9
Épi i di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité-a, adan zòt ki la-a pa kay mò tout tan yo pʼòkò wè kondwit Bondyé vini épi pouvwa.”
Jou-a Jézi Chanjé Lapawans Li
(Mafyou 17:1-13; Louk 9:28-36)
Apwé sis jou Jézi pwan Pita, Jémz èk Jan èk i mennen yo mouté asou an mòn, èk yo kat-la té la pa kò yo. La lapawans Jézi chanjé douvan yo. Had li vini si tèlman blan pyès moun asou latè sala pa sa fè an had vini otan blan. Épi la pwòfèt Moziz èk pwòfèt Ilaydja pawèt douvan yo èk yo dé-a té ka palé épi Jézi. Pita di Jézi, “Mèt, i bon pou nou té isi-a. Annou fè twa ti chapèl, yonn pou ou, yonn pou Moziz èk yonn pou Ilaydja.” (Pita pa té sav sa pou di paski yo té tèlman pè.)
La menm an nwaj pawèt épi i kouvè yo nèt, èk yo tann an vwa an nwaj-la di, “Sa sé Gason mwen, mwen kontanʼy an chay. Koutéʼy!” La menm yo gadé oliwon-an èk yo pa wè pyèsonn épi yo ankò, mé Jézi sèlman.
Kon yo té ka désann mòn-an Jézi konmandé yo pou pa di pyèsonn sa yo té wè-a anba lè Gason Lézòm wésisité. 10 Yo tjenn zafè sala anpami yo sèlman, épi yo té ka wézonnen anpami yo ki sa ‘wésisité’ yé. 11 Èk yo mandéʼy pouki sé titja lwa sé Jwif-la di Ilaydja ni pou vini avan Bondyé voyé Mèsaya-a i té pwonmèt-la.
12 Jézi wéponn, “Vwéman Ilaydja té ni pou vini avan èk mété tout bagay annòd. Mé ki sa lévanjil di konsèné Gason Lézòm? I di kon sa, Gason Lézòm oblijé soufè an chay èk yo kay maltwétéʼy èk dézobéyiʼy. 13 Mé mwen ka diʼw, Ilaydja ja vini èk yo fèʼy tout sa yo té vlé, menm kon i ékwi an lévanjil konsènéʼy.”
Gason-an Ki Té Ni Vyé Lèspwi-a
(Mafyou 17:14-21; Louk 9:37-43a)
14 Lè yo viwé jwenn sé lézòt disip-la, yo wè an gwan pil moun oliwon yo épi sé titja lwa sé Jwif-la té ka chikannen épi yo. 15 Épi kon tout sé moun-an wè Jézi, yo soté paski yo pa té kwè yo té kay wèʼy, épi yo kouwi alé jwenn li. 16 Jézi mandé yo, “Pouki sa zòt ka chikannen épi yo kon sa?”
17 An nonm ki té anpami pil sé moun-an wéponn, “Mèt, mwen mennen gason mwen-an baʼw, i ni an vyé lèspwi andidanʼy épi lèspwi-a ka wann li moumou. 18 Népòt lè bagay-la pwanʼy, i ka jétéʼy a tè. Bouch li ka tjimé, danʼy ka kwatjé épi kòʼy ka vini wèd kon wòch. Mwen mandé sé disip ou-a pou tiwé vyé lèspwi-a mé yo pa té sa.”
19 Jézi wéponn, “Aaa, jennenwasyon sala ki pa ni konfyans an Bondyé-a! Konmen tan mwen kay ni pou wèsté épi zòt pou zòt sa kwè? Konmen tan zòt kwè mwen kay sa ni pasyans kon sa épi zòt? Mennen gason-an ban mwen.” 20 Épi yo mennen gason-an ba li. Lè vyé lèspwi-a wè Jézi, i soukwé gason-an menm kon an moun ki ni an malkadi, gason-an tonbé a tè-a épi i woulé oliwon-an, èk bouch li té ka tjimé. 21 Jézi mandé papa gason-an, “Konmen tan dépi i kon sa?”
Papa-a wéponn, “Dépi i tou piti. 22 Plizyè fwa vyé lèspwi-a ja éséyé pou tjwé gason-an. I ja jétéʼy an difé épi an dlo. Mé si ou sa fè anyen, ni pityé asou nou épi édé nou.”
23 Jézi diʼy, “Sa ou vlé di pa ‘Si ou sa fè anyen?’ Tout bagay posib épi moun-an ki ka kwè-a.”
24 La menm papa gason-an wéponn épi tout fòs li, “Mwen ka kwè! Édé mwen pou mwen sa kwè pli!”
25 Lè Jézi wè lòt pil sé moun-an ki té ka vini koté yo té yé-a, i palé byen wèd bay vyé lèspwi-a épi i di, “Ou vyé lèspwi ki ka fè gason-an soud épi moumou, mwen ka konmandéʼw, sòti andidan gason-an épi pa janmen viwé ankò.”
