8
Jézi Bay Kat Mil Moun Manjé
(Mafyou 15:32-39)
Pa lontan apwé sa, an lòt gwan konpanni moun té asanblé. Lè yo pa té wèsté anyen pou yo té sa manjé, Jézi kwiyé sé disip li-a épi i di yo, “Sé moun sala ka fè mwen lapenn, paski yo ja wèsté épi mwen pou twa jou épi apwézan yo pa ni anyen pou yo sa manjé. Épi si mwen voyé yo alé tou fen, fèblès kay pwan yo asou chimen, paski adan di yo sòti byen lwen.”
Sé disip li-a wéponn, “Mé kon plas sala pa ni pyèsonn ka wèsté-a, ki koté nou kay jwenn asé pen pou nou sa bay tout sé moun sala manjé?”
Jézi wéponn yo, “Konmen pen zòt ni?”
Yo wéponn, “Nou ni sèt pen.”
Jézi di sé moun-an pou asid a tè-a. Apwé sa i pwan sèt pen-an, i wimèsyé Bondyé épi i kasé yo èk i bay sé disip li-a pou yo sa sépawéʼy bay sé moun-an, épi sé disip li-a pwan sé pen-an épi yo sépawéʼy anpami sé moun-an. La té ni déotwa ti pwéson osi. Jézi wimèsyé Bondyé pou yo épi i di sé disip li-a pou sépawé yo osi. Sé moun-an manjé épi bouden yo tout té plen. La té ni apipwé kat mil moun. Épi sé disip-la anmasé sèt panyen plen an sé mòso-a ki té wèsté-a. Épi Jézi voyé sé moun-an alé, 10 èk la menm i batjé adan an kannòt épi sé disip li-a èk yo alé adan an plas yo ka kwiyé Dalmannoufa.
Sé Fawizyen-an Mandé Pou On Miwak
(Mafyou 16:1-4)
11 Sé Fawizyen-an vini wè Jézi épi yo koumansé ka palé kont sé bagay-la Jézi té ka di-a. Yo té vlé wè si Jézi té moun-an i di i yé-a. Kon sa yo mandéʼy pou fè an miwak ki kay moutwé yo sé Bondyé ki voyéʼy. 12 Jézi pwan yon gwo van akwèdi van-an sòti an fon tjèʼy épi i di, “Pouki sé moun tan jòdi-a ka mandé pou an miwak? Mwen ka diʼw lavéwité, sé moun sala pa kay wè pyès miwak fèt.” 13 Épi i kité yo èk i antwé adan kannòt-la épi i viwé lòt fasad Lanmè Galili-a.
Lèlven Sé Fawizyen-an Épi Hèròd
(Mafyou 16:5-12)
14 Sé disip-la té obliyé mennen pen. Si pa té pou an sèl ti pen, yo pa té kay ni pyès pen épi yo abò kannòt-la. 15 Jézi vèti yo, “Pwan pokosyon épi véyé pou lèlven sé Fawizyen-an épi sa Hèròd.”
16 Sé disip-la koumansé palé anpami yo menm épi yo di, “I di sa paski nou pa ni pen.”
17 Mé Jézi té sav sa yo té ka di-a, kon sa i mandé yo, “Pouki zòt ka di sé paski zòt pa ni pen? Ou vlé di zòt pʼòkò sa wè ében zòt pʼòkò sa konpwann toujou? Ki mannyè tjè zòt otan wèd? 18 Zòt ni zyé mé i sanm zòt pa sa wè. Magwé zòt ni zòwèy mwen pa ni lidé zòt sa tann. Ében i pa sanm zòt sa menm chonjé. 19 Lè mwen té kasé senk pen-an pou mwen sa bay senk mil moun manjé-a, konmen panyen zòt té plen épi lèstan?”
Yo wéponn, “Douz.”
20 Jézi kontiné, “Lè mwen té kasé sèt pen pou mwen té sa swen kat mil moun-an, konmen panyen zòt té plen épi lèstan?”
“Sèt,” yo wéponn.
