5
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Ni Vyé Lèspwi Andidanʼy
(Mafyou 8:28-34; Louk 8:26-39)
Yo wivé asou lòt fasad Lanmè Galili, adan péyi Gèrazin. Kon Jézi débatjé kannòt-la, i jwenn épi an nonm ki sòti an senmityè-a. Nonm sala té ni vyé lèspwi andidanʼy épi i té ka wèsté an senmityè-a. Pyèsonn pa té sa tjenn li mawé épi chenn ankò. An chay lè pyéʼy épi lanmenʼy té ka mawé, mé tout lè i té ka kasé sé chenn-an épi i té ka kwazé sé fè-a ki té mawé asou dé pyéʼy-la. I té ni twòp kouway pou pyèsonn té sa doubout li. Tout lè, lannwit kon lajouné, an senmityè-a épi an sé mòn-an, i té ka fè yon kalité kwi épi i té ka koupé tout kòʼy épi wòch.
Épi i té an ti distans lè i wè Jézi. Kon sa i kouwi épi i tonbé asou jounouʼy douvan Jézi, épi i fè an gwo kwi épi i di, “Jézi Gason Bondyé ki an syèl, ki sa ou ka fè épi mwen? Mwen ka mandéʼw an pwézans Bondyé, souplé, pa fè mwen soufè.” (Ou wè i di sa paski Jézi té ka konmandé sé vyé lèspwi-a pou sòti an nonm-lan.)
Kon sa Jézi mandéʼy, “Koumonnonʼw?”
Nonm-lan wéponn, “Non mwen sé ‘Konpanni’, paski la ni nou tèlman.” 10 Épi vyé lèspwi-a kontiné ka di Jézi, “Souplé, pa voyé nou dèwò plas sala.”
11 La té ni an gwo limowo kochon byen pwé asou an mòn épi yo té ka manjé. 12 Sé vyé lèspwi-a di Jézi, “Souplé voyé nou anpami sé kochon-an épi kité nou antwé andidan yo.” 13 Kon sa Jézi kité yo fè sa yo té mandé-a. Sé vyé lèspwi-a sòti an nonm-lan épi yo antwé an sé kochon-an. Limowo-a té bò dé mil kochon an tout. Épi kon yo galopé désann kaskou-a, yo tonbé an lanmè-a épi yo néyé.
14 Sé moun-an ki té ka gadé apwé sé kochon-an mété kouwi épi yo bay nouvèl sala an tout sé vil-la épi an hòtè, èk sé moun-an ki ka wèsté an sé plas sala alé wè ki sa ki té fèt-la. 15 Lè yo wivé ko Jézi té yé-a, yo wè nonm-lan ki té ni konpanni vyé lèspwi-a andidanʼy-lan. Nonm-lan té asid, i té abiyé épi i té ja konpwann kòʼy. Épi tout sé moun-an ki wèʼy-la té byen pè. 16 Sé moun-an ki té wè sa ki fèt-la di sé lézòt-la sa ki wivé nonm-lan ki té ni sé vyé lèspwi-a, épi sé kochon-an. 17 Apwé sé moun-an tann sa ki té fèt-la, yo mandé Jézi pou kité péyi yo èk alé.
18 Kon Jézi té ka batjé adan kannòt-la, nonm-lan ki té ni vyé lèspwi-a di Jézi, “Souplé kité mwen alé épiʼw.”
19 Mé Jézi wifizéʼy, épi pito sa Jézi di, “Alé lakay ou, ay wè fanmiʼw épi di yo kantité bagay Bondyé Senyè-a ja fè baʼw, épi ki mannyè i pa kitéʼw kontiné soufè mé i té ni konpasyon asouʼw.” 20 Kon sa nonm-lan kité épi i alé an tout sé plas-la yo ka kwiyé ‘Dis Vil-la’, épi i té ka di sé moun-an ki sa Jézi té ja fè ba li. Épi tout sa ki tann li té ni tèlman kontantman an tjè yo pou sav sé bagay sala té sa fèt.
