4
Mannyè Abrahanm Vini Dwèt Épi Bondyé
Bon, nou kay gadé ki sa ki té wivé Abrahanm gwan gwanpapa sé Jwif-la. Si Bondyé mété Abrahanm dwèt épiʼy pou lapéti sa Abrahanm fè, i té sa bavadé, mé pa douvan Bondyé. Paski lévanjil-la di, “Bondyé gadé Abrahanm kon an moun ki dwèt douvanʼy paski Abrahanm té ni lafwa an li.”
Bon, lè an nonm twavay, lajan-an i jwenn-an sé pa an kado, mé sa sé lajan-an i twavay pou-a. Mé si nou gadé moun-an ki pa ka dépan asou twavay li-a mé ka dépan asou Bondyé ki ka mété moun ki mové dwèt épiʼy-la, nou kay wè sé lafwa moun sala Bondyé ka konsidiwé lè i ka météʼy dwèt épiʼy. Nou sa wè an lévanjil-la koté Wa David té di menm bagay-la koté i palé konsèné mannyè nonm-lan Bondyé ja aksèpté kon an moun ki dwèt épiʼy-la kontan an chay, magwé nonm sala pa té fè anyen pou Bondyé té antwé an favèʼy. I di,
“Sé moun-an Bondyé ja pawdonnen pou tout sé mové bagay-la yo ka fè-a épi i ja tiwé péché yo-a kontan an chay.
Wi, nonm-lan Bondyé pa ka matjé péchéʼy-la kontan an chay.”
Bon, kontantman sala i ka palé konsèné-a, ès si sé asou sé sa ki sikonsayz-la tousèl, ében asou sé sa ki pa sikonsayz-la osi? Nou ja moutwé koté lévanjil-la di, “Abrahanm té kwè an Bondyé, épi kon i té ni lafwa an Bondyé-a Bondyé aksèptéʼy kon an nonm ki dwèt épiʼy.” 10 Ki lè bagay sala pwan kou? Ès si sé lè Abrahanm té sikonsayz, ében apwé i té sikonsayz? Sé pa apwé i sikonsayz i pwan kou, mé sé avan i té sikonsayz. 11 Épi lè Abrahanm vini sikonsayz, sikonsizyon sala té kon an mak pou moutwé i sé lafwaʼy ki météʼy dwèt épi Bondyé, épi lafwa sala, i té niʼy avan i té sikonsayz. Sé kon sa Abrahanm sé papa tout sa ki ka kwè an Bondyé, épi Bondyé ja aksèpté yo kon moun ki dwèt épiʼy menm si yo pa sikonsayz. 12 Abrahanm sé papa sé moun-an ki sikonsayz-la osi, sé pa sé sa ki sikonsayz toubonnman, mé sé sa ki ka swiv menm chimen lafwa-a Abrahanm té swiv-la avan i té sikonsayz-la.
Bondyé Fè An Pwonmèt Bay Abrahanm
13 Bondyé té fè an pwonmèt bay Abrahanm épi désandanʼy ki di kon sa yo kay éwityé latè-a. Pwonmèt sala pa té vini kon yo té ka swiv lwa-a, mé sé kon Abrahanm kwè an Bondyé-a, Bondyé aksèptéʼy kon an moun ki ka viv dwèt épiʼy. 14 Paski si sé sa ki swiv lwa-a ki ka éwityé latè-a, ében, lafwa pa kay ni valè-a i sipozé ni-an, épi pwonmèt-la menm pa kay vo pa menm dé sou tjwiv. 15 Lwa-a menm ka mennen waj Bondyé, mé si la pa ni pyès lwa, an moun pa sa dézobéyi lwa-a.
16 Sé sa ki fè tout bagay dépan asou lafwa-a Abrahanm ni an Bondyé-a. Mannyè sala pwonmèt-la Bondyé té fè-a té kay vini kon an kado pou tout désandan Abrahanm. Sé pa sé sa ki ka swiv lwa-a tousèl, mé osi byen pou sé sa ki ni menm lafwa épi Abrahanm-lan paski sé li ki papa nou tout. 17 Kon i ékwi an lévanjil-la, “Mwen ja fèʼw papa an chay nasyon.” Pwonmèt sala bon paski sé Bondyé ki fèʼy, épi sa sé Bondyé-a Abrahanm té ka kwè adan-an. Sé Bondyé sala ki ka fè moun ki ja mò viv ankò, épi tout sé bagay-la ou ka wè apwézan-an pa té la avan, mé Bondyé konmandé yo pou fèt épi tout vini fèt.
18 Koté lézòm té kay pèd tout èspwa yo, Abrahanm kontiné ni èspwa an Bondyé, épi sé kon sa i vini papa plizyè nasyon. Kon Bondyé té diʼy, “Sé kon sa désandanʼw kay yé.”* “Sé kon sa désandanʼw kay yé.” Bondyé di Abrahanm désandanʼy kay menm kon étwal ki an syèl-la. 19 Lè Abrahanm gadé kòʼy menm, i wè i té ja tou mò, paski i té ja pwèskè yon san lanné, épi Sara té ja bwanhany, mé magwé tout sa i pa té pèd lafwaʼy. 20 An tout sa lafwaʼy pa janmen soukwé, épi i pa janmen di Bondyé pa kay tjenn pwonmèt li. Okontwè lafwaʼy fèʼy vini pli fò épi i di, “Bondyé gwan an chay.” 21 Abrahanm té asiwé Bondyé té kay sa tjenn pwonmèt li. 22 Sé sa ki fè, “Bondyé gadé Abrahanm kon an moun ki dwèt épiʼy.”
23 Bon, tjò lévanjil-la ki di Bondyé gadéʼy kon an moun ki dwèt épiʼy-la pa té matjé pou lapéti Abrahanm tousèl, 24 mé sé pawòl sala ka palé ban nou osi, nou Bondyé kay aksèpté kon moun ki dwèt épiʼy-la paski nou kwè an Bondyé-a ki wésisité Jézi Senyè nou hòd lanmò-a. 25 Jézi jwenn lanmòʼy pou lapéti péché nou, épi i wésisité pou i té sa mété nou dwèt épi Bondyé.

*4:18 “Sé kon sa désandanʼw kay yé.” Bondyé di Abrahanm désandanʼy kay menm kon étwal ki an syèl-la.