^
WÉVÉLASYON
Jan Voyé Bonjou Bay Sèt Légliz
Jan Wè Jézi Kwi Adan An Vizyon
Konmisyon-an Bay Légliz Èfésòs-la
Konmisyon-an Bay Légliz Smèna-a
Konmisyon-an Bay Légliz Pèganmòs-la
Konmisyon-an Bay Légliz Tayatayra-a
Konmisyon-an Bay Légliz Sadis-la
Konmisyon-an Bay Légliz Filadèlfiya-a
Konmisyon-an Bay Légliz Léyodisiya-a
Mannyè Yo ka Adowé Bondyé An Syèl
Ti Mouton-an Èk Liv-la
Ti Mouton-an Dékachté Liv-la
Yon San Kawant Kat Mil (144,000) Moun An Lafanmi Izwayèl
Gwan Popilas Moun-an Adowé Bondyé
Ti Mouton-an Dékachté Liv-la Sètyenm Koté-a
Sé Twonpèt-la
Nanj-lan Èk Ti Liv-la
Dé Témwen Bondyé-a
Sètyenm Nanj-lan Kòné Twonpèt Li
Madanm-lan Èk Gwo Sèpan Wouj-la
Vizyon Dé Bèt-la
Chanté Sé Moun-an Ki Sové-a
Twa Nanj-lan
Dènyé Jijman-an
Sèt Nanj-lan Pwépawé Pou Mennen Sèt Modisyon
Sèt Nanj-lan Mennen Sèt Modisyon
Fanm Vyé Lavi-a
Bondyé Détwi Babilonn
Yo Adowé Bondyé An Syèl
Moun-an Ki Té Anlè Chouval Blan-an
Yo Anchenné Satan Pou An Mil Lanné
Satan Pèdi Batay-la
Dènyé Jijman-an
An Syèl Èk An Latè Nèf
Jézi Ka Vini Talè
Dènyé Pawòl Jan