2
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Enfim
(Mafyou 9:1-8; Louk 5:17-26)
Déotwa jou apwé sa Jézi viwé Kapènéyòm, épi sé moun-an vini tann i té lakay li. La té ni tèlman moun ki té asanblé, la pa té sa pwan moun ankò, pa menm douvan lapòt-la, épi Jézi koumansé pwéché Bon Nouvèl Bondyé-a ba yo. Déotwa moun vini épi yo mennen an nonm bay Jézi ki té enfim an tout kòʼy. Kat nonm té ni pou pòtéʼy. Yo pa té sa vini pwé Jézi paski pil sé moun-an ki té la-a té tèlman gwan, kon sa yo tiwé an tjò an tèt kay-la dwèt anho koté Jézi té yé-a, épi lè twou-a té asé gwan yo filé désann adan an hanmak nonm-lan ki té enfim-lan. Lè Jézi wè mizi kwè yo kwè an li, i di nonm-lan ki té enfim-lan, “Gason mwen, péchéʼw pawdonnen.”
Bon, la té ni déotwa titja lwa sé Jwif-la ki té asid la épi yo katjilé an tjè yo, “Boug sala ka ensilté Bondyé, paski sé Bondyé sèlman ki sa pawdonnen péché.”
La menm Jézi vini sav ki sa yo té ka katjilé an tjè yo-a épi i di yo, “Pouki pou zòt katjilé sé bagay sala? Kilès ki pli ézé? Pou di nonm enfim-lan, ‘Péchéʼw ja pawdonnen’ ében pou diʼy, ‘Lévé, pwan hanmak ou épi maché’? 10 Mé pou moutwé zòt mwen Gason Lézòm ni pouvwa asou latè pou pawdonnen péché...” Kon sa i di nonm enfim-lan, 11 “Mwen diʼw, lévé, pwan hanmak ou èk alé lakay ou.” 12 Patan tout moun ka gadé, nonm-lan lévé èk anmasé hanmak li, épi i alé vitman douvan tout sé moun-an. Tout sé moun-an wèsté épi bouch gwan ouvè épi yo glowifyé Bondyé épi yo tout di, “Pwèmyé fwa nou janmen wè an bagay kon sa fèt.”
Jézi Kwiyé Livay Pou Swiv Li
(Mafyou 9:9-13; Louk 5:27-32)
13 Jézi viwé ankò bò Lanmè Galili. Tout sé moun-an vini koté i té yé-a épi i enstwi yo an pawòl Bondyé. 14 Padan i té ka maché-a, i wè an nonm ki té ka anmasé lajan ladwenn bay gouvèdman-an, nonʼy té Livay, gason Alfiyòs, épi i té asid douvan biwoʼy. Jézi diʼy kon sa, “Swiv mwen.” Livay lévé, épi i kité twavay li épi i swiv Jézi.
15 Pli ta Jézi té lakay menm Livay sala adan an gwan dinen. An gwo limowo an sé nonm-lan ki ka anmasé taks-la épi lézòt ki té ni mové wépitasyon té ka swiv Jézi épi an chay an yo té ka manjé a tab épiʼy èk sé disip li-a. 16 Adan sé titja lwa sé Jwif-la, sé sa ki anpami sé Fawizyen-an, wè Jézi ka manjé épi sé nonm-lan ki ka anmasé taks-la épi sé moun-an ki té ni mové wépitasyon-an, kon sa yo di sé disip li-a, “Ki mannyè Jézi ka manjé épi kalité sé moun sala?”
17 Jézi tann yo épi i wéponn, “Moun ki an bon santé pa ni pyès wézon pou alé oti dòktè, mé sé sa ki malad sèlman. Mwen pa vini toubonnman pou kwiyé sé sa ki kwè yo ka viv dwèt-la, mé sé sa ki sav yo sé péchè-a.”
Pwédyé Èk Wèsté San Manjé Pou Adowé Bondyé
(Mafyou 9:14-17; Louk 5:33-39)
18 I té ni an lokazyon lè sé disip Jan Batis-la épi sé Fawizyen-an té ka pwédyé épi wèsté san manjé lè yo té ka adowé Bondyé. An konpanni moun vini épi yo mandé Jézi, “Ki mannyè sé disip ou-a pa ka wèsté san manjé lè yo ka adowé Bondyé menm kon sé disip Jan Batis-la épi sé disip sé Fawizyen-an ka fè?”
19 Jézi wéponn, “Ès si ou kwè moun ki envité adan an fèt mawiyaj pa kay manjé? Mé non! Tout tan nonm-lan ki ka mayé-a la èk yo toujou, yo pa kay wèsté san manjé. 20 Mé an lè yo kay pwan nonm-lan ki ka mayé-a anpami yo, èk lè jou sala wivé, wè, yo pa kay manjé. 21 Pyès moun pa ka sèvi an tjò twèl nèf pou pyèsté an vyé had. Si i fè sa, tjò nèf-la i mété-a kay déchiwé vyé had-la épi i kay fè an pli gwan twou. 22 Ében ès si ou kwè an moun kay mété diven nèf adan vyé boutèy? Mé non! Paski si i fè sa, diven nèf-la kay pété sé vyé boutèy-la épi i kay pèd ni diven ni boutèy. Diven nèf ka alé an boutèy nèf.”
Kwèsyon Konsèné Jou Sabaf Sé Jwif-la
(Mafyou 12:1-8; Louk 6:1-5)
23 Jézi épi sé disip li-a té ka maché adan yon jaden asou an jou sabaf, épi kon sé disip-la té ka pasé, yo koumansé tjouwi an konmès gwenn an jaden-an pou yo manjéʼy. 24 Sé Fawizyen-an di Jézi, “Gadé, i kont lwa nou pou sé disip ou-a fè sa asou jou sabaf-la.”
25 Jézi wéponn, “Ou vlé di mwen zòt pa janmen li sa David fè tan-an lè i té bizwen an bagay pou i té sa manjé-a? Li épi sé moun-an ki té épiʼy-la té fen, 26 kon sa i antwé adan Kay Bondyé épi i manjé pen-an yo té ofè bay Bondyé-a. Sa té fèt lè Abiyafa té pli ho chèf an sé pwèt-la. Lwa-a di kon sa, sé pwèt-la sèlman ki sa manjé pen sala mé David manjéʼy épi i jis bay sé moun-an ki té épiʼy-la.”
27 Épi Jézi di yo, “Jou sabaf-la té fèt pou nonm — pa nonm ki té fèt pou jou sabaf-la. 28 Okontwè mwen Gason Lézòm sé mèt asou jou sabaf-la osi.”