11
Jézi Antwé Jérouzalèm
(Mafyou 21:1-11; Louk 19:28-40; Jan 12:12-19)
Jézi épi sé disip li-a, kon yo apwoché Jérouzalèm, yo wivé vilaj Bèfaj épi vilaj Bèfanni, bòdaj mòn-an yo ka kwiyé Mòn Òliv. Jézi voyé dé an sé disip-la douvan yo, épi i di yo, “Alé an vilaj-la ki douvanʼw-lan, épi kon ou ka antwé an vilaj-la ou kay wè an jenn bouwik mawé la, yonn pyèsonn pa janmen mouté. Démawéʼy épi mennenʼy isi-a. Si pyèsonn diʼw, ‘Pouki ou ka fè sa?’ diʼy, ‘Senyè-a bizwenʼy épi i kay voyéʼy viwé baʼw talè.’ ”
Kon sa yo alé épi yo jwenn an jenn bouwik ki té mawé bò lapòt-la épi i té doubout an chimen-an. Kon yo démawéʼy, déotwa moun ki té ka doubout la mandé yo, “Pouki zòt ka démawé bouwik sala?” Yo wéponn menm kon Jézi té di yo pou wéponn, épi sé moun-an kité yo alé. Lè yo mennen jenn bouwik-la bay Jézi épi yo té ouvè kanmizòl yo asouʼy, Jézi asid asouʼy. An chay sé moun-an té ouvè kanmizòl yo asou chimen-an, épi lòt moun té simen bwanch yo té koupé an sé pyé bwa-a adan savann-an. Sé moun-an ki té alé douvan-an épi sé sa ki té ka swiv Jézi-a andjélé,
“Annou glowifyé Bondyé!”
“Ou vini an non Senyè-a, ou benni.”
10 “Bondyé benni gouvèdman-an i établi anba kondwit gwanpapa nou Wa David, paski gouvèdman sala ka vini ankò.”
“Nou ka glowifyé Bondyé ki an syèl pou sa!”
11 Jézi antwé Jérouzalèm épi i alé an Kay Bondyé-a. I gadé tout bagay ki té oliwonʼy, mé paski i té ja ta i viwé an vilaj Bèfanni épi sé douz disip-la.
Jézi Modi Pyé Fwi-a
(Mafyou 21:18-19)
12 An li denmen, kon yo té ka kité Bèfanni, Jézi té fen. 13 I wè adan an ti distans an pyé fwi ki té kouvè épi fèy, kon sa i alé gadé si i té sa jwenn pyès fwi asouʼy. Mé lè i wivé la, pyé-a té ni fèy sèlman paski i pa té tan kalité fwi sala. 14 Jézi di pyé-a, “Pyèsonn pa kay janmen manjé fwi adanʼw ankò!” Épi sé disip-la tann lè i di sa-a.
Jézi Alé An Kay Bondyé-a
(Mafyou 21:12-17; Louk 19:45-48; Jan 2:13-22)
15 Lè yo wivé Jérouzalèm, Jézi alé an Kay Bondyé-a épi i koumansé voyé dèwò sé moun-an ki té ka vann épi achté bagay andidan-an. I maté sé tab-la sé moun-an té ka chanjé lajan-an épi sé chèz-la sé moun-an té ka sèvi pou vann toutwèl-la. 16 I anpéché pyèsonn pasé épi machandiz an lakou Kay Bondyé-a. 17 Épi i di yo kon sa, “I ékwi an lévanjil, ‘Moun kay kwiyé kay mwen an plas tout nasyon kay sèvi pou pwédyé.’ Mé zòt ja fèʼy an kay koté vòlè ka séwé.”
18 Lè sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la tann sa, yo koumansé gadé an mannyè pou yo té sa tjwéʼy. Yo té pè Jézi paski tout sé moun-an té kontan tann mannyè i té ka enstwi-a.
19 Lè sòlèy té ka kouché, Jézi épi sé disip li-a kité vil Jérouzalèm.
Pyé Fwi-a Sèk
(Mafyou 21:20-22)
20 An li bonmaten, kon yo té ka pasé asou chimen-an, yo wè menm pyé fwi-a té mò nèt. 21 Pita té chonjé ki sa ki té fèt-la épi i di Jézi, “Mèt! Gadé! Pyé fwi-a ou modi-a mò nèt!”
22 Jézi wéponn yo, “I nésésè pou ou sa kwè an Bondyé. 23 Mwen ka diʼw lavéwité, si pyèsonn di mòn sala, ‘Alé, jété kòʼw an lanmè-a,’ épi ou diʼy èk tout tjèʼw, épi ou kwè sa ou di-a kay fèt, mwen ka diʼw i kay fèt baʼw. 24 Sé pou wézon sala mwen diʼw, lè ou pwédyé épi ou mandé Bondyé an bagay, ou ni pou kwè ou ja jwenn li, épi Bondyé kay baʼw népòt bagay ou mandéʼy pou. 25 Épi lè ou doubout pou ou pwédyé, ou ni pou pawdonnen népòt moun ki ja fèʼw ditò. Lè ou fè sa, Papaʼw an syèl kay pawdonnen péchéʼw osi. [ 26 Si ou pa ka pawdonnen lézòt, Papaʼw an syèl pa kay pawdonnenʼw nonplis.]”
Kwèsyon Konsèné Lotowité Jézi Ni
(Mafyou 21:23-27; Louk 20:1-8)
27 Yo viwé Jérouzalèm ankò épi patan Jézi té ka maché an lakou Kay Bondyé-a, sé chèf pwèt-la, sé titja lwa sé Jwif-la épi sé ofisyé légliz-la vini wè Jézi. 28 Yo mandéʼy, “Ki dwa ou ni pou ou fè sé bagay sala? Ében ki moun ki baʼw pouvwa pou ou sa fè sa?”
29 Jézi wéponn yo, i di, “Mwen kay mandé zòt an sèl kwèsyon épi si zòt wéponn mwen, mwen kay di zòt ki dwa mwen ni pou fè sé bagay sala. 30 Di mwen, ki moun ki té voyé Jan Batis batizé? Ès si sé Bondyé ében ès si sé nonm?”
31 Yo koumansé ka wézonnen anpami yo menm épi yo di, “Si nou wéponn sé Bondyé, i kay mandé nou pou ki wézon nou pa té kwè. 32 Mé ès si nou sa di sé nonm?” (Yo té pè sé moun-an paski tout moun té ka di Jan Batis sété vwéman an pwòfèt.)
33 Kon sa yo wéponn Jézi, “Nou pa sav.”
Jézi wéponn yo, i di, “Mwen pa kay di zòt nonplis ki pouvwa mwen ni pou fè sé bagay sala.”