7
Twadisyon Sé Jwif-la
(Mafyou 15:1-9)
Sé Fawizyen-an épi adan sé titja lwa sé Jwif-la ki té sòti Jérouzalèm-lan asanblé oliwon Jézi. Yo apèsivwè adan sé disip Jézi-a té ka manjé épi yo pa té nétwayé lanmen yo mannyè sé Fawizyen-an té di an moun sipozé nétwayé lanmen yo avan yo té sa manjé. Sé Fawizyen-an épi tout sé lézòt sé Jwif-la té ni an sèten twadisyon ki té byen enpòtan pou yo: Yo pa ka manjé anba yo lavé lanmen yo mannyè-a ayèl yo épi lwa wilizyon yo té moutwé yo pou fèʼy-la, ni yo pa ka manjé anyen ki sòti an laplas-la anba yo lavéʼy kon yo té moutwé yo pou fè. Épi yo té ka swiv an chay lézòt twadisyon, kon mannyè pou lavé vè épi pòt èk tout vésèl ki té fèt an tjwiv.
Kon sa sé Fawizyen-an épi sé titja lwa sé Jwif-la mandé Jézi, “Pouki sé disip ou-a pa ka swiv sé bagay-la ayèl nou moutwé-a, mé pito sa yo ka manjé épi lanmen ki pa nèt?”
Jézi wéponn yo, “Pwòfèt Izaya pa té manti lè i té déklawé pawòl Bondyé konsèné zòt! Zòt ipokwit menm mannyè i té ékwi an liv li lontan, i di,
‘Sé moun sala ka ban mwen lonnè épi bouch yo,
mé an tjè yo, yo pa ka ban mwen pyès lonnè.
Yo ka adowé mwen an ven,
paski yo ka enstwi konmandman nonm fè akwèdi yo té lwa Bondyé.’
“Zòt mété lwa Bondyé-a asou koté épi zòt ka obéyi lwa nonm. Zòt ja dékouvè an bon mannyè pou widjèkté lwa Bondyé pou zòt sa établi lwa zòt menm. 10 Moziz té ékwi, ‘Wèspèkté papaʼw épi manmanʼw,’ épi ‘Pyèsonn ki malpalé papaʼy ében manmanʼy sipozé pou mò.’ 11 Mé zòt ka moutwé sé moun-an an lwa ki di si an moun sipozé bay manmanʼy épi papaʼy an bagay i sa kwiyéʼy ‘kòbann’ — sa vlé di sa sé an kado i ja bay Bondyé. 12 Èk dépi i fè sa i pa ni pou bay manmanʼy épi papaʼy ankò. 13 Épi mannyè zòt ka enstwi lézòt-la ka moutwé ou pa ni pyès wèspé pou pawòl Bondyé. Épi la ni an chay lézòt bagay kon sa zòt ka fè.”
Sa Ki Ka Anpéché Bondyé Aksèpté An Moun
(Mafyou 15:10-20)
14 Jézi kwiyé sé moun-an ankò épi i di yo, “Kouté mwen, zòt tout, épi konpwann. 15 I pa ni anyen dèwò an moun ki antwé an bouch li ki sa anpéché Bondyé aksèptéʼy.* anyen dèwò an moun ki antwé an bouch li... Sé Fawizyen-an té kwè sé mannyè ou lavé lanmenʼw épi lavé sé lavésèl-la ki kay fèʼw aksèptab douvan Bondyé. Mé Jézi ka di yo sé pa sa ou manjé ében si ou lavé lanmenʼw avan ou manjé ki kay fè Bondyé aksèptéʼw. Bondyé kay aksèpté on nonm si i swiv pawòl li. Mé sé bagay-la ki ka sòti an tjè an moun-an, sé sa ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy. [ 16 Si ou ni zòwèy, ou sipozé kouté.]”
17 Épi lè Jézi kité sé moun-an épi i alé an kay-la koté i té ka wèsté-a, sé disip li-a mandéʼy konsèné pawabòl sala. 18 Jézi di yo, “Zòt menm pa ni lakonpwann nonplis? Zòt pa wè sé pa bagay-la ki antwé an bouch an moun ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy? 19 Paski bagay-la i manjé-a pa ka antwé andidan tjèʼy mé pito andidan boudenʼy, épi apwé i sòti an boudenʼy i ka alé adan an pwévit.” (Kon sa Jézi déklawé tout manjé aksèptab pou manjé.)
