5
Apwézan Nou Dwèt Épi Bondyé
Bon, dépi lafwa nou ja mété nou dwèt épi Bondyé-a, Senyè nou Jézi Kwi ka fè nou viv an lapé épi Bondyé. Sé Jézi ki fèʼy posib pou Bondyé antwé an favè nou. Épi sé kon Bondyé antwé an favè nou-an nou ka viv jòdi-a, épi nou ka widjèwté an chay paski nou ni èspwa nou kay jwenn adan lonnè-a Bondyé ni-an. Mé sé pa sa tousèl. Nou ka widjèwté osi lè nou ka soufè paski nou sav soufwans ka moutwé nou mannyè pou tjenbé wèd, épi lè nou tjenbé wèd nou ka vini fò an lèspwi nou, épi lè nou vini fò an lèspwi nou sa ka ban nou èspwa. Épi èspwa pa kay fè nou hont, paski nou sav mizi lanmityé Bondyé ni pou nou, épi i ja moutwé sa lè i ban nou Lèspwiʼy.
Lanmityé Bondyé Pou Nou
Lè nou pa té sa fè anyen bay kò nou, Jézi mò bay sé mové-a menm lè-a Bondyé té chwazi pou sa té fèt-la. Byen wa ou kay wè an moun pwan lanmòʼy bay an moun ki ka viv dwèt, magwé pou lapéti an bon nonm an moun pé dakò pou mò. Mé Bondyé té moutwé nou mannyè i ni lanmityé pou nou, paski nou té an péché nou toujou lè Jézi Kwi mò ban nou.
Si apwézan nou ja vini dwèt épi Bondyé, èk sé san Jézi ki koulé pou nou té sa vini kon sa, ès si ou pa kwè Jézi kay sové nou plis toujou anba waj Bondyé-a ki ka vini-an? 10 Si patan nou té hayi Bondyé, Gasonʼy mò pou i té sa fè nou vini jan Bondyé ankò, ében, kon nou sé janʼy apwézan-an i kay vwéman sové nou paski i ka viv ankò. 11 Mé sé pa sa tousèl, nou ni an chay djèwté an tjè nou paski apwézan Senyè nou Jézi Kwi ja fè nou vini jan Bondyé.
Adanm Mennen Lanmò, Jézi Mennen Lavi
12 I sé yon nonm ki mennen péché an latè sala, épi péchéʼy mennen lanmò. Bon, kon tout moun ja péché-a, kon sa tout moun oblijé mò. 13 Dépi avan Bondyé té bay Moziz lwa-a jan latè-a té ja péché, mé Bondyé pa té matjé péché yo paski la pa té ni lwa. 14 Kanmenm, lanmò té mèt lézòm dépi tan Adanm pou jik tan Moziz. Lanmò té ka kondwi jik anho sé moun-an ki pa té péché menm mannyè Adanm té fè-a lè i té dézobéyi konmandman Bondyé-a. Adan an mannyè Adanm té kon Jézi ki té vini pli ta-a.
Adan an mannyè Adanm té kon Jézi ki té vini pli ta-a. 15 Mé kado-a Bondyé bay-la sé pa menm épi péché Adanm-lan. Sa vwé an chay moun mò paski yon nonm péché, mé Bondyé ni tèlman tjè fèb, kon sa i sèvi tjè fèb yon nonm, sa sé Jézi Kwi, pou bay an chay nonm kadoʼy. 16 Épi mannyè-a Bondyé ka bay kadoʼy lib-la diféwan an chay épi mannyè-a yon nonm péché-a. Apwé Adanm péché Bondyé jwenn li koupab, mé apwé otan moun ja péché, Bondyé moutwé yo mizi tjè fèb i ni lè i di, “Yo pa koupab.” 17 Lè yon nonm péché, lanmò koumansé kondwi tout moun kon an wa pou lapéti péché nonm sala. Mé nonm-lan Jézi Kwi fè twòp pli pasé sa. I fèʼy posib pou nou sa wisivwè lagwas adan an gwan mannyè épi pou nou sa vini dwèt épi Bondyé magwé nou pa té ni pou fè anyen. Kon sa nou ni lavi étonnèl épi sa kondwi épiʼy kon wa.
18 Menm kon tout nonm té kondanné pou lapéti péché yon sèl nonm, sé menm mannyè-a tout nonm ja jwenn libèté yo épi yo ni lavi paski yon nonm fè sa ki dwèt douvan Bondyé. 19 Menm kon an chay moun vini péchè paski yon nonm dézobéyi Bondyé, sé menm mannyè-a Bondyé kay mété an chay moun dwèt épiʼy paski yon nonm obéyiʼy.
20 Bondyé mennen lwa-a pou moun sa wè péché yo pli byen. Mé pli moun péché, sé pli nou ka wè mizi tjè fèb Bondyé ni. 21 Kon sa menm kon péché mennen lanmò pou moutwé mizi pouvwa i ni, sé menm mannyè-a Bondyé ni tjè fèb pou nou, épi i mété nou dwèt épiʼy, épi i ban nou lavi étonnèl pou moutwé sé li yonn ki ni pouvwa. Épi sé Jézi Kwi Senyè nou ki fè sa posib.