Lèt-la Pòl Ékwi Bay Légliz
Ronm-lan
Sété zapòt Pòl ki ékwi lèt sala. I ékwiʼy bay sé ich Bondyé-a ki té an légliz-la an vil Ronm-lan. Légliz sala té ni pli moun ki pa Jwif, magwé i té ni an bon lavi Jwif osi. An lèt sala Pòl pwézanté Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi bay sé moun-an. I moutwé yo osi mannyè an nonm sa vini dwèt épi Bondyé, menm si i sé Jwif ében i pa Jwif.
Nou kwè Pòl té ékwi lèt sala pou diféwan wézon:
1. Pou té sa pwépawé sé moun-an kon i té ni pou vini wè yo touswit-la épi pou i té sa di yo konsèné plan-an i té fè pou i sa alé Èspany-lan.
2. I té ékwi yo kon sa i té kay sa pwézanté plan salvasyon-an ba yo adan an mannyè ki té byen senp kon yo pʼòkò té wisivwè pyès lésisyon an lanmen an zapòt avan.
3. I té vlé èspliké wilasyon-an ant Jwif épi moun ki pa Jwif adan gwan plan-an Bondyé té fè pou sové nonm-lan. Sé moun-an ki té ka kwè-a mé yo pa té Jwif-la té vlé widjèkté sé Jwif-la paski sé Jwif-la té ka kontiné swiv sé vyé lwa-a yo té ni avan-an.
An lèt sala Pòl moutwé tout nonm kondisyon yo douvan Bondyé. I twouvé tout moun Jwif kon pa Jwif sé péchè épi bizwen salvasyon. Salvasyon sala, Bondyé sèvi Jézi Kwi pou potjiwéʼy, épi Jézi té fè sa lè i mò asou kwa-a. Sa sé an bagay an nonm ni pou aksèpté épi lafwa. Lafwa sé pwensip-la Bondyé ja sèvi pou aji épi tout moun.
Kon salvasyon sé koumansman chimen nèf-la, Pòl kontiné ka moutwé sé moun-an lè an moun vini kwè an Jézi, moun sala pa anba pouvwa péché, i pa anba lwa ni pouvwa lanmò ankò. Wézon-an sé sa — lè an nonm kwè an Jézi Kwi, i ka vini manché épiʼy an lanmòʼy épi an wézèwèksyonʼy, èk sa posib paski tout moun ki ka kwè an Jézi Kwi ka wisivwè Lèspwi Bondyé.
Apwé sa Pòl moutwé yo, sé Jwif-la osi, magwé apwézan yo pa ka kwè an Jézi Kwi kon yo té sipozé fè mé yo menm ni an lè an plan pawfé-a Bondyé fè pou sové lézòm-lan.
Avan Pòl fini i plédé épi tout sa ki ka li lèt sala pou pwan lafwa-a yo ni an Jézi-a sèwyé épi pou yo menm fè sé bagay-la moun ki ka kwè an Jézi ni pou fè-a, ni an légliz-la épi an latè-a osi.
1
Sé mwen Pòl, ki an sèvant Jézi Kwi Bondyé kwiyé pou vini an zapòt épi i chwazi mwen pou pwéché Bon Nouvèl-la. Bondyé té ja pwonmèt Bon Nouvèl-la an chay tan ki pasé, lè i té fè sé pwòfèt-la matjéʼy adan lévanjil-la. 3-4 Bon Nouvèl sala sé konsèné Gasonʼy Jézi Kwi Senyè nou ki té désandan Wa David an lachè-a, mé sé Lèspwi Bondyé ki ba li pouvwa lè i wésisité hòd lanmò pou i té sa kondwi kon Gason Bondyé. Bondyé sèvi Jézi Kwi pou fè mwen wisivwè lagwas épi pwivilaj-la pou vini an zapòt, kon sa pou lapéti Jézi, mwen té kay sa kwiyé moun adan tout nasyon pou vini kwè épi mété lafwa yo an Bondyé. Épi zòt osi anpami sé nasyon sala, zòt Bondyé ja kwiyé-a pou vini sa Jézi menm-lan.
Épi sé kon sa mwen ka ékwi zòt tout an vil Ronm, zòt Bondyé kontan an chay-la épi i ja kwiyé pou vini moun li menm-lan.
Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè pou bay zòt lagwas épi lapé.
Pòl Wimèsyé Bondyé
Pwèmyéman mwen ka wimèsyé Bondyé an non Jézi Kwi pou zòt tout, paski nouvèl-la konsèné lafwa zòt ka simen an tout latè-a. Bondyé sé témwen mwen. Sé li mwen ka sèvi épi tout tjè mwen kon mwen ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Gasonʼy-lan, épi i sav mwen ka toujou pwédyé bay zòt. 10 Mwen toujou ka mandéʼy si i sa kité mwen vini wè zòt.
