10
Jézi Enstwi Konsèné Dévosé
(Mafyou 19:1-12; Louk 16:18)
Kon sa Jézi kité plas sala épi i janbé Lawivyè Jouden épi i alé an pawès Joudiya. Ankò la té ni an chay moun ki vini otiʼy, épi kon i ni labitid, i enstwi yo.
Déotwa Fawizyen vini koté i té yé-a épi yo té ka gadé pou wè si i té kay palé kont lwa Moziz-la. Épi yo mandéʼy, “Ès si lwa-a ka bay an nonm pèwmi pou i sa dévosé madanm li?”
Jézi wéponn, “Ki sa Moziz té konmandé zòt?”
Yo di, “Moziz té ban nou pèwmi pou nou sa bay madanm-lan an papyé ka moutwé i ja dévosé, épi apwé sa ou sa voyéʼy alé.”
Jézi wéponn yo, “Moziz ékwi lwa sala paski tjè zòt té wèd. Mé an koumansman-an, tan-an Bondyé té fè latè épi syèl, lévanjil-la di, ‘I té fè yo nonm épi madanm. Épi pou wézon sala an nonm kay kité kay papaʼy épi manmanʼy épi i kay wèsté épi madanm li, épi yo dé-a kay viv kon yonn.’ Kon sa yo pa dé moun ankò, mé yo sé yonn. Kon sa si Bondyé ja mété dé moun ansanm, nonm pa sipozé sépawé yo.”
10 Lè yo viwé an kay-la, sé disip-la mandé Jézi pou èspliké sa i té di-a konsèné dévosé. 11 Jézi di yo, “Nonm-lan ki kité madanm li-a épi i mayé épi an lòt sé yon adiltè. 12 Épi si madanm-lan dévosé mawiʼy épi i mayé an lòt nonm i sé an adiltè osi.”
Jézi Épi Sé Manmay-la
(Mafyou 19:13-15; Louk 18:15-17)
13 Déotwa moun mennen manmay bay Jézi pou i pasé lanmen bennédiksyon asou yo, mé sé disip-la di sé moun-an, “Pouki zòt ka mennen sé manmay sala pou anbété mèt-la kon sa?”
14 Lè Jézi wè sa yo té ka fè-a, i pa té sòti kontan. I di sé disip li-a, “Kité sé manmay-la vini jwenn mwen épi pa anpéché sé moun-an mennen yo ban mwen, paski sé moun ki kon sé manmay sala ki kay vini anba kondwit Bondyé. 15 Mwen ka diʼw lavéwité, pyèsonn ki pa kité Bondyé kondwi yo kon sé ti manmay sala ka fè-a pa kay janmen vini anba kondwit Bondyé.” 16 Épi i pwan sé manmay-la an bwaʼy, i mété lanmenʼy asou yo épi i benni yo.
Nonm Wich-la
(Mafyou 19:16-30; Louk 18:18-30)
17 Kon Jézi pati asou chimenʼy, an nonm kouwi vini jwenn li épi i ajounou douvanʼy. Nonm-lan mandé Jézi, “Bon mèt, ki sa mwen ni pou fè pou mwen sa ni lavi étonnèl?”
18 Jézi wéponn li, “Pouki ou ka di mwen bon? Apa di Bondyé, pyèsonn pa bon. 19 Ou konnèt sé konmandman-an: Pa pou tjwé, pa pou fè adiltè, pa pou vòlè, pa pou mennen fo témwen, pa kwennen moun pou ou sa pwan bagay yo, wèspèkté manmanʼw épi papaʼw.”
20 Épi nonm-lan di, “Mèt, dépi lè mwen ti gason mwen ka obéyi tout sé konmandman sala.”
21 Jézi gadéʼy épi lanmityé an tjèʼy épi i di, “Ou ka mantjé an sèl bagay. Alé vann tout sa ou ni épi bay sé maléwé-a lajan-an épi ou kay ni wichès an syèl. Apwé ou fè sa, ou kay swiv mwen pou bon.”
22 Lè Jézi di sa, fidji nonm-lan tonbé menm kon moun ki an lapenn. Épi i alé asou chimenʼy tou an lapenn, paski i té benyen wichès.
23 Jézi tounen oliwon épi i gadé sé disip li-a épi i di yo, “I difisil pou moun ki ni wichès vini anba kondwit Bondyé.”
24 Sé disip-la té sipwi pou tann sa Jézi té di-a. Mé Jézi wépétéʼy ankò, “Manmay, i difisil pou vini anba kondwit Bondyé. 25 I pli ézé pou an kanmèl pasé adan an zyé an zédjwi pasé an nonm ki wich vini anba kondwit Bondyé.”
26 Sé disip-la té pli sipwi toujou épi yo di anpami yo menm, “Ében, ki moun ki sa ni lavi étonnèl?”
27 Jézi gadé yo épi i di, “Épi nonm i enposib, mé pa épi Bondyé. Tout bagay posib épi Bondyé.”
28 Pita di Jézi, “Nou ja kité tout bagay pou nou sa swiv ou!”
29 Jézi wéponn, “Mwen ka diʼw lavéwité, pyès moun ki ja kité kay li ében fwèʼy ében séséʼy ében manmanʼy ében papaʼy ében ich li ében tèʼy pou lapéti mwen épi Bon Nouvèl-la 30 kay wisivwè yon san fwa pli an tan sala. I kay wisivwè pli kay, fwè, sésé, manman, manmay épi tè — èk épi yo i kay jwenn an chay pèsikasyon, épi an tan pou vini-an, lavi étonnèl. 31 Mé an chay moun ki pwèmyé kay vini dènyé épi an chay ki dènyé kay vini pwèmyé.”
