11
Bondyé Moutwé Izwayèl Mizéwikòd Li
Mwen mandé kon sa Bondyé ja widjèkté sé moun li-an? Awa! Mwen menm sé an Jwif, an désandan Abrahanm. Mwen sòti an lafanmi Bennjamin. Bondyé pʼòkò widjèkté sé moun li-an i té konnèt dépi an koumansman-an. Ès si zòt pa ka chonjé sa lévanjil-la di konsèné mannyè Ilaydja plédé bay Bondyé kont sé manmay Izwayèl-la? I di, “Senyè, yo ja tjwé sé pwòfèt ou-a, yo ja kité tout sé lotèl ou-a kwazé, sé mwen yonn pwòfèt ki wèsté, épi jik lavi mwen yo vlé pwan osi.” Mé mi kon sa Bondyé wéponn li, “Mwen ja mété asou koté pou mwen menm sèt mil nonm ki pʼòkò tounen do yo asou mwen pou adowé Bal.” Épi sé menm mannyè i yé apwézan. La ni an konmès moun ki wèsté la, Bondyé sové yo paski i té ni konpasyon asou yo. Lè Bondyé chwazi moun, i ka chwazi yo paski i ni konpasyon asou yo, épi pa asou anyen yo té fè. Si Bondyé té ka chwazi moun asou bagay yo té ka fè, ében, sé pa konpasyon i ka moutwé pou vwé.
Ki sa sa vlé di? Ében, sa vlé di nasyon Izwayèl-la pa té twapé bagay-la yo té ka gadé pou-a, mé sé moun-an Bondyé chwazi-a té twapéʼy. Sé lézòt-la, Bondyé kité tjè yo vini wèd. Kon i ékwi an lévanjil-la, “Bondyé fè yo toudi — yo ni zyé mé yo pa ka wè klè, yo ni zòwèy mé yo pa ka tann, jik an jou kon jòdi-a.” Épi Wa David di kon sa an lévanjil-la,
“Kité fèsten yo menm vini kon an zatwap épi an bagay pou tjenbé yo.
Kité yo tonbé, kité yo jwenn sa yo méwité-a.”
10 “Kité zyé yo vini toub jis tan yo pa sa wè ankò,
épi fè yo plenn anba chay lou-a yo ka toujou pòté-a.”
11 Kon sa mwen mandé, lè sé Jwif-la té twilbiché-a, ès si yo té lablanni atè-a? Awa! I sé kon sé Jwif-la péché-a sé lézòt nasyon-an vini konnèt sa ki salvasyon. Sa té fèt pou fè sé Jwif-la jalou. 12 Bon, si lè sé Jwif-la péché, latè-a twapé bèl bennédiksyon sala, épi pèdant yo mennen bèl bennédiksyon kon sa bay sé lézòt nasyon-an, ében, lè yo viwé jwenn Bondyé i kay pli bon toujou.
Salvasyon Bay Sé Lézòt Nasyon-an
13 Bon, apwézan mwen ka palé bay zòt ki pa Jwif. Dépi Bondyé voyé mwen kon an zapòt bay sé sa ki pa Jwif-la mwen vini konpwann twavay sala enpòtan an chay. 14 Ki moun ki sav! Bondyé sa sèvi twavay sala mwen ka fè-a pou fè sé moun mwen-an jalou, épi kon sa sové adan yo. 15 Si lè Bondyé té widjèkté sé Jwif-la, sé sa ki fè latè-a vini jan épi Bondyé ankò, ki sa ou kwè ki kay fèt lè Bondyé viwé aksèpté sé Jwif-la ankò? I kay menm kon lè moun ki ja mò viwé viv ankò.
16 Si an moun bay Bondyé pwèmyé tjò pen-an, i sé akwèdi i ba li tout pen-an. Si wasin pyé bwa-a sé sa Bondyé, ében, sé bwanch-lan sé sa li osi. 17 Mé si adan sé bwanch-lan té kasé épi zòt ki menm kon an pyé òliv ki lévé anba wazyé-a té magòté an plas sé bwanch sala, ében, zòt ki ka nouwi an menm bon wasin pyé òliv sala 18 pa sipozé bavadé pasé sé bwanch-lan. Mé si an tou ka ou bavadé, chonjé sé pa zòt ki ka sipòté wasin-an, sé wasin-an ki ka sipòté zòt.
