Lèt-la Pòl Ékwi Bay
Filémonn
Sé zapòt Pòl ki ékwi lèt sala. I ékwiʼy patan i té pwizonnyé an vil Ronm.
Filémonn sété an fwè ki té ka kwè an Jézi, épi i té ni moun ki té èslav ka twavay ba li. Filémonn sété jan Kòlòsé. I té ni an èslav nonʼy sété Onèsimòs. Yon tan Onèsimòs té mawon, épi nou pa sav ki mannyè mé i té jwenn épi Pòl an vil Ronm.
Patan Pòl té ka pwéché Bon Nouvèl-la an vil Ronm, Onèsimòs vini kwè an Jézi Kwi kon sovèʼy. Wézon-an Pòl ékwi lèt sala bay Filémonn-an sé pou i té mandéʼy pou viwé aksèpté Onèsimòs ankò — kou sala pa kon an èslav toubonnman mé kon an fwè ki ka kwè an Jézi osi.
An lèt sala nou wè mannyè zapòt Pòl fè sa i pé pou té sa bay an bon wépons pou an pwòblenm ki té byen gwav. An jijman Pòl menm, i sanm té ka di kon sa Filémonn té sipozé bay Onèsimòs libètéʼy pou lapéti lanmityé-a i ni pou yonn a lòt an Jézi Kwi-a.
Lèt sala, Pòl ékwiʼy épi an tjè fèb menm, épi i pwan pokosyon pou té asiwé i di ègzaktiman sa i té ni pou di-a. Pòl ékwi lèt sala i menm épi nou ka wè mannyè i ka moutwé nou sé lanmityé-a nou ni an Jézi Kwi-a ki sipozé kondwi tout bagay nou fè.
1
Mwen, Pòl, ki sé yon pwizonnyé pou lapéti Jézi Kwi, ki ka ékwi lèt sala. Fwè nou Timòfi la épi mwen osi.
Mwen ka ékwi lèt sala bay Filémonn, kanmawad-la ki ka twavay épi nou-an. Osi byen bay Apfiya, sésé nou, épi Akipòs ki sé on sòlda Jézi Kwi menm kon nou, épi bay sé ich Bondyé-a ki ka asanblé an kay ou-a.
Mwen ka mandé Bondyé Papa nou èk Senyè nou Jézi Kwi pou baʼw lagwas épi lapé.
Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Lanmityé Épi Lafwa Filémonn
Chak lè mwen ka pwédyé, mwen ka wimèsyé Bondyé mwen baʼw, fwè mwen, paski mwen tann mannyè ou enmen tout ich Bondyé épi ou ni lafwa an Senyè Jézi. Mwen ka pwédyé kon sa ou pa kay doubout di moun konsèné lafwa-a ou ni-an. Mannyè sala ou kay ni on bon lakonpwann an tout bon bagay nou ni an Senyè Jézi. Lanmityéʼw ja ban mwen an chay lajwa épi ankouwajman paski ou, fwè mwen, ja soulajé tout sé ich Bondyé-a.
Pòl Ka Mandé Pou Filémonn Fè On Favè Ba Li
Pou konmandé mwen té sa konmandéʼw pou fè sa ou sipozé fè, mé paski mwen enmenʼw mwen ka plédé épiʼw pito. Mwen Pòl, ki ja yon gwan nonm épi apwézan mwen an pwizon pou lapéti Jézi, 10 ka mandéʼw on favè bay gason mwen Onèsimòs, ki vini gason mwen an Jézi padan mwen té an pwizon. 11 La té ni on tan lè nonm sala pa té voʼw pa menm dé sou tjwiv, mé apwézan i sa wann ni ou ni mwen bon sèvis.
12 Mwen ka voyé Onèsimòs viwé baʼw magwé i pa ézé pou mwen paski mwen enmenʼy an chay. 13 Mwen té kay kontan pou i té sa wèsté épi mwen kon sa i té kay wiplaséʼw padan mwen an pwizon pou lapéti Bon Nouvèl-la. 14 Mé mwen pa té vlé fè anyen avan ou dakò, kon sa pyès favè ou fè kay disizyon ou menm, épi sé pa on bagay mwen fòséʼw pou fè.
15 Pitèt wézon-an Bondyé sépawé zòt pou on ti tan-an sé pou lòt kou-a, lè zòt ansanm ankò, i kay pou bon. 16 Apwézan i pa on èslav tousèl, i sé twòp plis pasé sa. I sé on fwè nou an Senyè Jézi, on fwè ou kay enmen. I bon an chay pou mwen, épi i kay pli bon pou ou osi, ni kon on sèvant, ni kon on fwè an Jézi!
17 Si ou ka konsidiwé mwen kon on kanmawad, wisivwè Onèsimòs menm kon ou té kay wisivwè mwen. 18 Si i ja fèʼw pyès pazdwa, ében si i dwéʼw anyen, ou sa météʼy asou non mwen. 19 Mwen Pòl ka ékwi lèt sala épi lanmen mwen menm: Mwen kay péyéʼw déviwé. (Chonjé ou dwé mwen laviʼw menm.) 20 Bon, fwè mwen, fè mwen favè sala an non Senyè-a. Fè mwen ni lajwa an tjè mwen kon on fwè an Senyè Jézi Kwi té kay fè. 21 Mwen asiwé kon mwen ékwiʼw-la ou kay fè sa mwen di-a, anfen mwen sav ou kay fè jik plis pasé sa.
22 A menm lè-a, pwépawé on chanm ban mwen, paski mwen ni èspwa Bondyé kay wéponn lapwiyè zòt épi voyé mwen viwé bay zòt.
Tout Kanmawad Pòl Voyé Bonjou Bay Tout Moun
23 Épafras, ki épi mwen an pwizon pou lapéti Jézi Kwi, voyé diʼw bonjou. 24 Tout lòt kanmawad twavayè voyé diʼw bonjou osi, sa sé Mak, Aristakòs, Démas, épi Louk.
25 Mwen ka mandé Jézi Kwi Senyè-a pou benni lèspwi zòt.