anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a?”
Jézi kwiyé an ti manmay épi i météʼy doubout douvan yo. I di yo, “Mwen ka asiwéʼw, si an moun pa chanjé mannyèʼy épi pwan mannyè an ti manmay, i pa kay sa vini anba kondwit Bondyé. Moun-an ki pli enpòtan anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a sé moun-an ki abésé kòʼy épi vini kon ti manmay sala, épi moun-an ki wisivwè an ti manmay kon sa pou lapéti mwen wisivwè mwen.
Pa Annékòz Moun Fè Péché
(Mak 9:42-48; Louk 17:1-2)
“Si pyèsonn fè yonn an sé ti manmay sala ki kwè an mwen-an tiwé lafwaʼy an mwen, i té kay pli mèyè pou moun sala si yo té mawé an woul moulen an kouʼy épi néyéʼy an lanmè-a ki pli fon-an. I mové an chay, paski an latè-a ni bagay ki ka fè moun pèdi lafwa yo. Bagay kon sa kay toujou fèt, mé i kay téwib pou moun-an ki annékòz li fèt-la.
“Si lanmenʼw ében pyéʼw ka annékòz ou pèdi lafwaʼw an mwen, koupéʼy épi jétéʼy. I pli mèyè pouʼw mantjé yon lanmen ében yon pyé épi pouʼw ni lavi étonnèl pito pouʼw ni toulé dé lanmenʼw èk toulé dé pyéʼw, épi pou Bondyé jétéʼw lanfè, koté difé-a pa ka janmen étenn. Épi si zyéʼw ka fèʼw pèdi lafwaʼw an mwen, tiwéʼy épi jétéʼy. I pli mèyè pouʼw mantjé on zyé épi ou ni lavi étonnèl pasé pouʼw ni toulé dé zyéʼw épi Bondyé jétéʼw lanfè, koté difé-a kay toujou bwilé.
Pawabòl Mouton-an Ki Té Pèd-la
(Louk 15:3-7)
10 “Sé pa pouʼw di sé ti manmay sala ki kwè an mwen-an pa enpòtan. Mwen ka diʼw, nanj gadyenn sé ti manmay sala toujou douvan Papa mwen ki an syèl. [ 11 Paski mwen, Gason Lézòm-lan, vini chaché sové sa ki pèd.]
12 “Mi sa an nonm ki ni yon san mouton kay fè lè yonn pèd. I kay kité katwiven diznèf-la (99) asou mòn-an ka manjé, épi i kay chaché pou sa ki pèd-la pou jis tan i jwenn li, 13 épi lè i jwenn li, mwen ka asiwéʼw i kay kontan plis pou sa i jwenn-an pasé lòt katwiven diznèf-la (99) ki pa té pèd-la. 14 Épi sé menm kon Papaʼw ki an syèl, i pa vlé yonn an sé ti manmay sala ki ja kwè an li-a pèd.
Ki Mannyè Pou Twété An Fwè Ki Péché
15 “Si fwèʼw fè an péché kont ou, alé épi moutwé fwè-a lèwèʼy. Mé fèʼy an sigwé ant zòt dé-a. Si i dakò épiʼw, ou ja genyenʼy viwé kon an fwè. 16 Mé si i pa dakò, alé pwan yonn ében dé moun épi mennen épiʼw, paski lévanjil-la di ou pa sa fè an akizasyon kont an moun si ou pa ni dé ében plis témwen. 17 Si i pa vlé kouté sé moun sala, ou kay mennen sa douvan légliz-la, épi si i wifizé dakò épi légliz-la, twétéʼy kon an moun ki pa an fwè ében yonn an sé bòbòlis-la ki ka anmasé taks-la.
18 “Kon sa mwen ka diʼw, népòt bagay zòt anpéché fèt asou latè-a pa kay fèt an syèl, épi népòt sa ou kité fèt asou latè-a kay fèt an syèl.
19 “Épi mwen ka diʼw ankò, si dé an zòt ki asou latè-a dakò pou mandé Bondyé népòt bagay, Papa mwen ki an syèl kay bay zòt sa zòt mandé-a. 20 Paski koté dé ében plis moun asanblé pou pwédyé an non mwen, mwen la anpami yo.”
Sé Pou Nou Pawdonnen
21 Pita vini koté Jézi épi i mandéʼy, “Mèt, konmen fwa mwen ni pou pawdonnen fwè mwen ki ka kontiné péché kont mwen? Ès sé sèt fwa?”
22 Jézi diʼy, “Non, sé pa sèt fwa. Ou ni pou pawdonnenʼy swasant dis (70) fwa sèt fwa.
23 “Mwen ka diʼw sa paski mannyè Bondyé ka kondwi sé menm kon an wa ki di i kay konté konmen lajan sé chèf ofisyéʼy-la dwéʼy. 24 Lè i koumansé fè sa, sé ofisyé-a mennen an lòt ofisyé ki té dwéʼy konmen milyon dòla. 25 Ofisyé-a pa té ni asé lajan pouʼy té péyé wa-a, kon sa wa-a di i kay ni pou vann li, madanm li épi ich li an èslavay, épi ofisyé-a kay ni pou pwan tout sa i ni pou péyé dèt-la i ka dwé-a.
26 “Ofisyé-a tonbé ajounou douvan wa-a. I diʼy, ‘Souplé Mèt, pwan pasyans épi mwen, èk mwen kay péyéʼw tout sa mwen ka dwéʼw.’ 27 I fè wa-a lapenn, kon sa wa-a diʼy, ‘Alé, ou pa ka dwé mwen ankò. Kité tout lajan-an ou té dwé mwen-an.’
28 “Lè chèf ofisyé-a alé, i jwenn an lòt ofisyé menm kon li ki té dwéʼy an ti tak lajan. I tjenbéʼy an gòj li épi i koumansé twangléʼy. I diʼy, ‘Péyé mwen tout lajan-an ou ka dwé mwen-an!’
29 “Lòt ofisyé kanmawad li-a ajounou épi i diʼy, ‘Souplé, ni pasyans épi mwen èk mwen kay péyéʼw.’
30 “Mé i wifizé fè sa. I fè yo météʼy lajòl pito, pou jis tan i péyé tout lajan-an i té dwéʼy-la. 31 Lè sé lézòt ofisyé-a wè sa i fè-a, sa fè yo lapenn an chay épi yo alé di wa-a tout sa ki té fèt-la.
32 “Kon sa wa-a kwiyé ofisyé-a épi i diʼy, ‘Ou sé an mové sèvant! Mwen kité tout lajan-an ou té dwé mwen-an, paski ou té mandé mwen pou ni pasyans épiʼw. 33 Ou té sipozé ni konpasyon asou lòt ofisyé-a menm kon mwen té ni asouʼw.’ 34 Wa-a té faché an chay épi i fè yo mété ofisyé-a lajòl pou yo fèʼy méchansté pou jis tan i péyé dènyé lajan-an i té dwé-a.”
35 Épi lè Jézi fin di yo sa, i di yo, “Sé menm mannyè-a Papa mwen ki an syèl-la kay fè zòt chak si ou pa pawdonnen fwèʼw ofon tjèʼw.”