3
An Nonm Ki Té Enfim An Lanmenʼy
(Mafyou 12:9-14; Louk 6:6-11)
Apwé an tan, Jézi viwé an légliz sé Jwif-la épi la té ni an nonm ki té ni an lanmen enfim. Adan sé moun-an ki té la-a té vlé akizé Jézi konmkwé i té ka fè bagay ki pa dwèt. Kon sa yo véyéʼy byen pou wè si i té kay djéwi nonm-lan asou jou sabaf-la. Jézi di nonm-lan ki té ni lanmen enfim-lan, “Doubout épi vini douvan-an.”
La Jézi mandé sé moun-an, “Ki sa ki bon pou fè asou jou sabaf-la? Pou fè byen ében pou fè mal, pou sové lavi ében pou tjwé?” Mé sé moun-an pa di an mo pawòl. Jézi té ka bouwi andidanʼy kon i tounen oliwon ka gadé yo, mé a menm di tan-an, yo té ka fèʼy lapenn, paski tjè yo té tèlman wèd. Jézi di nonm-lan, “Lonjé lanmenʼw.” Nonm enfim-lan lonjé lanmenʼy, épi la menm lanmen-an djéwi nèt.
Kon sa kon sé Fawizyen-an kité légliz-la, yo alé konsilté épi adan sé patizan Wa Hèròd-la, épi yo fè plan pou pwan lavi Jézi.
An Latilyé Moun Swiv Jézi
Jézi épi sé disip li-a halé kò yo hòd sé moun-an épi yo alé bò Lanmè Galili, épi an chay moun swiv yo. Sé moun-an sòti an Galili, la té ni jan Joudiya, jan Jérouzalèm, moun ki sòti an pawès Idouméya, lòt fasad Jouden épi an tout sé vil-la ki oliwon Taya èk Sidon. Tout sé moun sala vini oti Jézi paski yo té tann tout sé bagay-la i té ka fè-a. Latilyé sé moun-an ki té ka swiv li-a té tèlman gwan, kon sa avan yo vini twò pwé èk yo pijéʼy, Jézi di sé disip li-a pou pwépawé an kannòt ba li. 10 I té ja djéwi an chay moun, épi tout sa ki malad té ka fè fòs kò yo pou yo wivé ko i té yé-a pou yo té sa touchéʼy. 11 Épi pyès lè sé moun-an ki té ni vyé lèspwi andidan yo-a wè Jézi, yo ka tonbé douvanʼy épi sé vyé lèspwi-a ka fè kwi èk yo ka di, “Ou sé Gason Bondyé.” 12 Jézi konmandé sé vyé lèspwi-a pou pa di ki moun i té yé.
Jézi Chwazi Douz Zapòt
(Mafyou 10:1-4; Louk 6:12-16)
13 Apwé sa Jézi mouté an sé mòn-an épi i kwiyé sé nonm-lan i té vlé-a pou swiv li. Yo vini, 14 épi i chwazi douz anpami yo, épi i kwiyé yo ‘zapòt’. I di yo kon sa, “Mwen ja chwazi zòt pou zòt sa épi mwen épi pou mwen sa voyé zòt pwéché osi, 15 épi zòt kay ni pouvwa pou tiwé vyé lèspwi.”
16 Sa sé non sé zapòt-la i chwazi-a: Simon (Jézi té kwiyéʼy ‘Pita’ kon an ti soudnon,) 17 Jémz èk fwèʼy Jan, sé gason Zèbèdi-a (soudnon Jézi té ba yo té Bowanèdjès, sa sé ‘nonm loway’), 18 Androu, Filip, Batolonmi, Mafyou, Tonmas, Jémz gason Alfiyòs, Tadiyòs, Simon (an manm an patizan Zèlòt-la), 19 épi Jida Iskariyòt, nonm-lan ki twayi Jézi-a.
Sé Titja Lwa Sé Jwif-la Malpalé Jézi
(Mafyou 12:22-23; Louk 11:14-23; 12:10)
20 Apwé, Jézi viwé koté i té ka wèsté-a. Ankò la té ni yon latilyé moun ki té asanblé la, kon sa Jézi épi sé disip-la pa té ni tan pou yo sa manjé. 21 Lè fanmiʼy vini tann sa, yo vini pwanʼy paski moun té ka di, “Sé pèd i ja pèd tèt li.”
22 Adan sé titja lwa sé Jwif-la ki té sòti Jérouzalèm-lan té ka di, “I ni Bèlzibòb an li.” Lézòt di, “Sé chèf denmou-an ki ba li pouvwa sala pou i sa tiwé vyé lèspwi an moun.”
23 Épi Jézi di sé moun-an vini, épi i palé ba yo an pawabòl. I di kon sa, “Ki mannyè Satan sa kouwi dèyè Satan? 24 Si sé moun-an ki adan an péyi ka toujou goumen anpami yo menm, péyi sala pa sa fò. 25 Si an fanmi ka toujou goumen épi yonn a lòt, yo pa kay kontiné kon an fanmi. 26 Épi si Satan ka goumen kont li menm épi pouvwaʼy sépawé, wéyòm li pa sa diwé èk finismanʼy ja wivé. 27 Okontwè, pyèsonn pa sa antwé adan kay an nonm ki ni kouway épi vòlè bagay li tout tan i pa mawé nonm-lan ki ni kouway-la, épi lè sala i sa vòlè bagay li.
28 “Mwen ka diʼw lavéwité, Bondyé sa pawdonnen nonm pou tout péché yo ja fè épi tout mové bagay yo pé di. 29 Mé Bondyé pa kay janmen pawdonnen moun-an ki ensilté Lèspwi Bondyé paski i ja fè an péché ki kay wèsté épiʼy tout tan.” 30 (Jézi di sa paski adan yo té ka di i ni an vyé lèspwi andidanʼy.)
Manman Épi Fwè Jézi Vini Kwiyéʼy
(Mafyou 12:46-50; Louk 8:19-21)
31 Manman Jézi épi sé fwèʼy-la wivé. Yo doubout dèwò-a épi yo voyé an moun pou kwiyéʼy. 32 An latilyé moun té asid oliwon Jézi épi yo di, “Mi manmanʼw épi fwèʼw dèwò-a la ka gadé pouʼw.”
33 I wéponn yo, “Ki moun ki manman mwen épi fwè mwen?” 34 Kon sa i gadé sé sa ki té asid an sèk-la oliwonʼy-lan épi i di, “Mi manman mwen épi fwè mwen! 35 Pyès moun ki fè sa Bondyé di yo pou fè-a sé fwè mwen épi sésé mwen épi manman mwen.”