6
Nou Ka Viv An Jézi
Bon, sa vlé di tout sa? Ès si sa vlé di nou sa kontiné an péché pou lagwas Bondyé vini pli ho? Awa! Péché pa ni pyès pouvwa anlè nou ankò, paski sé akwèdi nou ja mò. Kon sa ki mannyè nou sa kontiné ka viv an péché? Ès si zòt pa sav nou tout ki ja batizé an non Jézi Kwi-a té batizé an lanmòʼy osi? Lè nou té batizé, akwèdi nou té mò épiʼy, kon sa kon Bondyé Papa sèvi tout gwan pouvwaʼy pou Jézi té sa wésisité hòd lanmò-a, nou osi pé viv an lavi ki nèf.
Paski si nou ja manché épiʼy an lanmòʼy, nètaman nou kay manché épiʼy kon i wésisité hòd lanmò-a osi. Nou sav moun-an nou té yé avan-an té kwisifyé épi Jézi. Jézi détwi labitid péché-a nou té ni-an, kon sa nou pa kay èslav péché ankò, paski péché pa sa kondwi an moun ki ja mò ankò.
Bon, si nou ja mò épi Jézi, nou ni èspwa nou kay viv épiʼy osi. Paski nou sav kon Jézi Kwi ja wésisité hòd lanmò-a i pa sa janmen mò ankò. Lanmò pa ni pyès kalité pouvwa anlèʼy ankò. 10 Lè Jézi mò, i mò pou i té sa kasé pouvwa péché pou bon, mé apwézan kon i ka viv-la, i ka viv bay Bondyé.
11 Épi menm mannyè-a péché pa sa kondwi an moun ki ja mò, sé kon sa zòt sipozé wè kò zòt kon moun ki té ja mò-a mé ka viv bay Bondyé kon zòt manché an Jézi Kwi-a. 12 Pa kité péché kondwi kòʼw ki kay mò-a pou fè ou kouté sé vyé déziʼy-la. 13 Ou pa sipozé kité pyès ti kwen an kòʼw anba pouvwa péché. Pito sa, bay Bondyé tout kòʼw kon moun ki ja wésisité hòd lanmò épi ka viv ankò. Sé pou ou bay Bondyé tout ti kwen an laviʼw. Mannyè sala i kay sèviʼw pou ou fè sa ki dwèt. 14 Ou pa sipozé kité péché kondwiʼw, paski ou pa ka viv anba pyès lwa mé anba lagwas Bondyé.
Èslav Lavi Ki Dwèt
15 Bon, ki sa? Ès si nou sipozé péché paski nou pa anba lwa mé anba lagwas? Awa! 16 Ès si ou pa sav, si ou mété kòʼw anba an moun pou ou sa obéyiʼy kon èslav li, ou sé èslav mèt sala ou ka obéyi-a? I sa sé èslav péché ki ka fèʼw jwenn lanmòʼw, ében èslav obéyisans ki ka fèʼw viv dwèt épi Bondyé. 17 Mé mèsi Bondyé, paski i ni an tan zòt té èslav péché mé apwézan zòt ja obéyi épi wisivwè èk tout tjè zòt sé bagay-la yo enstwi zòt-la. 18 Bondyé ja libéwé zòt anba péché, épi zòt ja vini èslav li pou fè sa ki dwèt.
19 Mwen ka palé menm kon lézòm ka palé paski zòt fèb toujou an lakonpwann zòt. Menm kon zòt fè kò zòt èslav malpwòpté épi movèzté-a jik tan zòt wivé viv an lavi ki benyen an movèzté-a, ében sé kon sa zòt té sipozé fè kò zòt èslav pou fè sa ki dwèt jik tan zòt kay wivé viv bay Bondyé tousèl. 20 Lè ou té èslav péché ou pa té anba pyès obligasyon pou éséyé fè sa Bondyé té vléʼw fè. 21 Mé ki sa ou té jwenn an sé bagay-la ki ka fèʼw hont apwézan-an? Tout sé bagay sala ka mennen lanmò. 22 Mé apwézan Bondyé ja libéwéʼw anba péché épi i ja fèʼw vini èslav li, èk bennéfis-la ou ka jwenn-an sé an lavi ki nèt, épi tout sé bagay sala kay mennen lavi étonnèl. 23 Paski péyiman péché sé lanmò, mé kado-a Bondyé ka bay-la sé lavi étonnèl. Épi Bondyé sèvi Jézi Kwi Senyè nou pou fè sa posib.