19
Jézi Palé Konsèné Dévosé
(Mak 10:1-12)
Lè Jézi fini di yo sa, i kité Galili épi i alé an Joudiya, lòt bò Lawivyè Jouden-an. An chay moun swiv li, épi i djéwi tout sa ki té malad anpami yo.
Adan sé Fawizyen-an vini koté Jézi pou gadé si yo té sa kwennenʼy épi kwèsyon. Yo mandé Jézi, “Ès lwa-a ka bay an nonm pèwmisyon pou dévosé madanm li pou népòt wézon?”
Jézi di yo, “Ès ou pʼòkò li sa lévanjil-la di? I di, an koumansman-an Bondyé té fè moun, nonm épi fanm, épi Bondyé di, ‘Sé pou wézon sala an nonm kay kité manmanʼy épi papaʼy épi i kay viv épi madanm li kon madanm èk misyé, épi yo kay kon on sèl moun.’ Kon sa yo pa dé moun ankò, mé an sèl. Pyès nonm pa sipozé sépawé sa Bondyé ja mété ansanm.”
Sé Fawizyen-an mandéʼy, “Bon, pouki pou Moziz ban nou lwa-a ki di an nonm sa bay madanm li on satifika dévosé épi voyéʼy alé?”
Jézi wéponn yo, “Moziz kitéʼw fè sa paski tjè zòt té twò wèd, mé an koumansman-an lè Bondyé té fè moun, sé pa kon sa i té yé. Ében mwen ka diʼw, si an nonm dévosé madanm li pou pyès wézon apa di si madanm-lan fè adiltè, épi i mayé an lòt fanm, nonm sala ka fè adiltè.”
10 Sé disip-la di Jézi, “Ében, si sé kon sa mawiyaj yé, i pli mèyè pou an moun wèsté san mayé.”
11 Jézi di yo, “Sé pawòl sala pa pou tout moun, mé pou sé moun-an Bondyé bay pouvwa-a pou sa aksèptéʼy-la. 12 La ni diféwan wézon an nonm pa ka mayé. Adan pa ka mayé paski yo fèt pou yo pa mayé. Adan pa ka mayé paski nonm chatwé yo, épi lézòt pa ka mayé pou yo sa twavay anba kondwit Bondyé pli mèyè. Moun-an ki sa konpwann sa-a, kitéʼy konpwann.”
Jézi Benni Ti Manmay
(Mak 10:13-16; Louk 18:15-17)
13 Déotwa moun mennen ti manmay bay Jézi pouʼy té sa mété lanmenʼy anlè yo épi pwédyé ba yo, mé sé disip-la pwi dèyè yo.
14 Jézi di yo, “Kité sé ti manmay-la vini jwenn mwen épi pa anpéché yo, paski sé moun kon sé ti manmay sala ki ka vini anba kondwit Bondyé.” 15 Jézi mété lanmenʼy anlè sé ti manmay-la épi i benni yo épi i alé.
Jenn Nonm Wich-la
(Mak 10:17-31; Louk 18:18-30)
16 An jou an nonm alé koté Jézi épi i mandéʼy, “Titja, kilès bon bagay mwen ni pou fè pou Bondyé ban mwen lavi étonnèl?”
17 Jézi diʼy, “Pouki ou ka mandé mwen konsèné bagay ki bon? Sé Bondyé yonn ki bon. Si ou vlé ni lavi étonnèl, obéyi sé konmandman-an.”
18 I mandé Jézi, “Kilès konmandman?”
Jézi diʼy, “Pa tjwé, pa fè adiltè, pa vòlè, pa sèvi fo témwen kont lòt moun, 19 wèspèkté manmanʼw épi papaʼw, épi enmen pwochenʼw menm kon kòʼw menm.”
20 Jenn nonm-lan di, “Mwen ja obéyi tout sé konmandman sala. Ki sa mwen ni pou fè ankò?”
21 Jézi diʼy, “Si ou vlé vini pawfé, alé vann tout sa ou ni épi bay lé pòv lajan-an, épi ou kay ni wichès an syèl, épi apwé sa vini swiv mwen.” 22 Lè nonm-lan tann Jézi di sa, i pati tou an lapenn paski i té wich an chay.
23 Jézi di sé disip-la, “Mwen ka asiwéʼw, i kay wèd an chay pou moun ki wich vini anba kondwit Bondyé. 24 Mwen ka diʼw ankò, i pli ézé pou an kanmèl antwé adan zyé an zédjwi pasé an nonm ki wich vini anba kondwit Bondyé.”
25 Lè sé disip-la tann sa, yo té sipwi an chay! Yo di, “Ében, si sé sa, ki moun ki kay ni lavi étonnèl?”
26 Jézi gadé sé disip-la an mitan zyé épi i di yo, “I enposib pou moun, mé pou Bondyé tout bagay posib.”
27 Lè sala Pita palé, i diʼy, “Mi, nou kité tout bagay dèyè épi nou vini swiv ou. Ki sa nou kay jwenn pou sa?”
28 Jézi di yo, “Mwen ka asiwéʼw, lè Gason Lézòm-lan kay kondwi latè nèf-la èk tout moun ka glowifyéʼy, zòt douz-la ki ka swiv mwen-an kay kondwi tou. Zòt kay asid pou kondwi douz nasyon Izwayèl-la. 29 Épi tout moun ki ja kité kay, fwè, sésé, papa, manman, ich, ében tè pou lapéti mwen, kay jwenn yon san fwa plis pasé sa yo té ni-an, épi yo kay jwenn lavi étonnèl. 30 Lè Bondyé kay kondwi kon wa, an chay moun ki douvan atjwèlman kay wèsté dèyè, épi an chay moun ki dèyè atjwèlman kay pwan douvan.