19 Ou kay di, “Sé bwanch-lan té kasé kon sa mwen sa magòté an plas sé bwanch-lan.” 20 Sa vwé, Bondyé té kasé sé bwanch-lan kon yo pa té ka kwè an li-a, mé zòt menm byen magòté paski zòt ni lafwa an li. Kon sa sé pa pou zòt ni lògèy, mé pwan bon pokosyon, 21 paski si Bondyé pa té bay sé bon bwanch-lan an chans lè yo fè mové, i pa kay bay zòt an chans nonplis. 22 Mwen vlé zòt gadé mizi tjè fèb Bondyé ni épi mannyè i ka jijé wèd. I ka jijé sé sa ki ka fè mové-a byen wèd, mé i ni tjè fèb pou zòt, sa sé si zòt kontiné ka viv mannyè-a ki kay fèʼy ni tjè fèb pou zòt-la. Si pa sa i kay tiwé zòt an jwé-a osi. 23 Épi si sé Jwif-la koumansé ka kwè ankò, Bondyé kay viwé magòté yo ankò paski Bondyé ni pouvwa-a pou fè sa. 24 Zòt kon an bwanch pyé òliv Bondyé jwenn anba wazyé épi i pwanʼy èk i magòtéʼy épi pyé òliv-la i té ni an jadenʼy-lan. Bon, sa sé an bagay ki dwòl pou fè en. Mé si Bondyé sa fè sa, ès si zòt pa kwè i sa pwan menm bwanch-lan i kasé-a épi viwé magòtéʼy an pyé-a?
Bondyé Ni Tjè Fèb Pou Tout Moun
25 Fwè èk sè, mwen vlé zòt konnèt sé sigwé-a ki ja wévélé apwézan-an. Si ou konpwann sa mwen ka di-a ou pa kay janmen konsidiwé kòʼw kon an moun ki ni lasajès. Chonjé sé Bondyé ki kité tjè sé jan Izwayèl-la vini wèd pou an ti tan jik lè tout sé lézòt nasyon-an ki pou sové-a sové. 26 Épi sé kon sa nasyon Izwayèl-la kay sové. Kon Bondyé di an lévanjil-la,
“Sovè-a kay sòti an Vil Bondyé-a
épi i kay tiwé tout movèzté an désandan Jakòb.
27 Épi sa sé agwéman-an mwen kay fè épi yo-a lè mwen kay pawdonnen péché yo.”
28 Paski sé Jwif-la widjèkté Bon Nouvèl-la yo vini lèlmi Bondyé, mé sa té an favè zòt sé lézòt nasyon-an. Mé paski Bondyé té chwazi yo, yo sé moun i kontan an chay pou lapéti sé gwan gwanpapa yo-a. 29 Bondyé pa ka pwan kado-a i ja bay an moun-an déviwé ében obliyé sé moun-an i ja chwazi-a. 30 Adan an tan zòt sé lézòt nasyon-an té dézobéyi Bondyé, mé apwézan zòt vini konnèt konpasyon Bondyé paski sé Jwif-la dézobéyiʼy. 31 Épi apwézan i sé sé Jwif-la ki ka dézobéyi Bondyé. Mannyè sala menm konpasyon-an Bondyé té ni asou zòt-la sé menm-lan yo kay wisivwè osi. 32 Tout nonm dézobéyi Bondyé, épi i kité yo viv kon sa pou i té sa moutwé yo konpasyonʼy.
Bay Bondyé Lonnè
33 Wichès épi lasajès Bondyé gwan tèlman! I konnèt tout bagay! Ki moun ki sa èspliké jijmanʼy? Pyèsonn pa sa konpwann mannyèʼy. 34 Kon i ékwi an lévanjil-la,
“Ki moun ki konnèt mannyè Bondyé ka katjilé?
Ében ki moun ki ka édéʼy fè disizyon?
35 Ében ki moun ki ja janmen bay Bondyé anyen kon sa i ni pou péyé moun sala déviwé?”
36 Paski i sé Bondyé ki ja fè tout bagay, épi sé li ki ka tjenn tout bagay mannyè-a i vlé-a, èk tout bagay sé sa li. Annou ba li tout lonnè pou tout tan. Ensiswatil.