20 Jézi kontiné, “Sa ki sòti an tjè an moun, sé sa ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy. 21 Sé sa ki an tjè moun ki ka fè yo katjilé sa ki pa bon, yo ka viv an lavi malpwòp, yo ka vòlè, yo ka tjwé, yo ka fè adiltè, 22 yo vowas, yo ka fè movèzté, yo ka kwennen, yo ka viv an vyé lavi, yo ka jalou, yo ka nwèsi non lézòt, yo ka kwè yo enpòtan, yo kouyon. 23 Sé tout sé bagay sala ki ka sòti andidan an nonm ki ka anpéché Bondyé aksèptéʼy.”
Lafwa An Madanm
(Mafyou 15:21-28)
24 Jézi kité plas-la ko i té yé-a épi i alé adan an lòt plas ki té pwé vil Taya. I antwé an kay-la koté i té kay wèsté-a épi i pa té vlé pyèsonn sav. Mé sa pa té sa wèsté kon an sigwé. 25 An sèten madanm té ni an ti fi ki té ni an vyé lèspwi andidanʼy. Lè madanm-lan tann konsèné Jézi, i alé la menm épi i tonbé an pyéʼy. 26 Madanm-lan pa té an Jwif. I té fèt an pawès Fènisiya, ki an péyi Siriya. I di Jézi, “Mwen ka mandéʼw, souplé, tiwé vyé lèspwi sala an ti fi mwen-an.”
27 Mé Jézi wéponn li, “Annou swen sé manmay-la avan. I pa dwèt pou ou sa pwan manjé sé manmay-la épi bay chyenʼy.” chyen Chonjé 26 koté i di madanm sala pa té on Jwif. An tan sala sé Jwif-la té konsidiwé kon manmay Bondyé épi yo gadé sé lézòt nasyon-an kon chyen. Kon sa Jézi di madanm-lan sa pou wè ki kantité lafwa i té ni an li.
28 Madanm-lan wéponn, “Mèt, sa vwé, mé jik sé chyen-an ki anba tab-la ka manjé lèstan sé manmay-la.”
29 Kon sa Jézi diʼy, “Pou kalité wépons sala, ou sa alé lakay ou. Vyé lèspwi-a ja sòti an ti fiʼw-la.”
30 Madanm-lan viwé lakay li épi i jwenn ti manmay-la kouché asou kouch-la. Épi vyé lèspwi-a té ja sòti an li.
Jézi Ni Pouvwa Pou Djéwi Sa Ki Soud Èk Sa Ki Moumou
31 Lè Jézi kité Taya i alé Sidon épi i viwé bò Lanmè Galili pa plas-la yo ka kwiyé Dis Vil-la. 32 Déotwa moun mennen an nonm ba li ki té soud, épi nonm-lan pa té sa byen palé nonplis. Yo di Jézi, “Souplé, pasé lanmen djéwizon asouʼy.”
33 Kon sa Jézi mennen nonm-lan asou koté hòd sé moun-an, i mété dwèt li an zòwèy nonm-lan, i kwaché, épi i touché lanng nonm-lan. 34 Épi Jézi gadé an syèl épi i pwan an gwo lèspiwasyon akwèdi i té sòti an fon tjèʼy épi i di an langaj li menm, “Èfata,” sa vlé di, “Ouvè!” 35 La menm nonm-lan koumansé tann byen épi i koumansé palé san pyès twaka.
36 La Jézi konmandé yo pou pa di sa ki fèt la bay pyèsonn. Mé pli Jézi konmandé yo pou pa di sa, sé pli yo diʼy. 37 Épi tout sa ki tann wèsté épi bouch gwan ouvè épi yo di, “É é, gadé mannyè i ka fè tout bagay byen! I ka jis fè sa ki soud tann épi sa ki moumou, i ka fè yo palé!”

*7:15 anyen dèwò an moun ki antwé an bouch li... Sé Fawizyen-an té kwè sé mannyè ou lavé lanmenʼw épi lavé sé lavésèl-la ki kay fèʼw aksèptab douvan Bondyé. Mé Jézi ka di yo sé pa sa ou manjé ében si ou lavé lanmenʼw avan ou manjé ki kay fè Bondyé aksèptéʼw. Bondyé kay aksèpté on nonm si i swiv pawòl li.

7:27 chyen Chonjé 26 koté i di madanm sala pa té on Jwif. An tan sala sé Jwif-la té konsidiwé kon manmay Bondyé épi yo gadé sé lézòt nasyon-an kon chyen. Kon sa Jézi di madanm-lan sa pou wè ki kantité lafwa i té ni an li.