15
Jézi Douvan Pons Pilat
(Mafyou 27:1-2, 11-26; Louk 23:1-5, 13-25; Jan 18:28–19:16)
Byen bonnè li bonmaten, sé chèf pwèt-la épi sé ofisyé an légliz sé Jwif-la, sé titja lwa sé Jwif-la épi tout lèstan sé manm konsèy sé Jwif-la wivé an disizyon asou ki sa pou fè épi Jézi. Yo mawé Jézi épi yo mennenʼy alé épi yo délivwéʼy an lanmen Pons Pilat, gouvènè-a ki ka wépwézanté péyi Ronm-lan. Pilat mandéʼy, “Ès si ou sé wa sé Jwif-la?”
Jézi wéponn, “Kon ou di.”
Sé chèf pwèt-la akizéʼy épi an chay bagay. Kon sa Pilat mandéʼy ankò, “Yo ja akizéʼw épi an chay bagay. Ès si ou pa ka bay pyès wépons?”
Ankò Jézi pa wéponn anyen, épi Pilat té byen sipwi.
Bon, toulé lanné asou jou sé Jwif-la té ka sélébwé Fèt Délivwans-lan, kon lakoutim Pilat té ka ladjé yonn adan sé Jwif-la ki té an pwizon-an, népòt-la sé moun-an té mandé pou. Menm tan sala, la té ni an nonm yo ka kwiyé Barabas ki té an pwizon épi lèstan sé moun-an ki té lévé wévòt kont gouvèdman-an épi yo té tjwé moun patan yo té ka goumen-an. Sé moun-an vini ansanm épi yo di Pilat pou fè sa i ka toujou fè ba yo toulé lanné an tan sala.
Pilat mandé yo, “Ès si zòt vlé mwen ladjé wa sé Jwif-la?” 10 Pilat té sav byen sé jalouzi ki té fè sé chèf-la mennen Jézi ba li. 11 Mé sé chèf pwèt-la pitjé sé moun-an pou yo mandé Pilat pou ladjé Barabas pito.
12 Pilat mandé sé moun-an, “Ében, ki sa zòt vlé mwen fè épi moun sala zòt ka kwiyé wa sé Jwif-la?”
13 Yo tout andjélé, “Kwisifyéʼy pou mò asou kwa-a.”
14 Pilat mandé, “Mé ki movèzté i ja fè?”
Sé moun-an andjélé pli fò ankò, “Klouwéʼy pou i mò asou kwa-a.”
15 Pilat té vlé plè sé moun-an, kon sa i ladjé Barabas kon yo té mandé. Épi i fè sé sòlda-a bay Jézi an mové chalè, épi apwé sa yo mennenʼy alé pou yo té sa kwisifyéʼy.
Sé Sòlda-a Motjé Jézi
(Mafyou 27:27-31; Jan 19:2-3)
16 Sé sòlda-a pwan Jézi épi yo mennenʼy alé adan kay gouvènè-a (sa yo ka kwiyé Pratoriyòm-lan) épi yo kwiyé tout lèstan sé sòlda-a ki té an menm konpanni épi yo-a. 17 Yo mété an lonng gòl lila asou Jézi épi yo naté an konmès bwanch pikan kon an kouwonn épi yo plaséʼy asou tèt li. 18 Yo koumansé ka motjéʼy épi yo té ka andjélé, “Viv, wa sé Jwif-la!” 19 Épi kon an plézi yo té ka ba li koul baton asou tèt li épi yo té ka kwaché asouʼy, épi yo tonbé asou jounou yo pou fè akwèdi yo ka adowéʼy. 20 Épi lè yo fini motjéʼy, yo tiwé lonng gòl lila-a asouʼy épi yo viwé mété menm had-la i té ni-an asouʼy ankò. Apwé sa yo mennenʼy alé pou yo té sa kwisifyéʼy.
Yo Kwisifyé Jézi
(Mafyou 27:32-44; Louk 23:26-43; Jan 19:17-27)
21 Patan yo té ka alé-a, yo jwenn épi an nonm yo ka kwiyé Simon, ki té sòti an hòtè épi i té ka vini an vil, épi sé sòlda-a oblijéʼy pòté kwa Jézi-a. (Simon sala té jan Sayrini, papa Alèkzanda épi Roufòs.) 22 Yo mennen Jézi an plas-la yo ka kwiyé Gòlgòfa, sa vlé di, ‘Mòn Kalòt Tèt’. 23 La yo ofèʼy diven ki té ni an wazyé yo ka kwiyé lanmi andidanʼy, mé Jézi pa té bwèʼy. 24 Apwé sa yo kwisifyéʼy. Épi pou yo té sa sépawé had li, yo jwé gwenndé pou yo wè kilès mòso yonn a lòt té kay jwenn.
