Lèt-la Pòl Ékwi
Bay Sé Jan Légliz
Filipay-la
Filipay sété on vil ki an péyi Masédonnya ki té anba kondwit Ronm. Paditan Pòl té asou dézyenm voyaj li pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, i té wè an vizyon koté an nonm Masédonnya ka diʼy, “Vini édé nou” (Twavay 16:9-40). Kon sa i té alé èk i établi an légliz an vil Filipay. Pòl té ni twa nonm ki té édéʼy établi légliz sala, sété Saylas, Timòfi èk Louk.
Déotwa lanné apwé sa, paditan Pòl té an pwizon an vil Ronm, i ékwi an lèt bay sé jan légliz Filipay-la. Lè i ékwi lèt sala, i té twakasé an chay paski an chay lòt moun ki té kwè an Jézi té kont li, épi i té distwé lè i tann la ni fo titja anpami sé jan légliz Filipay-la. Mé an lèt sala, Pòl ka moutwé ki otan kontantman i ni an tjèʼy épi lafwa i ni an Bondyé.
Pòl ékwi lèt sala pouʼy té wimèsyé sé jan légliz Filipay-la pou kado-a yo té bay Ipafrodaytòs mennen ba li lè i té byen bizwenʼy-lan. Magwé tout twaka-a sé jan Filipay-la té ka jwenn-an, èk twaka i menm té jwenn, Pòl pwan tan sala pou ankouwajé yo pou yo té sa ni kouway épi lafwa an Jézi Kwi. I plédé épi yo pou yo té sa ni kawaktè Jézi Kwi épi pou yo pa vlé tout bagay pou kò yo yonn. Pòl fè yo chonjé lavi nèf-la yo ni-an sé an kado Bondyé té ba yo, épi yo pa ni pou obéyi pyès lwa sé Jwif-la pou vini dwèt douvan Bondyé. An lèt sala i pézé fò asou kontantman-an èk lafwa-a yo kay ni lè yo ka kontiné viv lavi yo kon yonn èk Jézi Kwi. An lèt sala Pòl ka moutwé kalité lanmityé-a i ni pou légliz Filipay-la.
1
Sa sé mwen Pòl, ansanm èvèk Timòfi, dé sèvant Jézi Kwi ki ka ékwi lèt sala bay tout sé moun-an ki an Jézi Kwi-a an vil Filipay. Mwen ka ékwi èspwèsman pou sé moun-an ki ka kondwi-a èk sé moun-an ki ka édé an légliz Bondyé-a.
Mwen ka pwédyé pou Bondyé Papa nou èvèk Senyè Jézi Kwi baʼw lagwas li èk lapéʼy an tjèʼw.
Pòl Pwédyé Bay Sé Jan Filipay-la
Mwen ka wimèsyé Bondyé tout lè mwen katjilé asouʼw, épi tout lè mwen ka pwédyé baʼw mwen ka pwédyé èvèk tjè kontan pou mannyè ou édé mwen simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi dépi pwèmyé jou-a ou té tann li-an pou jis apwézan. Sé pou sa mwen asiwé Bondyé ki koumansé bon twavay sala an ou kay kontinéʼy jis jou-a lè Senyè Jézi Kwi kay witounen lè twavay sala kay fini.
Sé pouʼw toujou èspéyé mwen kay santi kalité mannyè sala pouʼw paski ou toujou asou tjè mwen. Zòt tout ja édé mwen an twavay sala Bondyé té tèlman bon pou ban mwen-an, ni kon mwen la an pwizon-an ni lè mwen té lib pou mwen té sa wéponn sé moun-an ki ka palé kont Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, pou té moutwé sé lavéwité i yé. Sé Bondyé yonn ki konnèt ki otan enmen mwen enmenʼw, épi lanmityé sala ka sòti an tjè Jézi Kwi menm.
Mi sa mwen ka mandé Bondyé baʼw: Mwen ka pwédyé pou lanmityé-a ou ni pou yonn a lòt-la pwofité plis an plis, èk menm lè-a pouʼw sa konnèt sa ki lavéwité èk pouʼw sa ni bon jijman an tout bagay 10 pouʼw sa toujou chwazi sa ki pli bon. Lè sala ou kay viv on lavi ki nèt épi san fòt douvan Bondyé lè Senyè Jézi Kwi kay witounen. 11 Kon sa Jézi Kwi kay fè zòt fè bon bagay ki dwèt an zyé Bondyé, èk sa kay fè moun onnowé Bondyé èk yo kay lévé nonʼy.
