28
Jézi Wésisité
(Mak 16:1-10; Louk 24:1-12; Jan 20:1-10)
Apwé jou sabaf-la, byen bonnè pwèmyé jou an simenn-an, Mari Madlenn épi lòt Mari-a alé ay gadé twou-a.
Menm lè-a té ni an gwo twanblanntè, épi an nanj Bondyé sòti an syèl épi i woulé wòch-la sòti anlè twou-a épi i asid anlèʼy. I té ka kléwé menm kon zéklè épi had li té blan kon koton. Sé sòlda-a té pè tèlman, twanblad pwan yo épi yo tonbé atè-a menm kon moun ki mò.
Nanj-lan palé bay sé madanm-lan. I di yo, “Pa pè! Mwen sav ou ka gadé pou Jézi yo té kwisifyé-a, mé i pa isi-a. I wésisité kon i té di. Vini wè koté kò-a té yé-a.” Épi i di yo, “Alé vitman ay di sé disip li-a i wésisité épi i ka alé Galili avan yo. Sé la yo kay wèʼy. Pa obliyé sa mwen diʼw-la.”
Yo kouwi kité twou-a vitman pou alé di sé disip-la. Yo té byen pè mé yo té plen lajwa. La menm asou chimen-an, Jézi jwenn yo épi i di yo, “Bonjou.” Yo vini épi yo tjenbé dé pyéʼy épi yo adowéʼy. 10 Jézi di yo, “Pa pè, mé alé di sé fwè-a alé Galili, épi yo kay wè mwen la.”
Wapò Sé Sòlda-a
11 Lè sé madanm-lan pati alé, adan sé sòlda-a ki té ka véyé twou-a viwé an vil-la épi yo ay di sé chèf pwèt-la tout sa ki té fèt. 12 Sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé Jwif-la asanblé ansanm pou fè plan yo. Yo péyé sé sòlda-a an gwo lajan 13 épi yo di, “Ou kay ni pou di, an li òswè paditan ou té ka dòmi, sé disip li-a vini vòlè kò-a. 14 Épi si gouvènè-a vin konnèt sa, nou kay sav ki mannyè pou palé ba li pou nou sa tiwéʼw an twaka sala.”
15 Kon sa sé sòlda-a pwan lajan-an épi yo fè sa sé chèf pwèt-la té di-a, épi sé Jwif-la simen sa sé sòlda-a té di-a toupatou pou jis jòdi-a.
Jézi Pawèt Douvan Sé Disip Li-a
(Mak 16:14-18; Louk 24:36-49; Jan 20:19-23; Twavay 1:6-8)
16 Sé wonz disip-la pati épi yo mouté asou an ti mòn an Galili koté Jézi té di yo pou alé. 17 Lè yo wè Jézi, yo adowéʼy, mé adan pa té kwè sété Jézi. 18 Jézi vini épi i di, “Bondyé ja ban mwen tout pouvwa asou tout sa ki an syèl épi sa ki asou latè-a. 19 Kon sa alé toupatou épi pwéché bay sé moun-an pou yo sa vini disip mwen, épi batizé yo an non Papa-a, an non Gason-an épi an non Lèspwi Bondyé, 20 épi enstwi yo pou obéyi tout sé bagay-la mwen ja konmandéʼw-la. Épi mwen kay toujou la épiʼw pou jis an bout latè-a.”