25 I té névè li bonmaten lè yo té kwisifyé Jézi. 26 Épi yo matjé asou an papyé wézon-an yo kwisifyéʼy-la pou tout moun wè, i di, “Wa Sé Jwif-la.” 27 Yo té kwisifyé dé vòlè épiʼy, yonn asou koté dwèt li, épi lòt-la asou koté gòch li. [ 28 Mannyè sala sa lévanjil-la té di kay fèt-la fèt pou vwé, lè i di, “I té anpami mové nonm.”]
29 Sé moun-an ki té ka pasé-a té ka fè sin épi tèt yo kon yo té ka ensilté Jézi, yo di, “Mé wi, ou té kay kwazé Kay Bondyé-a épi adan twa jou ou té kay viwé fèʼy, kouman? 30 Ében désann asou kwa-a épi sové kòʼw.”
31 An menm mannyè-a, sé chèf pwèt-la épi sé titja lwa sé Jwif-la té ka motjéʼy, épi yo té ka di bay yonn a lòt, “I sové lézòt mé i pa sa sové kòʼy menm. 32 Kité Mèsaya-a, wa Izwayèl-la, désann asou kwa-a apwézan pou nou sa wè épi nou kay kwè.” Dé vòlè-a yo té kwisifyé épiʼy-la té ka ensiltéʼy osi.
Lanmò Jézi
(Mafyou 27:45-56; Louk 23:44-49; Jan 19:28-30)
33 A midi tout péyi-a té kouvè épi an nwèsè épi i diwé pou jis twazè apwémidi. 34 Épi lè i té twazè, Jézi hélé épi an gwo vwa, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” Sa vlé di, “Bondyé mwen! Bondyé mwen! Pou ki wézon ou ka abandonnen mwen?”
35 Lè adan an sé moun-an ki té doubout la-a tann sa, yo di, “Tann sa, i ka kwiyé Ilaydja.”
36 An nonm kouwi épi i twanpé an léponj adan diven wak, épi i mété léponj-lan asou an bout an baton. Apwé sa i lonjéʼy bay Jézi pou i té sa bwè. Épi nonm-lan di, “Bon, doubout la, annou gadé si Ilaydja kay vini tiwéʼy asou kwa-a.”
37 Épi Jézi hélé épi an gwo vwa, épi i pwan dènyé lisouf li.
38 Wido-a ki té an Kay Bondyé-a déchiwé an dé, dépi an tèt li pou wivé an bout li. 39 Épi lè chèf sòlda-a ki té doubout douvan Jézi-a tann mannyè i hélé, épi lè i wè mannyè i mò, i di, “Pou vwé, nonm sala sé Gason Bondyé-a.”
40 La té ni déotwa madanm ki té adan an distans ka gadé. Anpami yo té Mari Madlenn, Mari manman Jémz (sa yo ka kwiyé ti Jémz) épi Joziz, épi Salonmé té la osi. 41 Sé madanm sala té ka swiv Jézi patan i té an Galili épi yo té ka potjiwé tout sa i té bizwen. La té ni an chay lézòt madanm ki té vini Jérouzalèm épi Jézi ki té la osi.
Lè Jézi Té Téwé
(Mafyou 27:57-61; Louk 23:50-56; Jan 19:38-42)
42 Bon, i té jou-a avan jou sabaf-la, sa sé jou-a sé Jwif-la té ka fè pwépawasyon pou jou sabaf-la. I té ja apwémidi. 43 La té ni an nonm yo ka kwiyé Jozèf, an Jwif ki té sòti an vil Arimatéya. I té an manm an konsit sé Jwif-la tout moun té ka wèspèkté an chay. Épi i té ka èspéyé pou tan-an Bondyé menm kay kondwi-a vini. I pwan tjè épi i alé mandé Pilat pou kò Jézi. 44 Pilat té sipwi lè i tann Jézi té ja mò, kon sa i kwiyé chèf sòlda-a pou i té sa mandéʼy si sa té vwé. 45 Lè chèf sòlda-a diʼy Jézi té ja mò pou vwé, Pilat bay Jozèf pèwmi pou i té sa pwan kò mò-a. 46 Kon sa Jozèf achté an dwa blan, i dépann kò Jézi asou kwa-a, épi i voplé kò-a adan dwa-a, épi i téwéʼy adan an twou yo té fouyé adan kayè an mòn-an. Apwé, i woulé an gwo manman wòch asou djòl twou-a pou i té sa kouvèʼy. 47 Mari Madlenn épi Mari manman Joziz wè an kilès twou yo té plasé kò Jézi-a.