11 Mwen vlé wè zòt an chay kon sa zòt sa jwenn an bennédiksyon ki kay fè lafwa zòt vini fò. 12 Sa mwen vlé di-a sé sa, nou kay édé lafwa yonn a lòt vini fò, ni lafwa mwen épi lafwa zòt osi. 13 Mwen vlé zòt sav, fwè èk sè, sété toujou antansyon mwen pou vini wè zòt mé mwen pʼòkò té sa vini. Mwen vlé fè moun anpami zòt swiv Jézi menm kon mwen ja fè anpami sé lézòt nasyon-an.
14 Mwen ni an obligasyon pou tout moun, ni sa ki savan kon sa ki sovay, sa ki endiké kon sa ki pa endiké. 15 Sé sa ki fè mwen anvi pwéché Bon Nouvèl-la bay zòt ki ka wèsté an vil Ronm osi.
Pouvwa Bon Nouvèl-la
16 Mwen pa hont pyès pou Bon Nouvèl sala, paski sa sé pouvwa-a Bondyé ja sèvi pou sové tout moun ki ka kwè, pou sé Jwif-la pwèmyéman épi sé sa ki pa Jwif-la osi. 17 Paski an Bon Nouvèl-la Bondyé ja wévélé mannyè i ka mété nonm dwèt épiʼy. Épi mannyè-a i ka mété nonm dwèt épiʼy-la dépan asou lafwa nonm, épi sé asou lafwa tousèl. Kon lévanjil-la di, “Nonm-lan Bondyé ja mété dwèt épiʼy-la kay viv laviʼy épi lafwa.”
Tout Moun Koupab Douvan Bondyé
18 Paski waj Bondyé ja wévélé sòti an syèl kont tout moun ki pa ni Bondyé an lavi yo, kont tout mové bagay nonm ka fè épi sé sa ki sèvi movèzté yo-a pou anpéché moun konnèt lavéwité-a. 19 Sa an moun pé konnèt konsèné Bondyé byen senp pou yo, paski Bondyé ja moutwé yo aklè. 20 Dépi tan Bondyé fè latè-a, moun sa konpwann aklè mannyè pouvwaʼy pa sa janmen fini épi i sé vwéman Bondyé. Sé kalité mannyè sala ou sa konpwann li byen. Moun sa konnèt sé bagay sala konsèné Bondyé asou sé bagay-la Bondyé ja fè-a. Pou wézon sala moun pa sa ni pyès èskiz pou sé bagay-la yo ka fè-a.
21 Menm si yo sav ki moun Bondyé yé, yo pa ka ni ba li lonnè kon Bondyé-a yo sav i yé-a, ében wimèsyéʼy. Mé sa yo ka katjilé sé bétiz tousèl, épi lidé yo ki té vid-la ja plen épi nwèsè. 22 Yo di yo ni lasajès, mé yo kouyon pasé ki. 23 Yo doubout adowé Bondyé-a ki pa ka janmen mò-a pou adowé imaj nonm fè ki ka sanm moun, jibyé, zannimo épi sèpan.
24 Épi pou wézon sala Bondyé ja abandonnen yo adan menm vyé konmès-la ki an tjè yo-a, pou yo fè malpwòpté épi yonn a lòt. 25 Épi menm mannyè-a yo wifizé kwè lavéwité-a konsèné Bondyé-a, sé menm mannyè yo vini kwè mansonj. Épi yo alé adowé épi obéyi bagay Bondyé fè pito yo adowé Bondyé menm, ki fè tout bagay-la épi ki méwité pou moun adowéʼy pou lavi diwant-lan. Ensiswatil.
26 Pou menm wézon sala Bondyé abandonnen yo adan vyé dézi honté yo-a. Sé madanm-lan menm, yo gaté mannyè Bondyé té mété pou yo fè zafè yo-a, épi yo ka kouché épi yonn a lòt adan an mannyè ki pa natiwèl. 27 Épi sé nonm-lan osi, yo doubout dòmi épi madanm èk yo vlé nonm kon yo pou madanm yo. Nonm ka fè tout sòt kalité malpwòpté épi yonn a lòt. Épi pou lapéti sa, Bondyé pini yo menm kon yo té méwité pou mové mannyè-a yo konpòté kò yo-a.
28 Sé pa sa tousèl: Kon yo pa té kwè i nésésè pou konnèt Bondyé, Bondyé abandonnen yo épi vyé lidé sal yo-a, èk sé pou wézon sala yo ka fè tout vyé bagay ki pa bon pou fè-a. 29 Lavi yo plen épi tout sòt kalité movèzté: Yo méchan, yo vowas, yo benyen vis, yo jalou an chay, yo ka tjwé, yo ka goumen, yo ka kwennen, yo pa sa dakò épi moun, yo ka malpalé, 30 yo ka sali non lézòt, yo hayi Bondyé, yo ka ensilté moun, yo benyen lògèy, yo bava, yo ka katjilé pli mannyè pou fè movèzté, yo ka dézobéyi manman yo épi papa yo, 31 yo kouyon, yo pa ka tjenn pwonmèt yo épi yo ka twété moun kon zannimo kon yo menm yé. 32 Magwé yo sav Bondyé ja di sé moun-an ki ka fè sé bagay sala méwité mò, sé pa kontiné yo ka kontiné fè sé bagay sala tousèl, mé yo ka jik ankouwajé lòt moun pou fè yo osi.