7
Lwa-a Pa Ni Pouvwa Anlè Nou Ankò
Fwè èk sè ki konnèt lwa Moziz-la, ès si zòt pa sav kon sa lwa-a ni lotowité anho an nonm tout tan i pʼòkò mò? Ban mwen moutwéʼw an ègzanp. Lwa-a di kon sa lè an madanm mayé, i sipozé wèsté épi mawiʼy tousèl. Mé annou di mawi-a vini mò, ében, lè sala lwa mawiyaj-la pa ni pyès lotowité anlè madanm-lan ankò. Bon, si madanm sala vini byen épi an lòt nonm patan mawiʼy ka viv-la, ében, madanm sala ka fè adiltè. Mé si mawiʼy mò, lwa mawiyaj sala pa ni lotowité anlèʼy ankò, épi i pa ka fè adiltè menm si i mayé épi an lòt nonm.
An menm mannyè-a fwè èk sè, lwa-a pa ni pyès pouvwa anlè zòt ankò, paski sé akwèdi zòt ja mò. I sé Jézi Kwi ki fè sa posib kon sa zòt té kay ni an lòt mèt. Épi sé mèt sala ki wésisité hòd lanmò pou nou té sa fè twavay ki té kay plè Bondyé. Paski mannyè nou té yé avan-an, lwa-a té lévé tout sé dézi péché-a nou té ni-an, épi sé dézi sala té ka twavay an kò nou, épi tout sa nou fè té ka mennen lanmò. Mé apwézan Bondyé ja tiwé nou anba lwa-a, épi lwa sala ki té mété nou an pwizon-an pa ni pyès pouvwa anlè nou ankò. Kon sa nou sa fè sèvis Bondyé, pa adan vyé mannyè-a lwa-a té fè posib ban nou-an mé adan lavi nèf-la Lèspwi Bondyé ja ban nou-an.
Lwa-a Ka Annékòz Péché
Bon, sa vlé di tout sa? Kon sa lwa-a sé péché? Awa! Pou byen diʼw, mwen pa té kay sav sa vlé di péché si pa té pou lwa-a. Paski mwen pa té sav mannyè i yé pou vwé pou ou anvi an bagay an lòt moun ni, si lwa-a pa té di, “Ou pa sipozé anvi sa ki pa sa ou.” Mé péché sèvi konmandman-an pou i té sa jwenn an mannyè pou lévé tout kalité vyé dézi an mwen. Si la pa té ni pyès lwa, péché pa té kay ni pyès pouvwa. I ni an tan mwen té ka viv mé mwen pʼòkò té konnèt lwa-a. Mé lè mwen vini apwann konmandman-an, gadé! Péché lévé andidan mwen alò, 10 épi mwen vini mò. Menm konmandman-an ki té sipozé fè mwen viv-la tjwé mwen. 11 Péché sèvi konmandman-an pou i té sa jwenn an mannyè pou kwennen mwen, épi i tjwé mwen. 12 Kon sa sé Bondyé ki bay ni sé lwa-a épi sé konmandman-an, épi yo dwèt épi bon.
13 Bon, ès si sa ki bon fè mwen jwenn lanmò mwen? Awa! Sé péché ki fè sa. Péché sèvi sa ki bon pou i té sa fè mwen jwenn lanmò mwen. Mannyè sala moun té kay wè péché vwéman pou sa i yé-a. Épi sé konmandman-an menm ja moutwé nou plis toujou mizi mové péché mové.
Ladjè-a Ki Ka Bat Andidan Nonm-lan
14 Nou sav lwa-a ka palé bay lèspwi nou, mé mwen menm sé lachè toubonnman ki èslav anba péché. 15 Mwen pa sa menm byen konpwann sé bagay-la mwen ka fè-a, paski mwen pa ka fè sa mwen vlé, mé bagay mwen hayi, sé sa mwen ka fè. 16 Bon, si mwen ka fè bagay mwen pa vlé fè, ében, mwen dakò lwa-a bon. 17 Kon sa sé pa mwen menm ki ka fè sé bagay sala, mé péché-a ki ka viv an tjè mwen-an. 18 Paski mwen sav kon sa la pa ni anyen ki bon andidan mwen, sa sé an lachè mwen. Mwen ni dézi-a mé pa abilité-a pou fè sa ki bon. 19 Sé bon bagay-la mwen vlé fè-a, mwen pa ka fèʼy, pito mwen ka fè sé mové bagay-la mwen pa vlé fè-a. 20 Bon, si mwen ka fè sa mwen pa vlé fè, ében, sé pa mwen menm ki ka fèʼy, mé sé péché ki ka viv an tjè mwen.
21 Épi mi pwensip sala ki ka twavay andidan mwen: Mwen ka vlé fè sa ki bon, mé sé bagay ki mové mwen ka wivé fè. 22 Paski tjè mwen menm ka widjèwté an lwa Bondyé-a. 23 Mé mwen ka wè an kò mwen menm an lòt pwensip ki ka lévé ladjè épi pwensip-la ki an lidé mwen-an, épi i ja fè mwen pwizonnyé lwa péché-a ki ka twavay an lachè mwen-an. 24 Mésyé! Mwen mizéwab, i! Ki moun ki kay chapé mwen anba lachè sala ki ka tjwé mwen-an? 25 Mwen ka wimèsyé Bondyé ki sèvi Jézi Kwi Senyè nou pou délivwé mwen.
Kon sa an lidé mwen menm, mwen sé an sèvant lwa Bondyé, mé an lachè mwen mwen ni an dézi pou swiv lwa-a ki ka fè mwen péché-a.