2
Jijman Bondyé
Kon sa zòt pa ni pyès èskiz, zòt tout ki ka jijé-a, mwen pa mélé ki moun ou yé. Lè ou jijé an lòt moun, kon ou ka pasé jijman asouʼy-la, ou ka kondanné kòʼw, paski ou ki jij-la ka fè sé menm bagay-la. Nou sav lè Bondyé ka jijé sé moun-an ki ka fè sé bagay sala, i ka jijé dwèt. Ès si ou kwè, ou majò sala ki ka jijé-a, lè ou pasé jijman asou sé moun-an ki ka fè sé bagay sala épi ou ka fè sé menm bagay-la, ou kay chapé jijman Bondyé? Magwé nou sav Bondyé ni an tjè fèb pou nou, épi i pa pwésé pou jijé èk i ni pasyans, mé wannman zòt pa ka pwan sa pou anyen. Ès si zòt pʼòkò wéyalizé wézon-an Bondyé otan bon pou nou-an sé paski i vlé nou wépanti?
Mé kon tjèʼw épi tèt ou wèd otan-an, ou ka asanblé waj Bondyé kont kòʼw asou jou sala lè tout moun kay konpwann mizi faché Bondyé faché épi mannyè jijmanʼy toujou dwèt-la. Bondyé kay bay tout moun sa yo méwité asou twavay-la yo ja fè-a. Sé sa ki ni pasyans kon yo ka chaché pou sé bèl bagay-la Bondyé kay di konsèné yo an dènyé tan-an épi lonnè-a i kay ba yo-a, yo kay jwenn lavi étonnèl. Mé sé sa ki ka gadé pou lantéwé yo tousèl-la, épi pito yo obéyi lavéwité yo ka obéyi movèzté-a, Bondyé kay vidé tout waj li asou yo. La kay ni asé twibilasyon épi soufwans pou tout moun ki ka fè movèzté, pou sé Jwif-la avan, épi pou sé sa ki pa Jwif-la osi. 10 Mé pou sé sa ki ka fè bon-an, Bondyé kay di tout bèl bagay konsèné yo, épi i kay ba yo lonnè èk lapé, sé Jwif-la avan épi sé sa ki pa Jwif-la osi, 11 paski Bondyé ka twété tout moun menm mannyè.
12 Sé sa ki péché paski yo pa té sav sa lwa-a di-a kay péwi menm si yo pa té konnèt lwa-a, épi tout sa ki péché lè yo té konnèt lwa-a, Bondyé kay sèvi menm sé bagay-la ki ékwi an lwa-a pou jijé yo. 13 Bondyé pa ka mété moun dwèt épiʼy paski yo ka kouté lè lwa-a ka li, mé i ka mété moun dwèt épiʼy lè yo fè sa lwa-a di yo pou fè. 14 Sé nasyon-an ki pa Jwif-la, ki pa menm ni lwa-a, lè lidé yo ka di yo fè sé bagay-la lwa-a ka di moun pou fè-a, yo ka moutwé kon sa yo sav ki sa an moun ni pou fè épi sa i pa pou fè, menm si yo pa té ni lwa-a ékwi. 15 Yo ka moutwé ankò, sa lwa-a ka di pou fè-a ékwi an tjè yo. Konsyans yo menm ka tèstifyé sa vwé, épi délè lidé yo ka di yo yo fè an bagay ki pa bon, épi an lòt lè i ka di yo sa yo fè-a bon. 16 Épi sa kay vini aklè asou jou-a Bondyé kay sèvi Jézi Kwi pou jijé tout sigwé nonm, menm kon Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché-a di.
Sa Lwa-a Di Konsèné Sé Jwif-la
17 Bon, ou menm ki kwiyé kòʼw an Jwif, épi ki ka dépan asou lwa-a, épi ki ka bavadé tèlman konsèné wilasyon-an ou ni épi Bondyé-a, 18 épi ou sav ki sa Bondyé vléʼw fè, épi ou ja aksèpté sé bagay-la ki pli bon-an paski lwa-a ja moutwéʼw sé bagay sala, 19 épi si ou asiwé ou sa moutwé moun ki avèg chimen-an, épi ou sé klèté pou sé sa ki an nwèsè-a, 20 ou sé yonn ki ka enstwi sa ki kouyon épi sa ki manmay toujou, anfen ou asiwé, paski ou ni lwa-a, ou konnèt tout bagay byen épi sa ou di sé lavéwité fyèplé — 21 ou apwézan ki ka enstwi lézòt-la, ès si ou pa sa enstwi kòʼw? Kon ou ka di an moun pa ni pou vòlè-a, ès si ou menm ka vòlè? 22 Ou di an moun pa sipozé fè adiltè kouman. Ès si ou menm ka fè adiltè? Ou ki pa sa sipòté fo bondyé-a, ès si ou ka kasé kay sé fo bondyé sala épi vòlè bagay adan yo? 23 Ou ki ka bavadé konsèné lwa-a, ès si ou ka annékòz moun pou déwèspèkté Bondyé paski ou menm ka kasé lwa-a? 24 Kon lévanjil-la di, “Sé pou lapéti zòt, sé nasyon-an ki pa Jwif-la ka ensilté non Bondyé.”
25 Sèl mannyè sikonsizyon sa bennéfis an moun sé si i ka tjenn lwa-a, mé si i kasé lwa-a sikonsizyonʼy-lan pa kay sinifyéʼy anyen. 26 Kon sa si an moun ki pa sikonsayz ka tjenn lwa Bondyé, Bondyé ka gadé moun sala menm kon an moun ki sikonsayz. 27 Sa ki pa sikonsayz-la mé yo ka obéyi lwa-a kay kondanné zòt, paski menm si zòt ni lwa-a matjé épi zòt sikonsayz, zòt ka kasé lwa-a toujou.
28 Sé pa paski ou ka gadé kon an Jwif ou sé an Jwif pou vwé. Ni kon ou sikonsayz-la ou sé vwéman an Jwif. 29 Okontwè ou sé an Jwif pou vwé épi ou sikonsayz pou vwé lè ou bay Bondyé tjèʼw. Lwa-a ki matjé-a pa sa fè sa. Sé Lèspwi Bondyé tousèl ki ka fè sa. Épi sé Bondyé épi pa lòt nonm ki ka bay an nonm kon sa lonnè.