26 Vyé lèspwi-a fè an gwo kwi épi i soukwé gason-an menm kon an moun ki ni malkadi épi i sòti an li. Gason-an té gadé menm kon an kò mò, kon sa adan moun jis di, “I mò!” 27 Mé Jézi tjenbéʼy pa lanmenʼy épi fèʼy doubout asou pyéʼy épi gason-an doubout.
28 Apwé Jézi antwé an kay-la épi yo té pa kò yo, sé disip li-a mandéʼy, “Pouki nou pa té sa tiwé vyé lèspwi-a?”
29 Jézi wéponn yo, “Sèl mannyè ou sa tiwé kalité vyé lèspwi sala sé épi lapwiyè.”
Jézi Palé Ankò Konsèné Lanmòʼy
(Mafyou 17:22-23; Louk 9:43b-45)
30 Yo kité plas sala épi yo pasé an Galili. Jézi pa té vlé pyèsonn sav koté yo té yé, 31 paski i té ka enstwi sé disip li-a. I di yo kon sa, “Yo kay délivwé mwen, Gason Lézòm, anba pouvwa lanmen nonm ki kay tjwé mwen. Mé twa jou apwé, mwen kay wésisité hòd lanmò.”
32 Sé disip-la pa té konpwann sa i di-a, mé yo té pè pou mandéʼy.
Kilès Ki Pli Enpòtan
(Mafyou 18:1-5; Louk 9:46-48)
33 Yo wivé Kapènéyòm. Lè Jézi té an kay-la, i mandé sé disip-la, “Pouki sa zòt té ka chikannen kon sa asou chimen-an?” 34 Mé yo pa di anyen paski asou chimen-an yo té ka dispité konsèné kilès anpami yo ki pli enpòtan.
35 Jézi asid épi i kwiyé sé douz disip li-a épi i di, “Si pyèsonn vlé kondwi, i kay ni pou dènyé anpami zòt épi i kay ni pou sèvant zòt tout.”
36 I tjenbé an ti manmay pa lanmenʼy épi i fèʼy vini doubout anpami sé disip li-a. Apwé sa i pwan ti manmay-la an bwaʼy épi i di yo, 37 “Népòt moun ki wisivwè yonn an sé ti manmay sala pou lapéti mwen, i ja wisivwè mwen. Épi moun-an ki wisivwè mwen-an pa wisivwè mwen sèlman, mé i ja wisivwè Bondyé ki voyé mwen.”
Sa Ki Pa Kont Nou Pou Nou
(Louk 9:49-50)
38 Jan di Jézi, “Mèt, nou wè an nonm ki ka sèvi nonʼw pou i sa tiwé vyé lèspwi épi nou diʼy i pa pou fè sa, paski i pa menm konpanni épi nou.”
39 Jézi wéponn li, “Sé pa pou ou doubout li, paski pyèsonn ki fè an miwak an non mwen pa sa adan an lòt mouman di anyen ki mal kont mwen, 40 paski moun-an ki pa kont nou-an, i pou nou. 41 Èk si pyèsonn baʼw an pòt dlo pou ou sa bwè paski ou ka swiv mwen, mwen ka diʼw lavéwité, Bondyé kay péyé moun sala viwé.”
Si La Ni An Bagay Ki Ka Fèʼw Péché
(Mafyou 18:6-9; Louk 17:1-2)
42 “Si pyèsonn fè yonn adan sé piti sala ki ka kwè an mwen-an abandonnen lafwa yo, i té kay pli mèyè pou moun sala si yo té jétéʼy an lanmè-a épi an gwo wòch mawé oliwon kouʼy. 43 Si lanmenʼw ka annékòz ou péché, koupéʼy. I pli mèyè pou ou sa antwé an syèl enfim pito ou ni toulé dé lanmenʼw èk ou alé lanfè, koté difé-a pa ka janmen tenn. [ 44 La sé vè-a pa ka mò pyès épi difé-a pa ka janmen tenn.] 45 Si pyéʼw ka annékòz ou péché, koupéʼy. I pli mèyè pou ou sa antwé an syèl san dé pyéʼw pito ou ni toulé dé épi yo voyéʼw lanfè. [ 46 La sé vè-a pa ka mò pyès épi difé-a pa ka janmen tenn.] 47 Épi si zyéʼw ka annékòz ou péché, tiwéʼy. I pli mèyè pou ou sa antwé an syèl épi yon zyé pito ou ni toulé dé épi yo voyéʼw lanfè 48 koté sé vè-a pa ka janmen mò épi difé-a pa ka janmen tenn.
49 “Zòt tout kay sizonnen épi difé. 50 Sèl sé an bon bagay, mé si i ja pèd sistans li, ki mannyè ou sa fèʼy salé ankò? Sizonnen kòʼw épi pawòl Bondyé épi viv an lapé épi yonn a lòt.”