24
Jézi Di Kay Bondyé-a Ni Pou Détwi
(Mak 13:1-2; Louk 21:5-6)
Lè Jézi sòti an Kay Bondyé-a ka maché alé, sé disip-la kwiyéʼy épi yo moutwéʼy mannyè Kay Bondyé-a fèt, mé Jézi di yo, “Wi, ou sa gadé tout sé bagay sala, mé mwen ka asiwéʼw, tout kay-la kay kwazé nèt èk pa yon wòch ki kay wèsté asou lòt-la.”
Sé Disip Jézi-a Kay Jwenn Twaka Épi Pèsikasyon
(Mak 13:3-13; Louk 21:7-19)
Jézi té asid asou Mòn Òliv lè sé disip-la vini kotéʼy an sigwé épi yo diʼy, “Di nou ki tan Kay Bondyé-a kay kwazé. Ki sa ki kay fèt pou moutwé i tan pouʼw vini? Épi ki lè tan-an kay bout?”
Jézi di yo, “Véyé kòʼw pou pyèsonn pa kwennenʼw, paski an chay moun kay vini sèvi non mwen épi yo kay di, ‘Sé mwen ki Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a’ épi yo kay kwennen an chay moun. Ou kay tann ladjè tou pwéʼw épi ou kay tann nouvèl ladjè ka goumen lwen, mé pa kité sa twakaséʼw. Sé bagay sala ni pou fèt, mé sa pa vlé di tan-an ja bout. Nasyon kay goumen kont nasyon épi wéyòm kay ataké yonn a lòt. La kay ni lafen èk twanblanntè adan an chay koté. Sé bagay sala sé menm kon pwèmyé mal an madanm ki pawé pou akouché.
“Lè sala lèlmiʼw kay fè moun awétéʼw épi yo kay ladjéʼw an lanmen moun ki kay piniʼw épi tjwéʼw, épi tout nasyon kay hayiʼw pou lapéti mwen. 10 An tan sala an pil ki ka swiv mwen kay viwé tonbé an péché ankò, épi yo kay hayi épi twayi yonn a lòt. 11 Épi an pil fo pwòfèt kay vini épi yo kay kwennen an chay moun, 12 Épi la kay ni tèlman movèzté an tan sala, sa kay fè lanmityé an chay moun vini fèb. 13 Mé moun-an ki tjenbé fò pou jis an bout-la kay sové, 14 épi moun kay pwéché Bon Nouvèl-la ki Bondyé kay kondwi adan an mannyè ki nèf. Yo kay pwéché toupatou an latè-a pou tout nasyon jwenn an chans pou aksèpté Bon Nouvèl-la. Épi sé lè sala tan-an kay bout.
Abobinasyon Méchan-an
(Mak 13:14-23; Louk 21:20-24)
15 “Pwòfèt Dannyèl té palé asou méchan-an ki kay doubout adan Kay-la ki pou Bondyé yonn-an pou fè abobinasyon. (Kité moun-an ki ka li-a konpwann sa sa vlé di.) Lè ou wè sa fèt, 16 sé moun-an ki an péyi Joudiya ni pou kouwi alé an sé mòn-an. 17 An nonm ki an balkon kay li pa menm ni pou antwé an kay-la ay pwan sa i ni. 18 Nonm-lan ki an jaden-an pa ni pou viwé ay pwan bon had pou mété. 19 Sé jou sala kay si tèlman téwib pou manman ki gwo bouden épi sa ki ni ti manmay ka tété! 20 Pwédyé pou tan-an ou kay ni pou kouwi-a pa an tan fwédi-a ében asou jou sabaf-la, 21 paski tan sala kay pli mové pasé pyès lézòt tan ki ja janmen ni, dépi an koumansman latè-a pou jis atjwèlman, ni la pa kay janmen ni on tan ki mové kon sa ankò. 22 Mé Bondyé ja fè tan-an vini pli kout. Si i pa té fè sa, pyèsonn pa té kay sové. Mé pou lapéti sé moun-an i ja chwazi-a, i kay tiwé adan sé jou-a.
23 “Lè sala si pyèsonn diʼw, ‘Mi Mèsaya-a isi-a!’ ében ‘Mi li pa la,’ pa kwèʼy, 24 paski la kay ni fo Mèsaya épi fo pwòfèt ki kay vini. Yo kay fè miwak épi gwan twavay épi yo kay éséyé kwennen jis sé moun-an Bondyé ja chwazi-a — si i té posib. 25 Kouté, mwen ja diʼw sa an davans.
