2
Pwan Ègzanp Asou Jézi Kwi
Si lavi-a ou ka viv kon yonn èk Jézi Kwi-a ka fèʼw fò épi si lanmityéʼy ka konfòtéʼw, épi si Lèspwi Bondyé ka viv an tjèʼw vwé, épi si ou ni tjè sansib èk ou ni konpasyon pou yonn a lòt vwé, ében mi sa mwen ka mandéʼw: Sé pouʼw ni menm lidé. Sé pouʼw ni menm lanmityé pou yonn a lòt. Sé pouʼw viv byen èk ni menm katjil èk yonn a lòt. Si ou fè tout sé bagay sala, ou kay fè tjè mwen kontan nèt. Pa mété an lidéʼw ki ou pli bon pasé lézòt ében pouʼw vlé tout bagay pou kòʼw yonn. Mé toujou abésé kòʼw bay yonn a lòt épi toujou konsidiwé lòt moun-an pli bon paséʼw. Pa gadé pou kòʼw tousèl, mé toujou gadé pou lòt moun-an tou.
Sé pouʼw ni menm mannyè-a ki té an Jézi Kwi-a:
Sa Bondyé yé-a sé sa Jézi menm té toujou yé,
mé i pa konsidiwé pozisyonʼy kon Bondyé sété on bagay pouʼy té tjenbé èk tout kouway li.
Pito i té fè sa, i menm mété tout sa i té ni asou koté
épi i vini an sèvant.
I fèt menm kon on nonm.
I viv kon an moun
èk i abésé kòʼy
épi i obéyi Bondyé jis pou mò,
jis pou mò asou kwa-a.
Kon sa Bondyé lévéʼy
épi i ba li on pozisyon ki pli ho pasé tout lòt pozisyon an syèl,
épi an non ki pli ho pasé tout lòt non.
10 Kon sa tout sa ki an syèl-la,
tout sa ki an latè-a, épi tout sa ki an plas-la koté sé mò-a yé-a
kay tonbé asou jounou yo pou yo onnowé non Jézi,
11 épi yo kay di douvan tout moun, “Sé Jézi Kwi ki Senyè-a,”
èk an mannyè sala yo kay lévé non Bondyé, Papa-a.
Sé Pou Nou Viv Mannyè Bondyé Vlé
12 Jan mwen, menm kon zòt té toujou ka obéyi mwen lè mwen té épi zòt, i pli enpòtan toujou pou zòt sa obéyi mwen atjwèlman kon mwen pa la épi zòt-la. Kontiné fè bon paski Jézi ja chapéʼw anba péché. Fè sa épi lapè èk wèspé pou Bondyé. 13 Bondyé toujou ka twavay an tjèʼw pouʼy sa baʼw dézi-a pou fè bagay ki ka plèʼy épi pouʼy sa baʼw kouway-la pouʼw sa fè sé bagay sala.
14 Sé pouʼw fè tout bagay san ou bougonnen épi san ou chikannen, 15 pouʼw sa inosan èk san fòt, pouʼw sa viv kon ich Bondyé èk tjè nèt anpami sé mové moun latè-a ki ni an pil péché-a. Ou ni pou kléwé anpami yo menm kon sé étwal-la ka kléwé an syèl-la 16 lè ou ka ba yo konmisyon-an ki kay ba yo lavi étonnèl-la. Si ou fè sa, mwen kay ni wézon pou mwen sa lévé tèt mwen ho lè Jézi kay witounen, paski sa kay moutwé tout twavay-la mwen té fè anpamiʼw-lan pa té fèt pou anyen.
17 Lafwa-a ou ni an Bondyé-a ka fèʼw viv laviʼw kon on sakwifis pou Bondyé. Menm si san mwen koulé pou wouzé sakwifis-la ou ofè bay Bondyé-a, mwen kontan an chay épi mwen ka fè tjè zòt tout kontan ansanm èk mwen. 18 An menm mannyè-a, sé pou zòt menm kontan tou èk sé pou zòt fè tjè mwen kontan ansanm èk zòt.
Timòfi Èk Ipafrodaytòs
19 Si Senyè-a vlé, mwen kay voyé Timòfi koté zòt touswit pouʼy sa voyé nouvèl zòt ban mwen pou mwen sa jwenn ankouwajman. 20 I sé sèl moun ki ni menm lidé épi mwen épi ki vlé édéʼw pou vwé. 21 Tout lézòt dèyè zafè yo yonn épi yo pa mélé èk sa ki enpòtan pou Jézi Kwi. 22 Épi ou menm sav ki kalité moun Timòfi yé. Kon on papa èk ich li nou té ka twavay ansanm pou pli moun tann Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. 23 Menm kon mwen sav sa ki kay wivé mwen, mwen vlé voyéʼy kotéʼw. 24 Épi mwen ni konfyans-lan Senyè-a kay fè mwen vini kotéʼw touswit.
25 Mwen katjilé i nésésè pou mwen voyé fwè nou Ipafrodaytòs viwé kotéʼw. Mwen kontan ou té voyéʼy kon an konmisyonnè pou té sa édé mwen. I ja twavay wèd pou simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi épi i ja doubout fò a koté mwen. 26 Sé pa ti anvi Ipafrodaytòs té anvi wè zòt tout, kon sa mwen ka voyéʼy viwé kotéʼw. Sa fèʼy lapenn an chay lè i sav zòt tann i té malad. 27 I té malad pou vwé épi i té mantjé mò. Mé Bondyé té ni pityé asouʼy — sé pa asouʼy tousèl, mé asou mwen menm tou, pou sa pa té ban mwen plis lapenn ankò. 28 Sé pou sa mwen pli anvi voyéʼy viwé jwenn ou pouʼw sa kontan ankò lè ou kay wèʼy, épi pou mwen ni mwens lapenn. 29 Kon sa mwen ka mandéʼw pou wisivwè fwè-a épi an pil tjè kontan, kon yon fwè an Senyè-a. Moutwéʼy ki otan wèspé ou ni pou moun kon li, 30 paski i pwan wis èk laviʼy épi i té pwèskè mò pou lapéti twavay Jézi Kwi pouʼy té sa édé mwen mannyè ou menm pa té sa édé mwen.