4
Pawabòl Nonm-lan Ki Planté Gwenn-an
(Mafyou 13:1-23; Louk 8:4-15)
Asou an lòt lokazyon Jézi té ka enstwi bò lanmè-a. Konpanni moun-an ki té asanblé oliwonʼy-lan té tèlman gwan, kon sa i antwé adan an kannòt asou lanmè-a épi i asid patan tout sé moun-an té asou lans-lan byen pwé lanmè-a. I enstwi sé moun-an an chay bagay an pawabòl, épi patan i ka enstwi yo-a, i di, “Kouté, la té ni an nonm ki alé an jaden pou i planté. Kon i té ka simen sé gwenn plan-an, adan tonbé asou twas-la koté moun ka pasé, épi sé jibyé-a vini épi yo manjé yo. Adan tonbé asou an plas ki té ni tizing tè mé anbaʼy té benyen kayè. Sé gwenn-an lévé vit paski tè-a pa té djè fwèt, mé lè sòlèy-la vini cho, i bwilé sé ti plan-an épi yo mò paski wasin yo pa té asé fon. Lézòt gwenn tonbé koté ki té ni wasin pyé pikan, épi kon sé pyé pikan-an lévé yo anpéché sé plan-an pwofité, épi pou lapéti sa yo pa té sa pòté. Mé adan tonbé asou bon tè, épi yo lévé épi yo pòté byen. Adan pyé pòté twant gwenn, lézòt pòté swasant gwenn, épi i ni pyé ki jis pòté yon san.” Épi Jézi di, “Tout sa ki ni zòwèy pou yo tann sipozé kouté.”
10 Apwé sé moun-an alé, sé douz zapòt-la épi sé lézòt sé moun-an ki té oliwonʼy-lan mandéʼy konsèné pawabòl-la. 11 I di yo, “Zòt ja wisivwè sigwé-a konsèné mannyè-a Bondyé ka kondwi-a. Mé sé moun-an ki pa entéwésé pou konnèt Bondyé-a kay tann tout bagay an pawabòl, 12 kon sa yo pé ka toujou wè mé sa yo wè-a pa janmen afèkté tjè yo, épi yo pé ka toujou tann mé yo pa janmen konpwann, avan yo tounen jwenn Bondyé épi Bondyé pawdonnen péché yo.”
13 Épi Jézi di yo, “Ou vlé di zòt pa konpwann pawabòl sala? Ki mannyè zòt kay konpwann pyès pawabòl? 14 Menm mannyè nonm-lan té ka simen sé gwenn-an, sé kon sa Bon Nouvèl-la ka simen. 15 Adan moun, yo menm kon sé gwenn-an ki tonbé asou twas-la lè Bon Nouvèl-la té simen an tjè yo. Kon yo tann Bon Nouvèl-la, Satan vini épi i tiwé Bon Nouvèl-la ki té planté an tjè yo-a. 16 I ni adan moun, yo menm kon sé gwenn-an ki té tonbé asou plas-la ki ni tizing tè-a mé anbaʼy benyen kayè-a. Yo tann Bon Nouvèl-la, épi la menm yo wisivwèʼy épi djèwté. 17 Mé kon yo pa té ni wasin an tjè yo, yo pa diwé lontan. Lè twakasman ében pèsikasyon koumansé pou lapéti Bon Nouvèl-la, yo pa té sa kontiné. 18 I ni moun, yo menm kon sé gwenn-an ki té tonbé anpami wasin pyé pikan-an, yo tann Bon Nouvèl-la 19 mé yo katjilé an chay asou tan-an yo ka viv-la, mannyè yo té vlé ni wichès, épi tout lòt kalité bagay antwé épi toufé Bon Nouvèl-la, épi pou lapéti sa, yo pa té sa pwodwi fwi. 20 Mé i ni lòt moun ki menm kon sé gwenn-an ki tonbé asou bon tè-a. Yo tann Bon Nouvèl-la, yo aksèptéʼy épi yo pwodwi fwi, adan twant, adan swasant épi adan yon san.”
