3
Mannyè Moun Ka Vini Dwèt An Bondyé
Avan mwen fini lèt sala, fwè èk sè, mi sa mwen vlé diʼw: Sé pouʼw toujou ni tjè kontan paski ou ja manché épi Senyè-a. I pa ka fè mwen anyen pou mwen viwé diʼw menm sé bagay-la mwen té ékwiʼw avan-an. I kay bon pou ou si mwen fè sa.
Sé pouʼw véyé kòʼw épi sé moun-an ki ka fè sé mové bagay-la. Yo menm kon chyen. Yo vlé sikonsayz zòt paski yo kwè lè yo fè sa, ou kay vini dwèt douvan Bondyé. Mé sé nou menm ki ich Bondyé pou vwé. Sé nou ki ja wisivwè bon sikonsizyon-an an tjè nou. paski Lèspwi Bondyé ka édé nou adowé Bondyé èk nou ka ni tjè kontan an lavi-a nou ka viv kon yonn èvèk Jézi Kwi-a. Èk nou pa ka mété konfyans nou an sa nou yé ében an sa nou sa fè pou vini dwèt douvan Bondyé. Mwen menm té sa mété konfyans mwen an sé bagay sala tou si mwen té vlé.
Si pyès moun kwè i sa mété konfyans li an sé bagay sala pou vini dwèt douvan Bondyé, mwen ni pli wézon pou mwen té sa fè sa. Yo té sikonsayz mwen lè mwen té ni ywit jou, mwen fèt an nasyon Izwayèl-la, mwen sòti an lafanmi Bennjamin, mwen sé Jwif pi. Pa palé si ou ka gadé pou Jwif ki ka tjenbé lwa sé Jwif-la! Mwen sété on Fawizyen menm. Mwen té cho tèlman pou lwa sé Jwif-la, mwen té ka jis pèsikité sé moun-an ki kwè an Jézi-a. Si on moun té sa vini dwèt lè yo obéyi sa lwa-a di, mwen pa té kay ni pyès fòt.
Mé tout sé bagay sala mwen té kwè ki an pwofi mwen-an, mwen wè yo pa vo anyen pou mwen paski yo té ka anpéché mwen mété konfyans mwen an Jézi Kwi. Sé pa sé bagay sala tousèl, mé mwen kay simyé pèd tout bagay pou mwen sa ni an bagay ki pli enpòtan, pou mwen sa konnèt Jézi Kwi, Senyè mwen. Pou lapéti Jézi Kwi, mwen jété tout sé bagay-la mwen kwè ki té enpòtan-an èk mwen konsidiwé tout sé bagay sala kon zòdi. Mwen vlé dépan anlè Jézi Kwi tousèl pou mwen vini dwèt douvan Bondyé épi pou mwen sa viv kon yonn épiʼy konplètman. Kon sa mwen pa ni pyès lòt mannyè pou mwen sa vini dwèt douvan Bondyé pa kò mwen menm. Mwen té kwè sé lè mwen obéyi tout lwa-a mwen té kay vini dwèt douvan Bondyé, mé sa pa té fèt pyès. Mwen vini dwèt douvan Bondyé paski mwen mété lafwa mwen an Jézi Kwi. Bondyé ka fè moun vini dwèt douvanʼy lè yo mété lafwa yo an Jézi Kwi. 10 Tout sa mwen vlé apwézan sé pou konnèt Jézi èk pou mwen sav pouvwaʼy ka twavay an mwen, menm pouvwa-a ki té fèʼy wésisité-a. Mwen vlé pou mwen sa soufè menm kon li, èk pou mò menm kon li tou. 11 Si mwen ni sé bagay sala, mwen ka èspéyé èk konfyans ki mwen kay wésisité lè mwen mò.
Annou Kouwi Pou Nou Wivé An Bout-la
12 Sa pa vlé di mwen ja fini wivé an bout-la. Mwen pʼòkò wivé kalité moun-an Bondyé vlé mwen wivé-a. Mé mwen ka fè fòs kò mwen pou vini moun-an Jézi Kwi té vlé mwen vini-an lè i chwazi mwen. 13 Mwen asiwé, fwè èk sè, mwen pʼòkò vini moun-an Jézi Kwi té vlé mwen vini-an, mé on sèl bagay mwen ka fè, mwen ka kité zyé mwen asou sé bagay-la ki douvan mwen-an èk mwen pa ka chonjé sé bagay-la ki dèyè mwen.
14 Kon sa mwen ka fè fòs kò mwen pou wivé an bout-la pou mwen sa genyen pwi-a. Pwi sala sé lavi étonnèl Bondyé ka kwiyé nou pou wisivwè paski nou kwè an Jézi Kwi.
15 Nou tout ki konnèt mannyè pou obéyi Bondyé sipozé ni menm lidé-a mwen ni-an. Mé si adan zòt ni an lòt lidé, Bondyé kay fè yo konpwann sa pli aklè. 16 Mé annou kontiné maché menm mannyè-a nou té koumansé maché-a.
17 Fwè èk sè, fè menm sé bagay-la ou té wè mwen fè-a. Sé pouʼw kouté sé moun-an ki ja swiv bon ègzanp-lan nou té ja mété ba ou-a. 18 La ni an pil moun, si ou gadé kalité lavi-a yo ka viv-la, ou kay wè sé lèlmi Jézi Kwi yo yé èk yo pa ka pwan lanmòʼy asou kwa-a pou anyen. Mwen té toujou ka diʼw sa avan épi apwézan mwen ka diʼw ankò èk dlo an zyé mwen. 19 Sé moun sala, bout yo sé lanfè paski yo ka viv pou plè kò yo tousèl. Yo ka kontan pou di sé mové bagay-la yo ka fè-a épi yo pa ka menm hont. Sèl sa yo ka katjilé sé bagay ki an latè-a tousèl. 20 Mé syèl sé péyi nou épi nou ka èspéyé èvèk kontantman pou sovè nou, Senyè Jézi Kwi, ki ni pou sòti an syèl. 21 I kay sèvi pouvwaʼy pou mennen tout bagay anba kondwit li. I kay chanjé vyé kò fèb nou-an pou fèʼy vini menm kon sa li-a ki ni pouvwa-a.