12
Pawabòl Konsèné Jaden Wézen-an
(Mafyou 21:33-46; Louk 20:9-19)
Jézi koumansé ka palé bay sé moun-an an pawabòl. I di, “An nonm planté an jaden wézen. I mété pak tout oliwonʼy, i bati on kay pou fè diven-an épi i fè an ti kay ki té byen ho pou i sa véyé pou jibyé épi lòt zannimo ki ka vini manjé an jaden-an. Lè i fini, i lwé jaden-an bay moun ki té vlé épi i kité lakay li épi i alé an lòt péyi. Lè tan wékòt-la wivé, i voyé an sèvant alé anmasé lo wézenʼy ba li an lanmen sé moun-an ki té ka lwé jaden-an. Mé yo tjenbé sèvant-lan, yo bat li épi yo voyéʼy alé lanmen vid. Kon sa mèt jaden-an voyé an lòt sèvant. Sé moun-an bat dézyenm sèvant-lan asou tèt li, yo ensiltéʼy épi yo maltwétéʼy. Mèt jaden-an voyé an lòt sèvant ankò. Kou sala yo tjwé sèvant-lan, épi yo twété an chay lézòt sèvant kon sa. Adan yo bat, épi yo tjwé sé lézòt-la. Sèl moun mèt jaden-an té wèsté pou i voyé sé gasonʼy-lan i kontan an chay-la. Kon sa i voyéʼy dènyé épi i di, ‘Yo kay pòté gason mwen-an wèspé.’
“Mé sé moun-an ki ka lwé jaden-an di bay yonn a lòt, ‘Mi sala ki kay jwenn tout popyétè papaʼy-la. Annou tjwéʼy épi tout bagay kay vini pou nou.’ Kon sa yo pwanʼy, yo tjwéʼy épi yo jété kòʼy dèwò jaden-an. Ki sa mèt jaden-an kay fè? I kay vini épi tjwé tout sé moun sala ki té ka lwé jadenʼy-lan, épi i kay pwan jaden-an épi lwéʼy bay lézòt.”
10-11 Épi i di sé moun-an ankò, “Ou oblijé ja li koté an lévanjil-la ki di,
‘Menm wòch-la sé jan-an ki ka fè kay-la widjèkté-a,
Bondyé fè wòch sala pli enpòtan an kay-la,
épi sa fè nou byen kontan.’ ”
12 Kon sa sé chèf sé Jwif-la éséyé pou awété Jézi paski yo sav pawabòl sala té kont yo. Mé paski yo té pè sé moun-an, yo kitéʼy épi yo alé fè chimen yo.
Kwèsyon-an Konsèné Péyé Wa Siza Lajan-an
(Mafyou 22:15-22; Louk 20:20-26)
13 Pli ta, sé ofisyé sé Jwif-la voyé déotwa Fawizyen épi adan manm an patizan Wa Hèròd-la dèyè Jézi pou kwèsyonnenʼy pou pwan lanng li. 14 Yo vini wèʼy épi yo di, “Mèt nou sav ou sé an nonm ki ka palé lavéwité. Ou pa ka anbété kòʼw épi sa moun kwè ében ki pozisyon yo ni an latè sala, mé ou ka enstwi nonm lavéwité, sa sé mannyè-a Bondyé ja mété pou nonm viv-la. Di nou, ès si ou kwè i dwèt pou nou péyé Wa Siza lajan, o pa? 15 Ès si nou sipozé péyéʼy ében nou pa oblijé péyé?”
Mé Jézi sav sé ipokwit yo té ka fè, épi i wéponn yo, “Mwen sav zòt ka gadé si zòt sa fè mwen fè lèwè. Mennen an pyès dajan ban mwen pou mwen sa gadéʼy.”
16 Yo mennen an pyès dajan ba li épi i mandé yo, “Fidji ki moun épi non ki moun ki matjé asouʼy?” Yo wéponn li, “Sa Wa Siza.”
17 Kon sa Jézi di yo, “Zòt sipozé bay Wa Siza sa ki ka vini pou li, épi zòt sipozé bay Bondyé sa ki ka vini pou li osi.”
Épi sé moun-an wèsté épi bouch yo gwan ouvè.
Kwèsyon-an Konsèné Wésisité Hòd Lanmò-a
(Mafyou 22:23-33; Louk 20:27-40)
18 Déotwa an sé Jwif-la yo ka kwiyé sé Sadisyen-an vini dèyè Jézi pou wè si yo té sa kwennenʼy. (Yo sé an konpanni Jwif ki di moun pa ka wésisité hòd lanmò.) 19 Yo di, “Mèt, Moziz té ékwi lwa sala ban nou. I di kon sa, ‘Si an nonm mò épi i kité madanm li san pyès ich, fwè nonm-lan oblijé mayé èk madanm-lan pou i sa lévé ich bay fwè-a ki ja mò-a.’ 20 Bon, i té ni an tan, la té ni sèt fwè. Pli gwan-an mayé, épi lè i mò, i pa té kité pyès ich. 21 Lòt fwè-a ki té apwéʼy-la mayé épi menm madanm-lan, épi i menm vini mò mé i pa té kité pyès ich osi. Menm bagay-la wivé lòt fwè-a osi, 22 épi tout lèstan sé fwè-a. Tout sèt sé fwè-a mayé madanm-lan, épi tout mò épi yo pa kité pyès ich. Épi apwé sa, madanm-lan vini mò. 23 Kon sa, lè tout mò kay wésisité asou jou wézèwèksyon-an, madanm kilès an sé fwè-a i kay yé? Tout sèt sé fwè-a té mayé épiʼy.”
