25
Pawabòl Dis Jenn Fi-a
“Lè mwen Gason Lézòm-lan vini kondwi, mi kon sa i kay yé: La té ni dis jenn fi ki té pwan lanp yo épi pati ay jwenn misyé-a ki kay mayé-a. Senk adan yo té kouyon épi senk té ni lèspwi. Sé sa ki té kouyon-an pwan lanp yo mé yo pa té pwan asé lwil, mé sé sa ki té ni lèspwi-a mennen lanp yo épi an lòt boutèy lwil pou lanp-lan. Misyé-a ki kay mayé-a té an wita, épi zyé sé jenn fi-a koumansé fèmé épi sonmèy pwan yo.
“A mennwit an moun hélé, ‘Misyé-a ki kay mayé-a ka vini! Vini jwenn li apwézan!’
“Tout sé jenn fi-a lévé épi yo pwépawé lanp yo. Épi sé sa ki té kouyon-an di sé tifi-a ki té ni lèspwi-a, ‘Ban nou adan lwil ou-a, paski lanp nou ka tenn.’
“Mé sé sa ki té ni lèspwi-a wéponn, ‘Nou pa sa fè sa pyès! La pa ni asé pou nou épi ou. Alé koté sé moun-an ki ka vann lwil-la épi achté pou kòʼw.’
10 “Épi paditan sé jenn fi kouyon-an alé achté lwil, misyé-a ki kay mayé-a wivé, épi senk-lan ki té pawé-a alé an nòs-la èk misyé-a ki kay mayé-a, épi yo fèmé lapòt-la.
11 “Pli ta, sé lézòt jenn fi-a wivé épi yo koumansé kwiyé, ‘Mèt, mèt, ouvè la ban nou!’
12 “Mé i wéponn yo, ‘Non, mwen ka diʼw mwen pa konnèt ou pyès!’ ”
13 Lè Jézi fini di yo pawabòl-la, i di yo, “Véyé, paski ou pa konnèt ki jou ében ki nèditan Gason Lézòm-lan kay vini.
Pawabòl Twa Sèvant-lan
(Louk 19:11-27)
14 “Lè mwen Gason Lézòm-lan vini kondwi kon wa, mi kon sa i kay yé: La té ni an nonm ki té pawé pou alé asou an voyaj. Kon sa i kwiyé sé sèvant li-a épi i kité tout pozèsyonʼy asou kont yo. 15 I bay chak sèvant an pòsyon lajan i kay sa twavay. I bay yonn senk mil (5,000) goud, i bay an lòt dé mil (2,000), épi i bay lòt-la yon mil (1,000), épi nonm-lan pati alé asou voyaj li. 16 Sèvant-lan i té bay senk mil goud-la alé menm lè-a épi i twavay lajan-an épi i fè an lòt senk mil. 17 Menm mannyè-a, lòt sèvant-lan i té bay dé mil-la fè an lòt dé mil. 18 Mé sèvant-lan i té bay yon mil goud-la pwan lajan-an épi i fouyé an twou épi i téwé lajan mèt-la.
19 “Apwé an lonng tan, mèt-la witounen lakay li épi i di sé sèvant-lan vini pou yo diʼy ki sa yo fè épi lajan-an i té ba yo-a. 20 Sèvant-lan i té bay senk mil-la vini épi i diʼy, ‘Ou té ban mwen senk mil goud. Mi an lòt senk mil goud pwofi lajan-an fè ban mwen.’
21 “Mèt-la diʼy, ‘Ou ja fè byen! Ou sé an bon sèvant, épi ou byen twavay ti tak lajan-an mwen té ba ou-a. Kon sa mwen kay météʼw wèskonsab an chay lajan. Antwé épi vin wéjwi épi mwen!’
22 “Lè sala sèvant-lan i té bay dé mil goud-la vini épi i diʼy, ‘Mèt, ou té ban mwen dé mil goud. Mi an lòt dé mil pwofi mwen fè.’
23 “Mèt-la diʼy, ‘Ou ja fè byen! Ou sé an bon sèvant, épi ou byen twavay ti tak lajan-an mwen té ba ou-a. Kon sa mwen kay météʼw wèskonsab an chay lajan. Antwé épi vin wéjwi épi mwen!’
24 “Lè sala sèvant-lan ki té wisivwè yon mil goud-la vini épi i di, ‘Mèt, mwen sav ou sé an nonm ki wèd. Ou ka wékòlté koté ou pa planté épi ou ka anmasé koté ou pa té simen gwenn. 25 Mwen té pè, kon sa mwen séwé lajan-an an tè-a. Mi lajanʼw.’