Jézi Palé Twazyenm Fwa-a Konsèné Lanmòʼy
(Mafyou 20:17-19; Louk 18:31-34)
32 Yo té asou chimen-an ka mouté Jérouzalèm épi Jézi té ka maché douvan. Sé disip-la té twoublé an tjè yo, épi sé lézòt-la ki té ka swiv yo-a té pè. Ankò Jézi kwiyé douz disip li-a asou koté épi i di yo ki sa ki té kay wivéʼy. 33 I di yo, “Nou ka mouté Jérouzalèm, épi mwen Gason Lézòm kay tonbé anba pouvwa sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la. Yo kay pasé jijman asou mwen ki kay di mwen sipozé mò, épi yo kay délivwé mwen bay moun ki pa Jwif, 34 ki kay motjé mwen épi yo kay kwaché asou mwen, yo kay bat mwen épi kay tjwé mwen. Épi apwé twa jou, mwen kay wésisité hòd lanmò.”
Jan Épi Jémz Mandé Jézi An Favè
(Mafyou 20:22-28)
35 Jan épi Jémz, sé gason Zèbèdi-a, vini épi yo di Jézi, “Mèt, nou vlé ou fè bagay-la nou kay mandéʼw-la ban nou.”
36 Jézi wéponn yo, “Ki sa zòt vlé mwen fè bay zòt?”
37 Yo diʼy, “Lè ou kay asid kon wa an pouvwa Papaʼw, nou vlé ou kité nou asid épiʼw yonn asou lanmen dwèt ou épi lòt-la asou lanmen gòch ou pou nou sa kondwi épiʼw.”
38 Jézi di yo kon sa, “Zòt pa menm sav ki sa zòt ka mandé pou-a. Ès si zòt kay sa bwè an pòt soufwans-lan mwen oblijé bwè-a? Ében ès si zòt kay sa batizé menm kon batenm lanmò-a mwen oblijé batizé-a?”
39 Yo wéponn, “Wi, nou sa fèʼy.”
Jézi di yo kon sa, “Zòt kay bwè an pòt soufwans-lan mwen oblijé bwè-a épi batizé an batenm lanmò-a mwen oblijé batizé-a. 40 Mé sé pa mwen ki kay di ki moun ki kay asid asou lanmen dwèt épi lanmen gòch mwen. Sé Bondyé ki kay di ki moun ki kay asid la épi kondwi épi mwen. Okontwè i ja désidé ki moun sa kay yé.”
41 Lè sé lézòt dis disip-la tann sa, yo lévé faché kont Jémz èk Jan.
42 Jézi kwiyé sé disip li-a ansanm épi i di, “Zòt sav ki mannyè moun ki sipozé kondwi sé lézòt nasyon-an ka fè kouman? Dépi yo wivé adan an pozisyon pou yo sa kondwi, yo ka fè tout moun ki anba yo sav sé yo ki mèt. 43 Sé pa kon sa i kay yé anpami zòt. Si zòt pyès vlé ni lotowité anlè sé lézòt-la, ou kay ni pou sèvi yonn a lòt sèvant. 44 Épi si yonn vlé sé li ki pwèmyé, kitéʼy abésé kòʼy épi vini sèvant zòt tout. 45 Menm kon mwen Gason Lézòm pa té vini pou sèvi moun kon sèvant mwen. Mwen vini pou sèvi moun sèvant épi pou mwen bay lavi mwen pou mwen sa fè an chay moun viv.”
Jézi Fè Batiméyòs Wè Klè
(Mafyou 20:29-34; Louk 18:35-43)
46 Jézi èk sé disip li-a épi an gwan konpanni moun wivé an vil Jèriko. La té ni on nonm avèg nonʼy sété Batiméyòs gason Timéyòs, épi kon yo té ka kité vil-la i té asid bò chimen-an ka mandé lachawité. 47 Lè i tann Jézi ki sòti Nazawèt té la, i koumansé andjélé, “Jézi! Gason Wa David, ni konpasyon asou mwen!”
48 An chay moun ki té la diʼy kon sa, “Pouki ou ka andjéléʼy kon sa? Doubout bétiz ou-a.”
Mé sé pli fò i ka andjélé, “Gason Wa David, ni konpasyon asou mwen!”
49 Jézi doubout épi i di, “Kwiyéʼy ban mwen.”
Kon sa yo kwiyé nonm avèg-la. Sé moun-an diʼy, “Pwan tjè. Doubout. I ka kwiyéʼw.” 50 Batiméyòs tiwé gòl li vitman épi i voyéʼy asou koté, i soté asou dé pyéʼy épi i vini douvan Jézi.
51 Jézi mandéʼy, “Ki sa ou vlé mwen fè baʼw?”
Batiméyòs wéponn, “Mèt, mwen vlé wè klè ankò.”
52 Jézi diʼy kon sa, “Pou mannyè ou kwè an mwen, mwen ja djéwiʼw. Ou sa alé apwézan.” Épi la menm i vini wè klè épi i pati an lawout-la èk Jézi.