24 Jézi wéponn yo, “Zòt adan an chay lèwè, paski zòt pa konnèt ni lévanjil ni pouvwa Bondyé. 25 Lè moun kay wésisité asou jou wézèwèksyon-an, yo pa kay mayé mé yo kay menm kon sé nanj-lan ki an syèl-la. 26 Bon, konsèné ès si moun kay wésisité hòd lanmò-a, mwen sav zòt ja li adan sé liv-la Moziz té ékwi-a koté i palé konsèné wazyé-a ki té ka bwilé-a. Bondyé di kon sa, ‘Sé mwen ki Bondyé-a Abrahanm, Ayzak épi Jakòb ka adowé-a.’ 27 Bondyé sé pa Bondyé jan ki ja mò, mé moun ki ka viv toujou. Ou wè! Zòt adan an chay lèwè.”
Pli Enpòtan Konmandman-an
(Mafyou 22:34-40; Louk 10:25-28)
28 Yonn adan sé titja lwa sé Jwif-la té la épi i tann Jézi épi sé Sadisyen-an té ka chikannen. I wè Jézi té ja bay sé Sadisyen-an an bon wépons, kon sa i menm vini épi an kwèsyon pou i sa mandé Jézi. I di Jézi, “An tout sé konmandman-an, kilès ki pli enpòtan?”
29 Jézi wéponn li, “Konmandman-an ki pli enpòtan-an sé sa, ‘Kouté, jan Izwayèl! Bondyé Senyè nou, sé li yonn ki Bondyé. 30 Ou oblijé enmen Bondyé Senyèʼw épi tout tjèʼw, épi tout lam ou, épi tout lidéʼw épi èk tout kouway ou.’ 31 Apwé sa lòt konmandman-an ki pli enpòtan-an sé sa, ‘Ou oblijé enmen pwochenʼw menm kon ou enmen kòʼw.’ Pyès lòt konmandman pa enpòtan pasé dé sala.”
32 Titja lwa sé Jwif-la di Jézi, “Byen, mèt. Sa ou di-a vwé, kon sa sé Senyè-a sèlman ki Bondyé, épi la pa ni pyès lòt Bondyé mé sé li yonn. 33 An nonm oblijé enmen Bondyé épi tout tjèʼy, èk épi tout lidéʼy, èk épi tout kouway li, èk i oblijé enmen pwochenʼy kon li menm. I pli mèyè pou ou sa obéyi dé konmandman sala pasé pou ou ofè zannimo ében fè lòt sakwifis bay Bondyé.”
34 Jézi apèsivwè mannyè titja lwa sé Jwif-la wéponn li épi lasajès, épi i diʼy kon sa, “Ou ja pwèskè an chimen-an ki kay mennenʼw anba kondwit Bondyé-a.”
Apwé sa tout moun té pè mandéʼy kwèsyon ankò.
Kwèsyon-an Konsèné Mèsaya-a
(Mafyou 22:41-46; Louk 20:41-44)
35 Kon Jézi té ka enstwi adan Kay Bondyé-a, i mandé yo kwèsyon sala, “Ki mannyè sé titja lwa sé Jwif-la sa di Mèsaya-a kay an désandan Wa David? 36 Lèspwi Bondyé té annékòz Wa David pou di,
‘Bondyé di bay Senyè mwen:
Asid la pou kondwi épi mwen
èk mwen kay mété tout lèlmiʼw anba dé pyéʼw.’
37 Mi, David menm kwiyé moun sala ‘Senyè mwen’. Di mwen, ki mannyè yo sa di ki i sé désandan David tousèl?”
Gwan konpanni moun-an ki té la-a té byen kontan pou yo té sa tann li.
Jézi Vèti Konsèné Sé Titja Lwa Sé Jwif-la
(Mafyou 23:1-36; Louk 20:45-47)
38 Kon Jézi enstwi sé moun-an i di, “Véyé pou sé titja lwa sé Jwif-la, paski yo vlé moun wè yo kon jan ki enpòtan. Épi pou yo jwenn antansyon, yo ka maché oliwon épi lonng gòl yo, épi yo enmen moun adwésé yo épi wèspé lè yo alé laplas. 39 Yo enmen asid jik douvan adan sé légliz-la koté moun kay wè yo, épi lè yo alé an fèsten, yo enmen asid anpami sé gwan jan-an. 40 Yo ka pwan lavantay asou sé vèv-la. Yo ka sèvi pozisyon yo an légliz-la pou fè sé madanm sala pasé kay yo ében tout byen yo asou non yo. Épi kon an gwo wach yo ka fè an chay lonng lapwiyè. Pinisyon sé kalité nonm sala kay byen wèd.”
Madanm Pòv-la Ki Bay Tout Sa I Té Ni-an
(Louk 21:1-4)
41 Jézi té asid pwé koté sé moun-an té ka mété lajan latjèt-la adan Kay Bondyé-a. Épi i té ka gadé kon sé moun wich-la té ka ladjé lajan-an an bwèt-la. An chay sé jan-an ki té wich-la mété an bon lavi. 42 Mé an ti madanm maléwèz, mawiʼy té ja mò, vini épi i ladjé dé pyès lajan tjwiv lavalè kat sou adan bwèt-la.
43 Jézi kwiyé sé disip li-a ansanm épi i di yo, “Mwen ka di zòt lavéwité, vèv sala mété pli adan latjèt-la pasé tout lézòt. 44 Paski sé lézòt-la mété an tizing an tout sé wichès-la yo ni-an, mé madanm sala, magwé i otan pòv, i mété tout sa i té ni. I pa té wèsté pyès lajan i té sa dépan asou ankò.”