Liv Bon Nouvèl-la
Mak
Ékwi-a
Nonm-lan ki ékwi liv Bon Nouvèl sala sété Jan Mak. Jan Mak sété an bon jan zapòt Pita, épi sé Pita ki diʼy tout sé bagay-la Jézi Kwi fè épi di-a. Pita pa té annèk ékwi sé bagay sala bay Mak mé i tann sé bagay sala patan Pita té ka pwéché bay sé moun-an ki té ka kwè an Jézi lontan-an. Mak té pwézèvé tout sa i té tann.
Twadisyon légliz lontan di Mak té ékwi liv Bon Nouvèl sala patan i té an vil Ronm. Pitèt i té ékwi lèt sala pwensipalman bay moun ki té aksèpté Jézi mé yo pa té Jwif. An liv sala ou kay wè koté:
1. Mak palé aklè asou mannyè i té nésésè pou Jézi Kwi té sa mò asou kwa-a.
2. I mansyonnen Jézi Kwi kon an titja épi mèt twant nèf fwa an liv sala.
3. I di mannyè i nésésè pou moun sa sèwyé lè yo vlé vini an disip Jézi Kwi.
4. Ou kay wè plizyè fwa koté Jézi pa té vlé moun konnèt ki moun i yé ében twavay miwak-la i ka fè-a.
5. Mak palé an chay konsèné Jézi Kwi kon an nonm épi kon Bondyé osi.
Mannyè liv Bon Nouvèl sala ékwi byen senp. I palé pli konsèné sa Jézi fè pasé sa i di. An liv sala ou kay wè koumansman Bon Nouvèl-la. Ou kay wè lavi, lanmò épi wézèwèksyon Jézi Kwi, épi lè sé zapòt-la koumansé pwéché Bon Nouvèl-la.
1
Jan Batis Pwépawé Chimen-an
(Mafyou 3:1-12; Louk 3:1-18; Jan 1:19-28)
Sa sé koumansman Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, Gason Bondyé. I koumansé menm mannyè Bondyé té di i kay fèt an liv pwòfèt Izaya. I di:
“Gadé, mwen Bondyé kay voyé on konmisyonnè avanʼw, Gason mwen,
épi i kay pwépawé chimen-an baʼw.
Sé moun-an kay tann vwa an moun byen lwen ka andjélé,
‘Pwépawé chimen-an bay Senyè-a, fè twas ki dwèt pou i sa pasé.’ ”
Kon ki di, kon ki fèt. Jan Batis pawèt adan savann-an ka batizé moun épi i ka pwéché konmisyon Bondyé ki di sé moun-an pou tounen hòd péché yo épi batizé, épi Bondyé kay pawdonnen péché yo. Épi la moun sòti toupatou an hòtè Joudiya èk an vil Jérouzalèm épi yo alé koté Jan té ka batizé-a. Èk apwé yo konfésé péché yo, Jan batizé yo an Lawivyè Jouden.
Jan té ka mété had ki fèt épi pwèl kanmèl épi i té ni an sanng tjwi oliwon wenʼy, épi pou manjéʼy i té ka manjé an ti bèt kon an kwitjèt èk siwo myèl. Épi kon i pwéché bay sé moun-an i di yo kon sa, “I ni yonn ki ka vini apwé mwen ki ni pli pouvwa pasé mwen, lasé soulyéʼy menm, mwen pa menm bon asé pou sa bésé épi démawéʼy. Mwen sèvi dlo pou batizé zòt, mé i menm kay batizé zòt épi Lèspwi Bondyé.”
Batenm Épi Tantasyon Jézi
(Mafyou 3:13–4:11; Louk 3:21-22; 4:1-13)
Pa lontan apwé sa Jézi sòti an vil Nazawèt an Galili épi Jan batizéʼy an Lawivyè Jouden. 10 Épi kon Jézi té ka sòti an dlo-a, la menm i wè syèl-la déchiwé ouvè épi Lèspwi Bondyé désann asouʼy kon an toutwèl. 11 Épi yo tann an vwa sòti an syèl èk i di, “Ou sé Gason mwen, mwen kontanʼw an chay. Mwen byen plè épiʼw.”
12 La menm Lèspwi Bondyé kondwiʼy alé adan an plas koté pyès moun pa ka wèsté. 13 Épi Jézi wèsté la pou kawant jou, épi Satan tantéʼy. Jézi té la épi sé zannimo mawon-an, épi nanj Bondyé wann li sèvis.
Jézi Kwiyé Sé Pwèmyé Disip Li-a
(Mafyou 4:12-22; Louk 4:14-15; 5:1-11)
14 Yo té mété Jan Batis an pwizon, épi apwé sa Jézi alé toupatou an Galili ka pwéché Bon Nouvèl-la Bondyé té ba li pou pwéché-a. 15 I té ka di, “Tan-an ja wivé, kondwit Bondyé ka vini touswit. Tounen hòd péché zòt épi kwè Bon Nouvèl-la.”
16 Kon Jézi té ka maché bò Lanmè Galili-a, i wè Simon épi fwèʼy Androu ka voyé lèpèvyé yo an lanmè-a, paski yo té péchè. 17 Jézi di yo kon sa, “Vini, swiv mwen, épi mwen kay fèʼw péché lézòm.” 18 Épi la menm yo kité sé lèpèvyé-a èk yo swiv Jézi.
