^
MAK
Jan Batis Pwépawé Chimen-an
Batenm Épi Tantasyon Jézi
Jézi Kwiyé Sé Pwèmyé Disip Li-a
An Nonm Ki Té Ni An Vyé Lèspwi
Jézi Djéwi An Chay Moun
Jézi Pwéché An Galili
An Nonm Ki Té Ni An Vyé Maladi An Lapoʼy
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Enfim
Jézi Kwiyé Livay Pou Swiv Li
Pwédyé Èk Wèsté San Manjé Pou Adowé Bondyé
Kwèsyon Konsèné Jou Sabaf Sé Jwif-la
An Nonm Ki Té Enfim An Lanmenʼy
An Latilyé Moun Swiv Jézi
Jézi Chwazi Douz Zapòt
Sé Titja Lwa Sé Jwif-la Malpalé Jézi
Manman Épi Fwè Jézi Vini Kwiyéʼy
Pawabòl Nonm-lan Ki Planté Gwenn-an
An Lanp Anba An Chòdyè
Pawabòl Sé Gwenn-an Ki Lévé-a
Pawabòl Gwenn Moutad-la
Jézi Fè An Mové Tan Doubout
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Ni Vyé Lèspwi Andidanʼy
Jézi Ni Pouvwa Anlè Lanmò Épi Maladi
An Pwòfèt Ki Pa Jwenn Wèspé
Jézi Voyé Sé Douz Disip-la
Lanmò Jan Batis
Jézi Bay Senk Mil Nonm Manjé
Jézi Maché Asou Lanmè-a
Twadisyon Sé Jwif-la
Sa Ki Ka Anpéché Bondyé Aksèpté An Moun
Lafwa An Madanm
Jézi Ni Pouvwa Pou Djéwi Sa Ki Soud Èk Sa Ki Moumou
Jézi Bay Kat Mil Moun Manjé
Sé Fawizyen-an Mandé Pou On Miwak
Lèlven Sé Fawizyen-an Épi Hèròd
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Avèg Bèfsayda
Déklawasyon-an Pita Fè-a Konsèné Jézi
Jézi Palé Konsèné Soufwans Li Épi Lanmòʼy
Jou-a Jézi Chanjé Lapawans Li
Gason-an Ki Té Ni Vyé Lèspwi-a
Jézi Palé Ankò Konsèné Lanmòʼy
Kilès Ki Pli Enpòtan
Sa Ki Pa Kont Nou Pou Nou
Si La Ni An Bagay Ki Ka Fèʼw Péché
Jézi Enstwi Konsèné Dévosé
Jézi Épi Sé Manmay-la
Nonm Wich-la
Jézi Palé Twazyenm Fwa-a Konsèné Lanmòʼy
Jan Épi Jémz Mandé Jézi An Favè
Jézi Fè Batiméyòs Wè Klè
Jézi Antwé Jérouzalèm
Jézi Modi Pyé Fwi-a
Jézi Alé An Kay Bondyé-a
Pyé Fwi-a Sèk
Kwèsyon Konsèné Lotowité Jézi Ni
Pawabòl Konsèné Jaden Wézen-an
Kwèsyon-an Konsèné Péyé Wa Siza Lajan-an
Kwèsyon-an Konsèné Wésisité Hòd Lanmò-a
Pli Enpòtan Konmandman-an
Kwèsyon-an Konsèné Mèsaya-a
Jézi Vèti Konsèné Sé Titja Lwa Sé Jwif-la
Madanm Pòv-la Ki Bay Tout Sa I Té Ni-an
Lè Latè-a Kay Bout
Pyèsonn Pa Konnèt Jou-a Ében Nèditan-an
Konplo-a Kont Jézi
Madanm-lan Ki Vidé Losyon-an Asou Tèt Jézi-a
Jida Dakò Pou Twayi Jézi
Dènyé Wipa Jézi Èk Sé Disip Li-a
Jézi Di Sa Pita Kay Fèʼy
Jézi Pwédyé An Gèfsèmanni
Lè Yo Té Awété Jézi
Jézi Douvan Konsèy Sé Jwif-la
Pita Di I Pa Konnèt Jézi
Jézi Douvan Pons Pilat
Sé Sòlda-a Motjé Jézi
Yo Kwisifyé Jézi
Lanmò Jézi
Lè Jézi Té Téwé
Jézi Wésisité
Jézi Pawèt Épi I Mouté An Syèl