26 “Ében si an moun diʼw, ‘Mi li an hòtè,’ pa alé la. Ében yo kay diʼw, ‘Mi li ka séwé isi-a,’ pa kwè yo, 27 paski Gason Lézòm-lan kay vini menm kon ou ka wè an kout zéklè ka fèt an sòlèy lévan épi kléwé jis an sòlèy kouchan. 28 Koté ou wè sé kòbo-a ka asanblé, ou sav sé la kò mò-a yé. Sé menm mannyè-a lè ou wè sé bagay sala ka fèt, ou sav mwen ka vini talè.
29 “Mi sa ki kay fèt imidyètman apwé twaka sé jou sala:
‘Sòlèy-la kay vini nwè
épi lalin-an pa kay kléwé ankò.
Sé étwal-la kay tonbé sòti an plas yo,
épi sé pouvwa-a ki an lézè-a kay soukwé.’
30 “Lè sala an bagay kay fèt an syèl-la pou moutwé ki Gason Lézòm-lan ka vini, épi tout moun ki asou latè-a kay pléwé. Yo kay wè Gason Lézòm-lan ka vini asou nwaj an syèl-la épi pouvwa épi gwan klèté. 31 Gwo twonpèt-la kay kòné, épi Gason Lézòm-lan kay voyé nanj li an tout kat kwen latè-a, épi yo kay asanblé tout sé moun-an Bondyé ja chwazi-a an tout latè-a.
Lison Pyé Fwi-a
(Mak 13:28-31; Louk 21:29-33)
32 “Kité pyé fwi-a moutwéʼw an lison. Lè ou wèʼy koumansé boujonnen épi i koumansé voyé fèy, ou sav kawenm-lan ka pwan. 33 Sé menm mannyè-a lè ou wè tout sé bagay sala ka fèt, ou kay sav ki Gason Lézòm-lan ja pawé pou vini. 34 Chonjé, avan jennenwasyon sala mò, tout sé bagay sala ni pou fèt. 35 Syèl-la épi latè-a kay fini, mé pawòl mwen kay toujou la pou tout tan.
Lè Gason Lézòm-lan Kay Vini
(Mak 13:32-37; Louk 17:26-30, 34-36)
36 “Mé pyèsonn pa konnèt ki jou ében ki nèditan tan-an kay bout, pa menm nanj ni Gason Bondyé menm. Sé Bondyé Papa-a yonn ki konnèt lè-a. 37 Menm mannyè i té yé an tan Nowa, sé menm kon sa i kay yé lè Gason Lézòm-lan kay vini. 38 An tan avan déliz-la moun té ka bwè èk manjé, moun té ka mayé pou jis jou-a Nowa antwé andidan batiman-an, 39 épi yo pa té konpwann ki sa ki té ka fèt-la jis tan déliz-la vini, épi yo tout néyé. Sé menm mannyè-a i kay yé lè Gason Lézòm-lan kay vini. 40 An tan sala dé nonm kay an jaden-an ka twavay ansanm, sé nanj-lan kay pwan yonn, épi lòt-la kay wèsté. 41 Dé madanm kay la ka pilé gwenn, sé nanj-lan kay pwan yonn, épi lòt-la kay wèsté.
42 “Sé pouʼw véyé, paski ou pa sav ki jou mèt ou kay vini. 43 Si mèt an kay té konnèt ki lè vòlè-a té kay vini, mwen asiwéʼw i té kay véyé pou vòlè-a pa kasé kay li. 44 Sé kon sa ou ni pou toujou pawé paski Gason Lézòm-lan kay vini an nèditan-an ou pa ka èspéyé-a.
On Sèvant Ni Pou Obéyisan
(Louk 12:41-48)
45 “Sèvant-lan ki ni lèspwi épi ki obéyisan-an, sé li mèt-la kay mété wèskonsab tout sé lézòt sèvant-lan lè i pa la, pouʼy ba yo manjé lè i lè manjé. 46 Épi pa dé kontan sèvant sala kay kontan lè mèt li kay déviwé épi i kay jwenn li ka fè twavay-la i té ba li fè-a. 47 Mwen ka asiwéʼw, mèt-la kay mété tout sa i ni asou kont sèvant sala. 48 Mé si sèvant-lan sé an mové sèvant, i kay di bay kòʼy, ‘Mèt mwen pʼòkò kay viwé,’ 49 épi i kay koumansé bat sé lézòt sèvant-lan épi i kay bwè èk manjé épi sé nèg wonm-lan. 50 Mèt sèvant sala kay vini adan an jou sèvant-lan pa ka èspéyé, épi adan an tan i pa sav i kay vini. 51 Mèt-la kay bat sèvant sala mové an chay épi i kay voyéʼy menm koté yo ka voyé sé ipokwit-la, épi la sèvant-lan kay pléwé épi kwatjé danʼy.