4
Kon sa fwè èk sè mwen, mwen enmen zòt an pil èvèk mwen anvi wè zòt toubonnman. Pa dé kontan ou fè tjè mwen kontan èk sé ou ki ka ban mwen wézon-an pou mwen sa lévé tèt mwen ho. Kon sa fwè mwen, kontiné doubout fò an lavi-a ou ka viv kon yonn èk Senyè-a, kon mwen té ja diʼw.
Pòl Di Sé Fwè Filipay-la Ki Sa Pou Yo Fè
Youdiya épi Sintiki, mwen ka mandéʼw souplé, dakò èk yonn a lòt paski zòt sé sésé an Senyè-a. Épi ou menm, kanmawad mwen ki té ka toujou twavay byen épi mwen, mwen vléʼw édé sé madanm sala wanjé zafè yo, paski yo ja twavay wèd pou té sa simen Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, ansanm épi Klèment épi sé lézòt fwè-a ki té ka twavay épi mwen-an. Non yo ékwi an liv-la ki ni non sé moun-an ki ni lavi étonnèl-la.
Sé pouʼw toujou ni tjè kontan an Senyè-a. Mwen ka diʼy ankò: Ni tjè kontan! Kité tout moun wè ou ni bon mannyè. Senyè-a ka vini touswit. Pa bay kòʼw twaka pou anyen, mé an tout lapwiyèʼw, mandé Bondyé sa ou bizwen-an épi toujou wimèsyéʼy lè ou ka pwédyé. Épi si ou fè sé bagay sala, Bondyé kay baʼw lapé an tjèʼw épi an lidéʼw, paski ou ja manché èk Jézi Kwi. Lapé sala tèlman bon pyèsonn pa sa fini konpwann li.
Pou mwen fini, fwè èk sè, sé pouʼw plen lidéʼw èk sé bagay-la ki bon-an épi bagay ki ka plè Bondyé, bagay ki vwé, bagay ki wèspèktab, bagay ki dwèt, bagay ki nèt, bagay ki bèl, épi bagay ki pa ka fè moun hont. Sé pouʼw toujou fè sé bagay-la mwen té moutwéʼw-la lè mwen té ka palé baʼw épi sé bagay-la ou té wè mwen ka fè-a. Ou té aksèptéʼy kon an bon mannyè pou viv. Épi Bondyé ki ka ban nou lapé an tjè nou kay toujou la épiʼw.
Pòl Wimèsyé Sé Fwè Filipay-la Pou Kado-a
10 Tjè mwen kontan an pil an lavi-a mwen ka viv kon yonn èk Senyè-a pou wè apwé tèlman lontan ou ka édé mwen ankò. Mwen sav ou té vlé voyé sa ou ni ban mwen, mé ou pʼòkò té jwenn lokazyon-an. 11 Mwen pa ka di sa paski mwen bizwen. Mwen ja apwann pou mwen satisfè èk sa mwen ni. 12 Mwen sav ki sa i yé lè mwen bizwen épi ki sa i yé lè mwen ni plis pasé sa mwen bizwen. Mwen ja apwann sigwé-a ki népòt koté mwen yé, népòt lè, mwen ka satisfè, menm si bouden mwen wèd, ében menm si mwen fen, menm si mwen ni ti tak, ében menm si mwen ni an pil. 13 Mwen sa fè tout bagay paski Jézi Kwi ka ban mwen kouway-la.
14 Mé i té bon an pil pouʼw té sa édé mwen lè mwen té an twaka. 15 Ou jan Filipay konnèt byen lè mwen té kité Masédonnya, apwé mwen té koumansé pwéché Bon Nouvèl-la an péyi zòt-la, ou sété sèl légliz ki té twavay ansanm épi mwen. Sé ou tousèl ki té sépawé sa zòt ni épi mwen. 16 Lè mwen té an vil Tèsalonnika, plis pasé yon kou ou voyé sa mwen té bizwen-an. 17 Sé pa dèyè kado zòt mwen yé, mé mwen kontan pou mwen sav Bondyé kay baʼw plis pasé sa ou ja ni-an. 18 Apwézan mwen vlé fèʼw sav mwen ja wisivwè tout sé bagay-la zòt voyé-a. I plis pasé sa mwen té bizwen. Mwen ni plis pasé sa mwen bizwen paski Ipafrodaytòs mennen kadoʼw-la ban mwen. Kadoʼw-la sé menm kon yon sakwifis ki ka santi bon, an sakwifis Bondyé ka aksèpté épi an sakwifis ki ka plèʼy. 19 Bondyé-a mwen ka sèvi-a ni an chay wichès épi i kay baʼw tout sa ou bizwen adan an bèl mannyè paski ou ja manché èk Jézi Kwi.
20 Annou lévé non Bondyé, Papa nou, pou tout tan épi pou tout tan. Amèn.
Pòl Voyé On Dènyé Bonjou
21 Mwen ka voyé bonjou bay tout ich Bondyé ki ja manché èk Jézi Kwi, épi sé fwè-a ki ka édé mwen-an ka voyé bonjou tou. 22 Tout sé ich Bondyé-a ki isi-a an vil Ronm ka voyé bonjou, èspwèsman sé moun-an ki an gwan kay wa-a.
23 Mwen ka pwédyé pou Bondyé sa voyé lagwas Senyè Jézi Kwi anlè zòt tout.