21 Jézi di yo, “Épi zòt pʼòkò konpwann toujou?”
Jézi Djéwi An Nonm Ki Té Avèg Bèfsayda
22 Jézi épi sé disip li-a wivé plas Bèfsayda. La déotwa moun mennen an nonm ki avèg bay Jézi épi yo diʼy, “Souplé, touché nonm avèg-la.” 23 Épi Jézi pwan nonm-lan pa lanmenʼy èk i mennenʼy sòti an vilaj-la. Épi apwé Jézi kwaché asou zyé nonm-lan, i plasé lanmenʼy asou zyéʼy épi i mandéʼy, “Ès si ou sa wè anyen?”
24 Nonm-lan lévé tèt li épi i di, “Wi, mwen ka wè moun ka maché oliwon-an, mé yo ka sanm pyé bwa.”
25 Jézi plasé lanmenʼy ankò asou zyé nonm-lan. Kou sala zyé nonm-lan ouvè, yo té djéwi épi i té ka wè tout bagay byen. 26 Jézi voyé nonm-lan lakay li épi i konmandéʼy pou pa viwé an vilaj-la.
Déklawasyon-an Pita Fè-a Konsèné Jézi
(Mafyou 16:13-20; Louk 9:18-21)
27 La Jézi épi sé disip li-a pati alé an plas-la yo kwiyé Sizariya Filipay. Asou lawout-la, Jézi mandé yo, “Di mwen, lè moun palé konsèné mwen, ki moun yo ka di mwen yé?”
28 Sé disip-la wéponn, “Adan di ou sé Jan Batis, lézòt di ou sé pwòfèt Ilaydja, épi i ni sa ki di ou sé yonn adan sé lézòt pwòfèt-la.”
29 Jézi mandé yo, “Mé zòt menm, ki moun zòt kay di mwen yé?”
Pita wéponn, “Ou sé Mèsaya-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a.”
30 La Jézi konmandé yo épi i di, “Bagay sala ou di-a, mwen pa vlé zòt mansyonnenʼy bay pyèsonn.”
Jézi Palé Konsèné Soufwans Li Épi Lanmòʼy
(Mafyou 16:21-28; Louk 9:22-27)
31 Apwé sa, Jézi koumansé enstwi sé disip li-a épi i di, “Mwen, Gason Lézòm, kay soufè an chay, épi sé ofisyé légliz-la, sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la, yo tout kay widjèkté mwen. Yo kay tjwé mwen épi apwé twa jou, mwen kay wésisité hòd lanmò.” 32 Jézi palé byen senp pou yo té sa konpwann.
Kon sa Pita kwiyé Jézi asou koté épi i di, “Pa palé mannyè sala.”
33 Mé Jézi tounen oliwon, épi i gadé sé disip-la épi i palé byen wèd bay Pita épi i di, “Sòti douvan mwen, Satan! Katjil ou sé katjil nonm épi i pa sa Bondyé.”
34 Apwé sa, Jézi kwiyé sé moun-an épi sé disip li-a épi i di, “Si an moun vlé swiv mwen i kay ni pou mété kòʼy épi plézi latè-a dèyè, pòté kwaʼy menm épi swiv mwen. 35 Paski moun-an ki ka katjilé sèlman ki mannyè pou i sové laviʼy-la kay pèd li. Mé pyès moun ki pèd laviʼy pou lapéti mwen ében pou lapéti Bon Nouvèl-la, i kay jwenn lavi étonnèl. 36 Mé ki sa an nonm kay bennéfis menm si i vini ni tout latè-a épi i pèd lam li? 37 Ében ki sa an moun sa boukanté pou lam li? 38 Épi si an nonm ka hont pou lapéti mwen épi pawòl mwen anpami jennenwasyon péché sala, mwen, Gason Lézòm, kay hont pou li osi lè mwen vini épi sé nanj Bondyé-a an pouvwa épi klèté Papa mwen.”