An Lanp Anba An Chòdyè
(Louk 8:16-18)
21 Jézi di yo, “Ou pa kay limen an lanp pou météʼy anba an bonm ében anba an kouch, kouman. Pa asou an tab ou ka météʼy, an? 22 Kon sa népòt bagay ki ja séwé kay vini an klèté, épi anyen ki kouvè kay dékouvè. 23 Si an moun ni zòwèy pou i kouté, i sipozé kouté.”
24 Épi i di ankò, “Pwan bon pokosyon sa ou tann! Paski pli ou ka mété lésisyon Bondyé andidan tjèʼw épi an laviʼw-la, pli Bondyé kay baʼw konpwann, épi i kay baʼw jik pli pasé sa. 25 Bondyé kay bay nonm-lan ki ja ni-an pli, mé nonm-lan ki pa ni anyen-an, jik tizing-lan i ni-an Bondyé kay pwanʼy lanmenʼy.”
Pawabòl Sé Gwenn-an Ki Lévé-a
26 Jézi kontiné épi i di, “Mi sé kon sa kondwit Bondyé kay yé. I sé menm kon an nonm ki té ka simen an konmès gwenn asou tjò té i té ja pwépawé. 27 Épi menm si nonm-lan ka dòmi lannwit épi asou pyéʼy lajouné, sé gwenn-an ka lévé èk pwofité épi nonm-lan pa sa èspliké ki mannyè sa ka fèt. 28 Tè-a pa kòʼy sèlman ki fè plan-an lévé épi pwodwi: Pwèmyéman pyé-a lévé, apwé sa i fléwi épi apwé sa tout gwenn-an ka sòti. 29 Lè sé gwenn-an vini mi, nonm-lan ka koumansé tjouwiʼy paski tan wékòt-la ja wivé.”
Pawabòl Gwenn Moutad-la
(Mafyou 13:31-32, 34; Louk 13:18-19)
30 Jézi mandé, “Ki sa nou kay di gouvèdman-an Bondyé kay kondwi-a ka sanm? Ében ki pawabòl nou kay sèvi pou èsplikéʼy? 31 I menm kon an gwenn moutad, ki sé pli piti gwenn an moun sa planté an tè-a. 32 Mé lè ou plantéʼy i ka lévé épi pwofité plis pasé tout lézòt pyé lédjim, épi bwanch li ka vini tèlman gwo kon sa jibyé sa vini épi jis fè nich yo adanʼy.”
33 Épi kon Jézi pwéché konmisyonʼy-lan bay sé moun-an, i sèvi an chay lézòt pawabòl kon sé sala. Épi i di yo menm kantité yo té sa konpwann. 34 I pa di sé moun-an anyen anba i sèvi an pawabòl, mé lè Jézi épi sé disip-la té pa kò yo, i èspliké tout bagay ba yo.
Jézi Fè An Mové Tan Doubout
(Mafyou 8:23-27; Louk 8:22-25)
35 Menm jou sala lè sòlèy kouché, Jézi di sé disip li-a, “Annou alé asou tè-a ki lòt fasad lanmè-a.” 36 Kon sa yo kité latilyé sé moun-an dèyè yo épi sé disip-la pwan Jézi, ki té ja adan kannòt-la, épi yo mennenʼy alé èk yo. La té ni lòt kannòt ki swiv yo osi. 37 An mové van lévé épi sé lanm-lan koumansé pété andidan kannòt-la, épi kannòt-la té ka koumansé plen dlo. 38 Jézi té andidan kannòt-la ka dòmi, tèt li asou an tòch. Sé disip-la lévéʼy épi yo di, “Mèt, nou ja pwèskè péwi épi ou pa menm mélé?”
39 Jézi lévé épi i di van-an, “Mwen ka konmandéʼw, tonbé nèt!” épi i di sé lanm-lan, “Doubout lévé!” La menm van-an tonbé nèt épi la pa té ni pa yon lanm ankò. 40 Jézi di sé disip li-a, “Pouki zòt pè otan? Ou vlé di mwen zòt pʼòkò ni lafwa toujou?”
41 Yo té ka twanblé kon an fèy épi yo di bay yonn a lòt, “Mésyé, sa ki nonm sala? Jik van-an épi sé lanm-lan ka koutéʼy!”