Jézi Ni Pouvwa Anlè Lanmò Épi Maladi
(Mafyou 9:18-26; Louk 8:40-56)
21 Jézi viwé ankò lòt fasad lanmè-a. Épi bò lanmè-a la té ni an chay moun ki té asanblé oliwonʼy. 22 La té ni on nonm nonʼy sété Jayròs ki sété an ofisyé adan légliz sé Jwif-la ki té an plas sala. Jayròs vini, épi lè i wè Jézi i tonbé douvanʼy. 23 I plédé bay Jézi épi i di, “Ti fi mwen-an byen malad. Souplé vini épi pasé lanmenʼw asouʼy pou i sa vini byen épi viv.” 24 Kon sa Jézi pati épiʼy.
I té ni tèlman moun ki té ka alé épiʼy kon sa yo té pwèskè kouvèʼy. 25 La té ni an madanm ki té ja soufè an chay. Pou douz an i té ka pèd an chay san, 26 magwé i té ja alé oti an chay dòktè. I té ja dépansé an chay lajan mé pito i vini pli mèyè, kondisyonʼy té ka vini pli mové. 27 I té ja tann nouvèl konsèné Jézi, kon sa i vini anpami sé moun-an pa dèyè do Jézi. 28 I di bay kòʼy, “Si mwen touché had li sèlman, mwen kay djéwi.” 29 Kon sa i touché had Jézi épi la menm san-an doubout koulé, épi i santi an kòʼy menm kon sa i té délivwé anba tout soufwans li.
30 La menm Jézi té sav pouvwa té sòti an li. Épi i tounen oliwon anpami sé moun-an épi i di, “Ki moun ki touché had mwen?”
31 Sé disip-la wéponn, “É é, mannyè sé moun-an ka konbléʼw-la, ki mannyè ou ka mandé ki moun ti touchéʼw-la?”
32 Mé Jézi kontiné ka gadé oliwon pou i wè kilès moun ki té fè sa-a. 33 Madanm-lan wéyalizé sa ki té wivéʼy-la, kon sa i vini, mé i té pè tèlman i té ka twanblé, épi i tonbé douvan Jézi épi i di tout sa ki té wivéʼy-la. 34 Jézi diʼy, “Ich mwen, lafwa-a ou ni an Bondyé-a ja fè ou vini byen. Ou sa alé apwézan paski mwen ja byen djéwiʼw.”
35 Patan Jézi té ka di madanm-lan sa-a, déotwa nonm sòti lakay Jayròs épi yo diʼy, “I pa ka fè sans pou Mèt-la vini ankò. Fiʼw-la ja mò.”
36 Jézi pa té anbété kòʼy épi sa yo di-a, mé i di Jayròs, “Pa pè. Kwè sèlman.” 37 La, i pa kité pyèsonn vini épiʼy antiwan Pita, Jémz épi Jan ki fwè Jémz. 38 Lè yo wivé lakay Jayròs, Jézi wè tout halé kasé-a épi i tann tout sa ki té ka hélé épi fè kwi. 39 I antwé an kay-la épi i di yo, “Pouki tout halé kasé sala? Pouki ou ka hélé? Ti manmay-la pa mò. I ka dòmi sèlman.”
40 Sé moun-an koumansé pwan Jézi sèvi widitjil, kon sa i mété yo tout dèwò épi i pwan Jayròs épi manman ti manmay-la épi sé twa disip-la ki té épiʼy-la, èk i antwé an chanm-lan koté ti manmay-la té kouché-a. 41 I tjenbéʼy pa lanmen épi i diʼy, “Talitha koum.” Sa vlé di, “Ti fi, mwen diʼw lévé.” 42 La menm ti fi-a lévé épi i koumansé maché oliwon-an. (I té douz an.) Lè sa fèt, sé moun-an té sipwi tèlman. 43 Mé Jézi konmandé yo pou pa di pyèsonn, épi i di yo pou bay ti fi-a an bagay pou i manjé.