^
RONM
Pòl Wimèsyé Bondyé
Pouvwa Bon Nouvèl-la
Tout Moun Koupab Douvan Bondyé
Jijman Bondyé
Sa Lwa-a Di Konsèné Sé Jwif-la
Pyèsonn Pa Ka Toujou Fè Sa Ki Dwèt
Mannyè Bondyé Mété Nonm Dwèt Épiʼy
Mannyè Abrahanm Vini Dwèt Épi Bondyé
Bondyé Fè An Pwonmèt Bay Abrahanm
Apwézan Nou Dwèt Épi Bondyé
Lanmityé Bondyé Pou Nou
Adanm Mennen Lanmò, Jézi Mennen Lavi
Nou Ka Viv An Jézi
Èslav Lavi Ki Dwèt
Lwa-a Pa Ni Pouvwa Anlè Nou Ankò
Lwa-a Ka Annékòz Péché
Ladjè-a Ki Ka Bat Andidan Nonm-lan
Lè Ou Ka Viv An Lèspwi
Lonnè-a Nou Kay Ni-an
Lanmityé Bondyé An Jézi Kwi
Sé Moun-an Bondyé Chwazi-a
Waj Épi Mizéwikòd Bondyé
Izwayèl Épi Bon Nouvèl-la
La Pa Ni Pyèsonn Bondyé Pa Sa Sové
Bondyé Moutwé Izwayèl Mizéwikòd Li
Salvasyon Bay Sé Lézòt Nasyon-an
Bondyé Ni Tjè Fèb Pou Tout Moun
Bay Bondyé Lonnè
An Sakwifis Ki Vivan
Ou Ni Pou Wèspèkté Lwa Gouvèdman-an
Ni Lanmityé, Tan-an Ka Apwoché
Sé Pa Pou Ou Jijé Fwèʼw
Pa Fè Fwèʼw Tonbé
Plè Lòt Moun Épi Pa Plè Kòʼw
Wézon-an Pòl Ékwi Otan Bwav-la
Pòl Fè Plan Pou Alé Ronm
Pòl Voyé Bonjou Bay Légliz Ronm-lan
Pòl Di Sé Fwè Èk Sè Ronm-lan Sa Pou Fè
Lapwiyè Pòl Kon I Fini