19 Lè Jézi té alé an ti distans, i wè Jémz gason Zèbèdi épi fwèʼy Jan adan an kannòt, épi yo té ka pwépawé senn yo. 20 Kon sa Jézi kwiyé yo pou swiv li, yo kité papa yo Zèbèdi épi sé twavayè-a adan kannòt-la épi yo swiv Jézi.
An Nonm Ki Té Ni An Vyé Lèspwi
(Louk 4:31-37)
21 Jézi épi pwèmyé sé disip-la wivé an vil Kapènéyòm, épi asou jou sabaf sé Jwif-la i antwé an légliz yo épi i koumansé enstwi sé moun-an. 22 Sé moun-an té tèlman sipwi lè yo tann mannyè i enstwi-a, yo wèsté épi bouch gwan ouvè paski i té ka enstwi épi lotowité èk pa kon sé titja lwa sé Jwif-la.
23 La menm an nonm ki té ni an vyé lèspwi andidanʼy pawèt an légliz-la épi i fè yon kwi. 24 I di, “Awa! Ki sa ou ka fè épi nou, Jézi ki sòti an vil Nazawèt? Ès si ou la pou détwi nou? Mwen sav byen ki moun ou yé: Ou sé konmisyonnè-a Bondyé voyé-a pou vwé.”
25 Jézi konmandé vyé lèspwi-a pou pé la fap! épi sòti an nonm-lan. 26 Vyé lèspwi-a soukwé nonm-lan menm kon an moun ki ni an malkadi, épi i fè yon kwi èk i sòti an nonm-lan.
27 Sé moun-an ki té la-a té tèlman sipwi, kon sa yo koumansé ka di bay yonn a lòt, “É é, é é, mésyé, ki sa sa yé? Sa sé an bagay nèf oki? Nonm sala ni pouvwa tèlman, i konmandé vyé lèspwi épi yo koutéʼy?” 28 Épi sé kon sa nouvèl konsèné Jézi simen vitman toupatou an tout plas-la ki an Galili.
Jézi Djéwi An Chay Moun
(Mafyou 8:14-17; Louk 4:38-41)
29 Jézi, Jémz èk Jan èk sé lézòt disip-la, kon yo té kité légliz sé Jwif-la, yo alé lakay Simon èk Androu. 30 Bèlmè Simon té kouché épi on lafyèv, épi yo di Jézi kondisyonʼy. 31 Jézi alé bòʼy épi i tjenbéʼy pa lanmenʼy épi i édéʼy doubout. La menm lafyèv-la kité madanm-lan épi i ba yo on bagay pou yo manjé.
32 Menm swè sala, apwé sòlèy kouché, yo mennen bay Jézi tout sa ki té malad épi sa ki té ni vyé lèspwi. 33 Pwèskè tout moun an vil-la té asanblé douvan lapòt kay-la. 34 Épi Jézi djéwi an chay ki té ni diféwan maladi. I tiwé vyé lèspwi osi mé i pa kité sé vyé lèspwi-a palé paski yo té sav ki moun Jézi yé.
Jézi Pwéché An Galili
(Louk 4:42-44)
35 Byen bonnè bonmaten, avan laba kasé, Jézi lévé épi i kité kay-la épi alé an koté pa kòʼy. 36 Mé lè Simon épi sé lézòt-la lévé èk yo pa wèʼy, yo alé ay chachéʼy. 37 Lè yo jwenn épiʼy, yo di, “Tout moun ka chachéʼw.”
38 Jézi wéponn yo, “Annou alé an sé lézòt vil-la ki pwé isi-a pou mwen sa pwéché la osi, paski sa sé wézon-an mwen vini asou latè.” 39 Épi i alé toupatou an Galili èk pwéché an sé légliz sé Jwif-la épi i tiwé vyé lèspwi an sé moun-an.
An Nonm Ki Té Ni An Vyé Maladi An Lapoʼy
(Mafyou 8:1-4; Louk 5:12-16)
40 An nonm ki té ni an vyé maladi an lapoʼy vini douvan Jézi épi i tonbé asou jounouʼy épi i di, “Jézi, souplé, mwen sav ou sa djéwi mwen, mé sé si ou dakò.”
41 Mé nonm-lan fè Jézi tèlman lapenn, Jézi lonjé lanmenʼy épi touchéʼy épi i di, “Mwen dakò. Ou djéwi.” 42 Épi kon Jézi di sa, maladi-a kitéʼy épi i djéwi menm lè-a. 43 La menm Jézi voyé nonm-lan alé, épi i vètiʼy épi i diʼy kon sa, 44 “Mwen pa vlé ou di pyès moun bagay sala. Mé alé épi moutwé pwèt-la mannyè ou ja jwenn djéwizon, épi apwé ou fè sa ofè sé sakwifis-la menm kon Moziz té konmandé zòt pou fè-a lè on moun jwenn djéwizon, kon an témwen ba yo.”
45 Mé pito i fè sa Jézi diʼy pou fè-a, nonm-lan alé toupatou ka di tout moun sa Jézi fè ba li-a. Épi pou lapéti sa i fè-a, Jézi pa té sa antwé adan pyès sé vil oliwon-an kon i té vlé, mé pito sa i wèsté an koté pa kòʼy adan hòtè, koté ki pa té ni pyès moun ka wèsté. Mé magwé Jézi fè tout sa, sé moun-an sòti toupatou an sé vil-la épi yo jwenn épiʼy.