9
Sé Moun-an Bondyé Chwazi-a
Mwen ka palé lavéwité kon mwen manché an Jézi Kwi-a. Mwen pa ka manti. Konsyans mwen Lèspwi Bondyé ka kondwi-a kay démanti mwen si mwen di zòt mizi soufè mwen ja soufè épi mizi lapenn mwen ni an tjè mwen. Paski mwen menm té kay avoudwé Jézi modi mwen nèt épi di i pa konnèt mwen si sa té kay édé sé moun-an ki menm nasyon épi mwen-an. Yo sé jan péyi Izwayèl, épi Bondyé fè yo vini manmay li. Osi byen i moutwé yo mizi gwan i gwan. I fè agwéman épi yo, épi i ba yo lwa-a. Yo konnèt mannyè-a ki dwèt pou adowé Bondyé-a, épi yo wisivwè sé pwonmèt-la i té fè ba yo-a. Sé gwan gwanpapa yo-a té moun ki wèspèkté Bondyé an chay, épi Jézi té menm désandan épi yo lè i té vini an latè-a. Sé Bondyé ki ka kondwi tout bagay. Annou toujou bay Bondyé lonnè. Ensiswatil.
Bon, sa pa vlé di kon sa Bondyé pa té tjenn pwonmèt li kouman? Paski sé pa tout manmay Izwayèl ki manmay Izwayèl pou vwé. Pa tout désandan Abrahanm ki sé ich li pou vwé. Lévanjil-la di, “Mwen kay sèvi gasonʼw Ayzak pou fè an gwan nasyon ban mwen.” Anfen sé pa manmay an lachè-a ki sé ich Bondyé pou vwé, mé sé manmay-la Bondyé té fè pwonmèt-la, sé yo ki ka konsidiwé kon désandan Abrahanm pou vwé. Paski Bondyé té pwonmèt yo kon sa, “Mwen kay viwé menm lè-a mwen té di-a, épi Sara kay ja ni an gason.”
10 Épi sé pa sa tousèl: Osi byen sé manmay Ribèka-a té ni yon sèl papa, sa sé Ayzak ki sé papa nou osi. 11-12 Jik avan sé manmay-la té fèt ében avan yo té ja fè anyen menm si sé bagay ki bon ében ki pa bon, Senyè-a té ja di manman yo kon sa pli gwan gason-an kay sèvant pli piti-a. Senyè-a di sa pou moutwé sé li ki ka chwazi, épi sé pa asou anyen yo pyès té ja fè. 13 Mi kon sa i ékwi an lévanjil-la, “Mwen enmen Jakòb mé mwen widjèkté Isò.”
14 Bon, sa vlé di tout sa? Kon sa Bondyé pa ka aji dwèt? Awa! 15 Mi sa Bondyé di Moziz, “Mwen kay moutwé mizéwikòd asou népòt moun mwen vlé, épi mwen kay moutwé konpasyon asou népòt moun mwen vlé.” 16 Kon sa, sé pa sa nonm vlé ében sa nonm fè ki ka konté, mé sé Bondyé ki ka moutwé konpasyon. 17 Paski adan lévanjil-la Bondyé di Féro, “Mwen fèʼw kon an wa kon sa mwen té kay sa moutwé tout moun mizi pouvwa mwen ni, épi tout moun oliwon latè-a té kay sav ki moun mwen yé.” 18 Kon sa Bondyé ka moutwé konpasyon asou népòt moun i vlé, épi i ka fè tjè népòt moun i vlé wèd.
Waj Épi Mizéwikòd Bondyé
19 Bon, an moun pitèt pé di, “Ében, si sé kon sa i yé, ki mannyè Bondyé ka blanmé nou toujou? Ki moun ki sa goumen kont bagay Bondyé ja désidé?” 20 Mé jan mwen, ki moun ou kwè ou yé pou ou sa kwèsyonnen Bondyé kon sa? Ès si bagay-la ki fèt-la sa di moun-an ki fèʼy-la, “Pou ki wézon ou fè mwen kon sa?” 21 Mé moun-an ki ka fè vésèl épi tè gwa-a ni dwa asou tè gwa-a kouman? I ka pwan tè gwa-a épi i ka fè bèl vésèl ou ka sèvi an gwan fèsten, épi an menm tè gwa sala i ka fè vésèl ou ka sèvi toulé jou an kay ou.
22 Mé wézon-an Bondyé pwan otan pasyans épi sé moun sala i té kay toujou détwi-a sé paski i té vlé moutwé yo waj li épi mizi pouvwa i ni. 23 Épi osi byen wézon-an i fè sa-a sé pou i té sa fè moun i té ja moutwé konpasyonʼy sav mizi gwan i gwan, sa sé sé moun-an i té ja chwazi avan-an pou wisivwè tout sé bèl bagay-la i ni-an. 24 Paski nou ki sé moun-an i ja kwiyé-a pa sòti an nasyon sé Jwif-la tousèl, mé nou sòti an sé lézòt nasyon-an osi. 25 Menm kon i ékwi an liv-la Hozéya ékwi-a,
“Sé moun-an ki pa té moun mwen-an
mwen kay kwiyé yo moun mwen menm,
épi nasyon-an mwen pa té kontan-an,
mwen kay di yo mwen kontan yo an chay.
26 Épi an menm plas-la koté Bondyé té di, ‘Zòt pa moun mwen-an,’
la Bondyé-a ki ka viv-la kay kwiyé yo gasonʼy.”
27 Épi mi sa Izaya di konsèné Izwayèl. I di,
“Magwé sé manmay Izwayèl-la konmen menm kon gwenn sab lanmè,
byen pé adan yo kay sové.
28 Paski Senyè-a kay pasé jijmanʼy byen vit épi pou bon asou tout jan latè sala.”
29 Kon Izaya té di avan,
“Si Senyè nou ki fò tout fò-a pa té sové adan sé désandan nou-an,
nou té kay détwi menm kon vil Sòdonm,
épi nou té kay fini anyen menm kon vil Gomòra.”
Izwayèl Épi Bon Nouvèl-la
30 Bon, sa vlé di tout sa? Ében, sa vlé di sé lézòt nasyon-an sa vini dwèt épi Bondyé magwé yo pa té ka éséyé pou fè sa, épi sé lafwa yo ki fè sa posib. 31 Mé sé manmay Izwayèl-la té ka swiv lwa Moziz-la pou Bondyé té mété yo dwèt épiʼy, mé sa pa té fèt. 32 Pou ki wézon? Paski sé asou twavay yo yo té ka dépan, épi sé pa asou lafwa. Sé pou sa yo konyen zòtèy yo asou wòch-la ki té douvan yo-a. 33 Kon i ékwi an lévanjil-la,
“Gadé, mwen ka plasé an wòch an vil mwen-an
ki ka fè moun konyen zòtèy yo
épi ki ka fè yo tonbé.
Moun-an ki mété konfyans asou wòch sala pa kay janmen hont.”