6
An Pwòfèt Ki Pa Jwenn Wèspé
(Mafyou 13:53-58; Louk 4:16-30)
Jézi kité koté i té yé-a èk i viwé adan vil-la koté i té lévé-a. Sé disip li-a té la épiʼy. Asou jou sabaf-la i antwé an légliz-la, èk la i koumansé enstwi sé moun-an ki té la-a. An chay sé moun-an ki té tann li-a té sipwi. Sé moun-an di, “Koté nonm sala jwenn bagay sala? Koté i jwenn kalité lasajès sala? I sa jis fè miwak! I pa chapantyé-a, on? Gason Mari-a? Fwè Jémz, Jozèf, Jida, épi Simon? Pa sé séséʼy-la ki la épi nou-an?” Épi sé moun-an pa té kontanʼy pou sa i di-a.
Jézi di yo kon sa, “Moun ka wèspèkté on pwòfèt toupatou, mé an vil li menm anpami fanmiʼy épi an kay li yo pa ka wèspèktéʼy.” La i pa té sa fè djè miwak anpami yo, mé i pasé lanmenʼy asou déotwa ki té malad épi i djéwi yo. Èk Jézi té sipwi pou wè mannyè sé moun sala pa ni lafwa.
Jézi Voyé Sé Douz Disip-la
(Mafyou 10:5-15; Louk 9:1-6)
La Jézi alé oliwon-an, vilaj pa vilaj, èk i té ka enstwi sé moun-an. Épi i vini èk i kwiyé sé douz disip-la sèlman èk i voyé yo alé pa dé épi i ba yo pouvwa anlè vyé lèspwi.
Épi i konmandé yo kon sa, “Pa pwan anyen pou lawout-la mé an baton pou maché sèlman — pyès pen, pyès sak, pyès lajan an pòch ou. Mété sapat mé pa mété yon lòt chimiz. 10 Lè ou antwé adan an kay, wèsté andidan kay sala jis tan ou kité vil sala. 11 Épi lè ou antwé andidan pyès plas èk sé moun-an an plas-la pa wisivwèʼw ében yo pa koutéʼw, lè ou kité plas sala soukwé lapousyè-a ki anba pyéʼw kon an sin pou moutwé yo ja widjèkté Bondyé.”
12 Épi yo alé èk pwéché ka di moun yo sipozé wépanti. 13 Yo tiwé an chay vyé lèspwi an sé moun-an, épi an chay ki té malad yo vidé lwil doliv asou tèt yo èk djéwi yo.
Lanmò Jan Batis
(Mafyou 14:1-12; Louk 9:7-9)
14 Wa Hèròd tann tout sé twavay-la Jézi té ka fè-a, paski non Jézi té ja simen toupatou. Adan moun té ka di sé Jan Batis ki té wésisité hòd lanmò épi sa sé wézon-an i sa fè tout sé miwak sala. 15 Lézòt moun di i sé Ilaydja. I ni moun ki di i sé an pwòfèt menm kon sé pwòfèt lontan-an. 16 Mé lè Hèròd tann sa, i di, “Sa sé menm Jan Batis-la mwen té konmandé yo pou koupé kouʼy-la. I sanm i ka viv ankò.” 17 Paski Hèròd menm té ja konmandé pou yo awété Jan épi météʼy an pwizon. Hèròd fè sa pou lapéti madanm li, Hèrodiyas.
Hèrodiyas sété madanm Filip, fwè Hèròd, mé magwé sa Hèròd té mayé épiʼy. 18 Jan Batis té toujou ka di Hèròd, i kont lwa Bondyé pou i mayé épi madanm fwèʼy. 19 Pou lapéti sa, Hèrodiyas té byen faché kont Jan épi i té vlé wè yo tjwé Jan, mé i pa té ni pouvwa-a pou fè Hèròd fè sa. 20 Paski Hèròd menm té ka wèspèkté Jan an chay, épi i té ka pwotèkté Jan hòd Hèrodiyas, paski i sav i té ka maché dwèt épi laviʼy té nèt. Tout fwa Hèròd té ka tann Jan Batis, sa Jan té ka di-a té ka twoubléʼy an chay, mé magwé sa, i té ka kontan tann li.
21 Mé lè-a Hèrodiyas té ka èspéyé-a wivé. I té asou jou-a Wa Hèròd sélébwé jou nésans li, lè i bay an fèsten bay tout sé gwo ofisyé gouvèdman-an, sé chèf sòlda-a, épi tout jan ki té wich ki té ka wèsté an Galili. 22 Fi Hèrodiyas antwé koté Wa Hèròd té tjenn fèsten-an épi i dansé. Mannyè i dansé-a plè Wa Hèròd épi sé jan-an ki té an fèsten-an an chay. Kon sa Wa Hèròd di fi-a, “Mandé mwen népòt bagay ou vlé épi mwen kay ba ouʼy.” 23 Lè i fè pwonmèt sala i fè sèman épi i di, “Anyen ou mandé mwen, mwen kay ba ouʼy, i pé an dimi an tè-a ki anba kondwit mwen-an.”
24 Kon sa fi-a sòti an lasal-la koté fèsten-an té yé-a épi i alé mandé manmanʼy Hèrodiyas, “Ki sa ou vlé mwen mandé pou?” Épi Hèrodiyas di, “Mandé pou tèt Jan Batis.”