Sé Jézi Ki Tout Lavi Mwen
12 Mwen vléʼw sav, fwè èk sè, sé bagay-la ki ja wivé mwen-an ja édé mwen simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi plis toujou. 13 Sé pou wézon sala tout sé gad-la ki an kay gwan wa Ronm-lan èk tout sé lézòt moun-an ki isi-a sav yo mété mwen an pwizon paski mwen sé sèvant Jézi Kwi. 14 Épi kon mwen an pwizon la-a, sa ka bay pwèskè tout sé fwè-a pli konfyans an Senyè-a épi apwézan yo ka vini pli bwav pou di moun konmisyon-an konsèné Jézi Kwi san lapè.
15 Mwen asiwé an chay adan yo ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi paski yo jalou épi yo enmen ban mwen twaka, mé lézòt ka fèʼy paski yo ni bon tjè. 16 Yo ka fè sa paski yo enmen mwen épi yo sav Bondyé ja ban mwen twavay-la pou moutwé ki Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi sé lavéwité. 17 Sé lézòt-la ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi paski yo ni vyé lidé an tèt yo. Yo la pou kò yo yonn. Yo vlé fè mwen soufè pli kon mwen an pwizon-an.
18 Mé sa pa vlé di anyen. Menm si yo ni bon lidé ében menm si yo ka pwéché pou mété mwen an plis twaka, dépi sé konsèné Jézi Kwi yo ka pwéché, an népòt mannyè yo fèʼy sa ka fè tjè mwen kontan. Mwen kay kontan plis toujou 19 paski mwen sav an jou mwen kay vini lib paski ou ka pwédyé ban mwen, épi Lèspwi Jézi Kwi ka édé mwen. 20 Mwen pa té kay avoudwé sòti hont adan anyen. Épi dézi tjè mwen sé pou mwen sa palé èk kouway, apwézan menm kon avan, pou mwen sa onnowé Jézi Kwi an lavi mwen, ki mwen ka viv ében ki mwen mò. 21 Ki bon wézon mwen ni pou ka viv? Pou mwen, wézon-an mwen ka viv-la sé pou sèvi Jézi Kwi. Si mwen mò, i an pwofi mwen. 22 Mé si lè mwen kontiné ka viv asou latè-a mwen sa fè pli enpòtan twavay bay Jézi Kwi, mwen pa sav kilès pou mwen chwazi. 23 La ni dé bagay ka hédi mwen. Yo chak ka hédi mwen an diféwan diwèksyon. Mwen té kay simyé mò èk ay jwenn Jézi paski sa té kay ki pli bon pou mwen. 24 Mé pou lapétiʼw i pli enpòtan pou mwen sa wèsté vivan. 25 Mwen sav ou bizwen mwen èk mwen asiwé mwen kay wèsté épiʼw. Mwen kay wèsté épi zòt tout pou mwen sa édéʼw pouʼw sa fè pwogwé an lavi-a ou ka viv an Jézi Kwi-a, èk pouʼw sa ni kontantman an lafwa-a ou ni an Jézi Kwi-a. 26 Kon sa lè mwen jwenn épiʼw ankò, ou kay ni pli wézon pouʼw sa ni tjè kontan an Jézi Kwi lè ou wè sa i ja fè ban mwen.
27 Bon, bagay-la ki enpòtan-an sé ou sipozé viv laviʼw mannyè Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi-a di ou ni pou viv. Kon sa menm si mwen vini wè zòt ében menm si mwen pa sa vini, mwen kay tann mannyè zòt ka doubout fò èk yonn a lòt. Mwen vlé tann mannyè zòt ka fè fòs kò zòt ansanm épi on sèl dézi pou moutwé kalité lafwa-a ou ka ni lè ou kwè an Bon Nouvèl-la. 28 Pa pè sé lèlmiʼw-lan. Doubout fò, épi sa kay moutwé yo sé yo ki kay pèd batay-la épi ou kay genyen, paski sé Bondyé ki ka fèʼw genyen. 29 Bondyé ja baʼw pwivilaj-la pouʼw té vini sèvant Jézi Kwi, sé pa pouʼw kwè an li tousèl, mé pouʼw soufè pou lapétiʼy tou. 30 Nou an batay sala ansanm. Ou ja wè mannyè mwen té ka soufè pou lapétiʼy an tan ki pasé, épi kon ou ka tann atjwèlman, mwen ka soufè jis toujou.