16
Jézi Wésisité
(Mafyou 28:1-8; Louk 24:1-12; Jan 20:1-10)
Kon jou sabaf-la té pasé, Mari Madlenn, Salonmé épi Mari manman Jémz té achté fiksyon pou yo té sa fwoté kò mò Jézi-a kon yo té ni labitid fè moun ki mò. Bon, byen bonnè Dimanch bonmaten kon sòlèy-la lévé, yo alé koté-a Jézi té téwé-a. Yo té ka di anpami yo menm, “Ki moun ki kay woulé wòch-la sòti asou djòl twou-a ban nou?” Mé lè yo lévé zyé yo, yo wè gwo wòch-la té ja woulé sòti asou djòl twou-a. Kon yo antwé an twou-a yo wè an jenn nonm ki abiyé épi an gòl blan asid asou lanmen dwèt yo, épi yo soté tèlman.
Jenn nonm-lan di yo, “Pa pou zòt soté. Zòt ka gadé pou Jézi jan Nazawèt-la, sa yo té kwisifyé-a. I ja wésisité. I pa isi-a. Gadé koté-a yo té plaséʼy-la. Mé alé di Pita épi sé lézòt disip-la i ka alé Galili avan yo. La zòt kay wèʼy menm kon i té di zòt-la.”
Kon sa yo kité plas-la Jézi té téwé-a épi yo kouwi. Yo té soté an chay, épi an pèwèz vini andidan yo. Yo pa di yon mò pawòl bay pyèsonn paski yo té tèlman pè.
Jézi Pawèt Épi I Mouté An Syèl
(Mafyou 28:9-10, 16-20; Louk 24:13-53; Jan 20:11-23; Twavay 1:6-11)
[ Apwé Jézi wésisité hòd lanmò bonnè Dimanch bonmaten, i pawèt douvan Mari Madlenn, sa sé menm sa Jézi té tiwé sèt vyé lèspwi-a andidanʼy-lan. 10 Mari Madlenn alé épi i pòté nouvèl-la bay sé sa ki té ka swiv Jézi-a. Yo té an penn kon Jézi té mò, 11 mé lè yo tann Jézi té ka viv ankò épi Mari Madlenn té ja wèʼy, yo pa té kwè sa.
12 Apwé sa, kon yo dé té ka maché an hòtè-a, Jézi pawèt douvan yo mé lapawans li té chanjé. 13 Yo viwé épi yo mennen nouvèl-la bay sé lézòt-la, mé sé lézòt-la pa té kwè yo nonplis.
14 Pli ta Jézi pawèt douvan sé wonz zapòt-la patan yo té ka manjé-a. I wipwoché yo paski yo pa té ni asé lafwa an li épi pou lapéti tjè wèd yo-a ki anpéché yo kwè sé moun-an ki té ja wèʼy apwé i té wésisité-a.
15 I di yo kon sa, “Alé an tout latè-a épi pwéché Bon Nouvèl-la bay tout lézòm. 16 Népòt-la ki kwè Bon Nouvèl-la épi i batizé kay jwenn lavi étonnèl, mé sé sa ki pa kwè Bon Nouvèl-la kay jwenn kondannasyon. 17 Épi sé sa ki kwè an mwen-an kay fè sé miwak sala: Yo kay sèvi non mwen pou tiwé mové lèspwi an moun, yo kay palé langaj nèf. 18 Si yo anmasé sèpan épi lanmen yo ében yo bwè pyès vyé pwézon i pa kay fè yo anyen. Si yo pasé lanmen yo asou jan ki malad yo kay jwenn djéwizon.”
19 Apwé Jézi fini palé ba yo, Bondyé fèʼy vini an syèl épi la i asid asou lanmen dwèt Bondyé. 20 Apwé sa sé disip-la alé pwéché Bon Nouvèl-la toupatou épi Jézi édé yo épi miwak pou moutwé moun sé bagay-la yo ka pwéché-a té vwé.]