^
FILIPAY
Pòl Pwédyé Bay Sé Jan Filipay-la
Sé Jézi Ki Tout Lavi Mwen
Pwan Ègzanp Asou Jézi Kwi
Sé Pou Nou Viv Mannyè Bondyé Vlé
Timòfi Èk Ipafrodaytòs
Mannyè Moun Ka Vini Dwèt An Bondyé
Annou Kouwi Pou Nou Wivé An Bout-la
Pòl Di Sé Fwè Filipay-la Ki Sa Pou Yo Fè
Pòl Wimèsyé Sé Fwè Filipay-la Pou Kado-a
Pòl Voyé On Dènyé Bonjou