13
Lè Latè-a Kay Bout
(Mafyou 24:1-35; Louk 21:5-33)
Kon Jézi té ka kité Kay Bondyé-a, yonn an sé disip li-a diʼy kon sa, “Mèt, gadé sé manman wòch-la Kay Bondyé-a fèt épiʼy-la! Mésyé! Kay sala sé an gwo bèl kay!”
Jézi wéponn li, “Ou wè sé gwo bèl kay sala? La pa kay ni yon wòch ki kay wèsté doubout, paski kay sala kay kwazé nèt.”
Kon Jézi asid asou Mòn Òliv-la, fasad-la ki ka gadé Kay Bondyé-a, Pita, Jémz, Jan épi Androu, lè yo té pa kò yo, yo mandé Jézi, “Di nou ki tan sé bagay sala kay fèt? Épi ki kalité bagay nou kay wè ki kay di nou i ja tou pwé fèt?”
Jézi di yo, “Pwan pokosyon pou pyèsonn pa kwennenʼw, paski an chay moun kay vini sèvi non mwen épi yo kay di sé yo ki Mèsaya-a, wa-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a, épi yo kay kwennen an chay moun. Ou kay tann ladjè ka alé tou pwéʼw épi ou kay tann osi konsèné ladjè ki ka pwan kou byen lwenʼw. Pa kité sa twoubléʼw. Sé kalité bagay sala ni pou fèt. Mé latè-a pʼòkò kay bout. Nasyon kay lévé goumen épi yonn a lòt épi péyi kay lévé ladjè kont lòt péyi. La kay ni twanblanntè adan diféwan plas épi la kay ni lafen. Mé sa pʼòkò anyen. Sa sé koumansman soufwans tousèl.
“Mé zòt menm pwan bon pokosyon, paski sé lèlmi zòt-la kay awété zòt épi yo kay mennen zòt lodyans. Yo kay bat zòt adan sé légliz sé Jwif-la. Zòt kay doubout douvan gouvènè épi wa pou lapéti mwen, pou zòt sa di yo Bon Nouvèl-la. 10 Avan bout-la vini Bon Nouvèl-la kay ni pou pwéché bay tout moun.
11 “Lè yo awété zòt épi yo mennen zòt lodyans, pa katjilé avan jou-a wivé ki sa zòt kay di. Lè jou-a wivé, di népòt bagay Bondyé bay zòt pou zòt sa di, paski sé pawòl-la ou kay palé-a sé pa pawòl ou menm. Sé Lèspwi Bondyé ki kay di zòt ki pawòl pou zòt sa palé.
12 “An fwè kay twayi an lòt fwè jis tan fwè-a jwenn lanmòʼy pou lapéti mwen. Papa-a kay fè ich-la menm bagay-la. Manmay kay lévé kont manman yo épi papa yo, épi yo kay annékòz lanmò yo osi. 13 Tout nonm kay hayi zòt pou lapéti mwen Jézi, mé moun-an ki swiv mwen-an jis tan i mò-a, Bondyé kay sovéʼy.
14 “Ou kay wè bagay-la Bondyé hayi pasé tout lòt bagay-la doubout an Kay Bondyé-a Jérouzalèm, épi sa kay annékòz Bondyé pou abandonnen kay-la yo fè ba li-a.” (Ou kay ni pou ni lasajès pou ou sa konpwann sa ki ékwi-a.) “Épi kité sé moun-an ki ka wèsté Joudiya-a kouwi mouté an sé mòn-an pou sové lavi yo. 15 Lè moun-an ki asou tèt kay-la désann li, i pa sipozé antwé andidan kay-la ében pou i sa pwan anyen andidanʼy. 16 Kité nonm-lan ki ka twavay an jaden-an pa menm viwé an kay-la pou pwan had li. 17 I kay twis an chay an tan sala pou sé madanm-lan ki ansent-lan ében sa ki ni ti manmay. 18 Pwédyé pou sa pa fèt an sézon mové tan-an, 19 paski an sé jou sala la kay ni an chay twibilasyon, plis pasé pyès tan dépi Bondyé fè latè sala jik an tan kon jòdi. Épi i pa kay janmen ni an tan kon sa ankò. 20 Épi si Bondyé pa té koupé asou sé jou twibilasyon sala, pyèsonn pa té kay sové. Mé pou lapéti sé moun-an Jézi ja chwazi pou sové-a, i kay koupé asou sé jou sala. 21 An tan sala si pyèsonn diʼw kon sa, ‘Mi Mèsaya-a, wa-a Bondyé té fè pwonmèt pou voyé-a,’ ében si yo diʼw, ‘Gadé! Mi li isi-a!’ sé pa pou ou kwè sa. 22 Paski i kay ni an chay moun ki di yo sé Mèsaya-a épi an chay fo pwòfèt ki kay pawèt, épi yo kay fè tèlman miwak épi lòt bagay kon sa, si i té posib yo té kay kwennen jik sé moun-an Bondyé ja chwazi pou sové-a. 23 Kon sa pwan bon pokosyon. Mwen ja di zòt tout bagay ki kay fèt avan i fèt.
24 “Mé an tan sala, apwé twibilasyon sala, sòlèy-la pa kay chofé ankò épi lalin-an pa kay kléwé kon avan, 25 sé étwal-la kay tonbé sòti an syèl-la, anfen Bondyé kay fè tout bagay ki an syèl anho-a pou chanjé plas. 26 An tan sala, sé moun-an kay wè mwen, Gason Lézòm, ka vini adan sé nwaj-la épi an chay pouvwa épi an tout klèté Papa mwen. 27 Épi Bondyé kay voyé sé nanj li-a an kat kwen latè-a pou yo sa asanblé tout sé moun-an ki ja chwazi pou sové-a, dépi an bout latè-a pou wivé an bout syèl.
28 “Mwen vlé ou gadé an pyé fwi épi apwann lison sala. Dépi pyé fwi-a koumansé fléwi, pyèsonn pa ni pou di zòt ki sézon ki ka vini. 29 Ében menm mannyè-a, lè ou wè sé bagay sala ka fèt, sav bout latè-a pwé épi i kay koumansé touswit. 30 Mwen ka diʼw lavéwité, tout sé moun sala ki ka viv apwézan-an pa kay mò tout tan sé bagay sala pʼòkò fèt. 31 Latè sala épi syèl-la ou ka wè-a kay fini anyen, mé pawòl mwen pa kay janmen fini.”
Pyèsonn Pa Konnèt Jou-a Ében Nèditan-an
(Mafyou 24:36-44)
32 “Mé pyèsonn pa sav ni jou-a ében lè-a sé bagay sala kay fèt-la. Sé nanj an syèl-la pa sav, ni mwen Gason-an, mé sé Papa mwen tousèl ki sav.
33 “Pwan bon pokosyon épi kontiné èspéyé, paski zòt pa sav lè jou-a kay vini. 34 I sé menm kon an nonm ki kay alé lòt péyi. I kité kay li asou kont sé sèvant-lan. I bay chak sèvant twavay yo pou yo fè, épi gad lapòt-la, i diʼy pou véyé. 35 Kon sa zòt tout ni pou véyé paski zòt pa sav ki jou mèt kay-la ka viwé, si i kay viwé li swè, ében lannwit, ében lè kòk chanté, ében lè jou ouvè. 36 Si i vini sibit, pa kitéʼy jwenn zòt ka dòmi. 37 Sa mwen ka di bay zòt sé sa mwen kay di bay tout moun: Kontiné véyé!”