26 “Mèt-la di, ‘Ou sé an sèvant ki mové épi fenyan! Ou sav mwen sé an nonm ki wèd, mwen ka wékòlté sa mwen pa planté épi mwen ka anmasé koté mwen pa té simen gwenn. 27 Ében, pouki ou pa té mété lajan mwen-an labank? Lè mwen viwé, mwen té kay jwenn li épi lantéwé. 28 Pwan lajan-an an lanmenʼy épi bay sèvant-lan ki ni dis mil-laʼy, 29 paski moun-an ki byen sèvi bagay-la i ni-an kay ni plis épi i kay ni plis pasé i bizwen. Mé moun-an ki pa byen sèvi ti tak bagay-la i ni-an, jis ti tak-la i ni-an, Bondyé kay pwan an lanmenʼy.’ 30 Épi mèt-la di, ‘Pwan vyé sèvant sala épi jétéʼy dèwò an nwèsè-a. Sé la nonm kay pléwé épi kwatjé dan yo.’
Dènyé Jijman-an
31 “Lè Gason Lézòm-lan kay vini kon wa épi tout nanj li épiʼy, i kay asid asou gwan chèz li pou kondwi épi tout pouvwaʼy. 32 Tout moun an tout nasyon kay asanblé douvanʼy, épi i kay sépawé yo an dé konpanni, menm kon an gadyenn ka sépawé mouton hòd kabwit. 33 I kay mété sé moun-an ki dwèt-la asou lanmen dwèt épi sé lézòt-la asou lanmen gòch.
34 “Lè sala wa-a kay di sé sa ki asou lanmen dwèt li-a, ‘Vini, ou menm ki té wisivwè bennédiksyon Papa mwen. Vini viv anba kondwit Bondyé èk wisivwè sé bennédiksyon-an i ja pwépawé baʼw dépi an koumansman latè-a. 35 Mwen té fen épi ou ban mwen manjé. Mwen té swèf épi ou ban mwen bwè. Mwen sété on étwanjé épi ou antwé mwen lakay ou. 36 Mwen té touni épi ou ban mwen had. Mwen té malad épi ou otjipé mwen. Mwen té an pwizon épi ou vin soulajé mwen.’
37 “Lè sala sé moun-an ki dwèt-la kay mandéʼy, ‘Mèt, ki lè nou té wèʼw fen épi nou baʼw manjé, ében swèf épi nou baʼw bwè? 38 Épi ki lè nou té wèʼw sété an étwanjé épi nou antwéʼw lakay nou, ében touni épi nou baʼw had pouʼw mété anlèʼw? 39 Ki lè nou janmen wèʼw malad ében an pwizon épi nou otjipéʼw?’
40 “Wa-a kay wéponn yo, épi i kay di yo, ‘Mwen ka asiwéʼw, népòt lè ou fè sé bagay sala bay yonn an sé mwens enpòtan anpami sé fwè mwen-an, ou fèʼy ban mwen!’
41 “Lè sala wa-a kay di pou sé moun-an ki asou lanmen gòch li-a, ‘Sòti douvan mwen, modi! Alé an difé-a ki ka bwilé pou tout tan-an, difé-a Bondyé té ja pwépawé bay Denmou épi sé nanj li-a! 42 Mwen té fen, mé ou pa ban mwen manjé. Mwen té swèf, mé ou pa ban mwen bwè. 43 Mwen sété an étwanjé, mé ou pa antwé mwen lakay ou. Mwen té touni, mé ou pa ban mwen had. Mwen té malad épi an pwizon, mé ou pa otjipé mwen.’
44 “Lè sala yo kay wéponn li, ‘Mèt, ki lè nou té wèʼw fen ében ou swèf ében ou sété an étwanjé ében ou té touni ében ou té malad ében an pwizon, épi nou pa édéʼw?’
45 “Wa-a kay wéponn yo, épi i kay di yo, ‘Mwen ka asiwéʼw, népòt lè ou wifizé fè sé bagay sala bay yonn an sé mwens enpòtan anpami sé moun sala, ou wifizé fèʼy ban mwen.’
46 “Épi Bondyé kay voyé yo anba pinisyon pou tout tan, mé sé moun-an ki dwèt-la kay wisivwè lavi étonnèl.”