25 La menm fi-a vini vitman épi i di Wa Hèròd, “Mwen vlé ou ban mwen apwézan sala asou an twé, tèt Jan Batis.”
26 Bagay sala fi-a mandé-a fè Wa Hèròd byen lapenn, mé pou lapéti pwonmèt-la i té fè-a épi sé moun-an i té envité-a, i pa té sa wifizé fi-a. 27 Kon sa Wa Hèròd voyé yon sòlda ki té ka gad-la épi i konmandéʼy pou mennen tèt Jan Batis. Gad-la alé an pwizon-an épi i koupé kou Jan, 28 épi i mennenʼy asou an twé épi i pwézantéʼy bay fi-a épi fi-a bay manmanʼy Hèrodiyas li. 29 Épi lè sé disip Jan Batis-la tann sa, yo alé épi yo pwan kò-a épi yo téwéʼy.
Jézi Bay Senk Mil Nonm Manjé
(Mafyou 14:13-21; Louk 9:10-17; Jan 6:1-14)
30 Lè sé disip-la witounen yo wakonté Jézi tout sa yo té fè épi sa yo té enstwi sé moun-an. 31 Mé i té ni tèlman moun ka antwé sòti ka vin wè sé disip-la èk Jézi, yo pa té ni yon ti chans pou yo sa manjé. Jézi di yo kon sa, “Annou pwan an ti tan pa kò nou koté nou sa pozé épi manjé.” 32 Kon sa yo kité la adan an kannòt épi yo alé on plas koté yo té kay yé pa kò yo.
33 Patan yo pati-a an chay sé moun-an apèsivwè yo épi yo mété kouwi an tout sé vil-la épi yo alé asanblé asou lans-lan. 34 Lè Jézi wivé asou lans-lan i wè pil moun sala ki ja sanblé la-a. Yo fèʼy lapenn paski i gadé yo kon mouton ki pa té ni bèwjé. Épi la i koumansé enstwi yo an chay bagay. 35 Mé lè i fin pwéché i té ja ka vini ta épi koté yo té yé-a té lwen vil. Kon sa sé disip-la vini èk di Jézi, 36 “I ja ka vini ta. Voyé sé moun-an alé an sé vil èk vilaj oliwon-an pou yo chaché manjé pou yo manjé.”
37 Jézi di sé disip-la, “Zòt menm ba yo manjé pou yo manjé.”
Mé sé disip-la wéponn épi di, “Pou mizi moun ki la, an moun kay ni pou twavay ywit mwa pou nou sa ni asé lajan pou sa bay tout sé moun sala manjé.”
38 Jézi di yo kon sa, “Alé gadé konmen pen èk pwéson zòt ni.”
Lè yo té sav, yo viwé èk yo di Jézi, “La ni senk pen épi dé pwéson.”
39 Jézi konmandé yo pou fè sé moun-an asid adan pil asou zèb vè-a. 40 Adan sé pil-la té ni senkant moun, èk adan té ni on san. 41 Kon sa lè tout moun asid, Jézi fè yo mennen pen-an èk pwéson-an ba li. I tjenbé pen-an épi dé pwéson-an, i lévé zyéʼy an syèl épi i pwédyé. Lè i fin pwédyé, i kasé sé pen-an épi i météʼy douvan sé disip-la pou sé disip-la bay sé moun-an. I té sépawé sé pwéson-an osi. 42 Tout moun ki té la manjé bouden plen épi yo té satisfè. 43 Lè yo fin manjé, sé disip-la anmasé tout lèstan sé pen-an épi pwéson-an ki té wèsté-a. Épi lèstan-an plen douz panyen. 44 Èk jou sala limowo nonm ki té manjé sété senk mil.
Jézi Maché Asou Lanmè-a
(Mafyou 14:22-36; Jan 6:15-21)
45 La menm Jézi di sé disip-la, “Patan mwen ka fè sé moun-an alé-a, pwan kannòt-la èk désann Bèfsayda avan mwen.” 46 Apwé i fè yo alé, i mouté an sé mòn-an pou i pwédyé.
47 Lè sòlèy kouché, kannòt-la sé disip-la té adan-an té an mitan Lanmè Galili, épi Jézi yonn té asou tè-a. 48 Jézi wè sé disip-la ka fòsé patan yo ka najé zaviyon-an, paski van-an té ka vanté kont yo. Avan jou ouvè, patan i té ti nwè toujou, Jézi maché asou lanmè-a pou alé jwenn yo. Épi i té ka alé pou pasé yo, 49 mé lè sé disip-la wè Jézi ka maché asou lanmè-a, yo té kwè i té an lèspwi épi yo fè yon kwi 50 paski yo tout wèʼy épi yo té pè an chay.
La menm Jézi palé ba yo èk di kon sa, “Pwan tjè. Sa sé mwen Jézi ki la. Pa pou ou pè.” 51 Épi i ay jwenn yo adan kannòt-la, épi van-an tonbé nèt. Sé disip-la té tèlman sipwi 52 paski yo pʼòkò té konpwann miwak-la Jézi té fè èk sé pen-an. Tèt yo té wèd toujou.
53 Lè yo fè tè, yo té plas Jennèsawèt épi yo échwé la. 54 Kon yo wivé a tè-a épi yo sòti an kannòt-la, sé moun-an apèsivwè sété Jézi. 55 Yo kouwi sòti toupatou an plas-la épi yo chayé sé sa ki té malad asou hanmak yo koté yo tann Jézi té yé. 56 Épi toupatou Jézi alé, an sé vilaj-la, an sé vil-la èk an hòtè, sé moun-an mennen sé sa ki té malad-la adan sé laplas-la épi yo di Jézi, “Souplé kité sé jan malad-la touché bout had ou sèlman.” Épi tout sa ki touchéʼy jwenn djéwizon.