^
FILÉMONN
Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Lanmityé Épi Lafwa Filémonn
Pòl Ka Mandé Pou Filémonn Fè On Favè Ba Li
Tout Kanmawad Pòl Voyé Bonjou Bay Tout Moun