13
Ou Ni Pou Wèspèkté Lwa Gouvèdman-an
Zòt tout sipozé wèspèkté lwa gouvèdman péyi-a, paski pyès gouvèdman pa ni dwa-a pou kondwi anba Bondyé ba li pouvwa sala. I sé Bondyé ki mété tout gouvèdman an pouvwa. Kon sa, sé sa ki wifizé obéyi lwa gouvèdman péyi-a ka dézobéyi Bondyé menm, épi yo kay jwenn pinisyon yo. Paski sé sa ki ni lotowité-a pa ka bwitalizé moun ki ka konpòté kò yo byen, mé sé sa ki ka fè movèzté-a tousèl. Si ou pa vlé pè sé moun-an ki ni lotowité-a, ében, fè sa ki bon épi yo kay pòtéʼw wèspé. Moun-an ki an lotowité-a sé sèvant-lan Bondyé mété pou fè bon bay zòt-la. Mé si ou ka fè movèzté, sé pou ou pè, paski i ni pouvwa-a épi i kay sèviʼy. Moun sala sé sèvant Bondyé ki ka pasé waj Bondyé asou tout movèzté. Kon sa i nésésè pou obéyi sé sa ki ni lotowité-a. Sé pa kon ou vlé chapé pinisyon tousèl, mé pou lapéti konsyans ou osi.
Épi sé pou menm wézon sala ou ni pou péyé gouvèdman-an lajan-an ou dwéʼy-la, paski sé moun-an ki an lotowité-a sé sèvant Bondyé ki ka sèvi tout tan yo pou fè sé twavay sala. Ba yo tout sa ki ka vini pou yo. Si sé taks ou dwé gouvèdman-an, péyéʼy, si sé lajan ladwenn, péyéʼy osi. Si ou ni pou wèspèkté yo, pòté yo wèspé, si ou ni pou onnowé yo, ba yo lonnè.
Ni Lanmityé, Tan-an Ka Apwoché
Sé pa pou ou dwé pyèsonn anyen. Sèl bagay ou ni pou dwé sé sa, ou ni pou ni lanmityé pou yonn a lòt, paski moun-an ki ni lanmityé pou pwochenʼy-lan ja fè tout sa lwa-a diʼy pou fè. Sé konmandman sala, pa fè adiltè, pa tjwé, pa vòlè, pa anvi sa ki pa sa ou, épi tout sé lézòt-la, ka di yon sèl bagay, sa sé ni lanmityé pou pwochenʼw menm kon ou ni lanmityé pou kòʼw. 10 Si nou ni lanmityé sala nou pa kay fè pwochen nou anyen ki pa bon. Si nou ni lanmityé nou ka fè tout sa lwa-a di pou fè.
11 Sé pa sa tousèl. Zòt sav tan-an ka apwoché asou nou. I ja lè pou zòt lévé an sonmèy-la zòt yé-a, paski jou salvasyon nou pli pwé apwézan pasé lè-a nou té aksèpté Jézi Kwi-a. 12 Òswè ja pwèskè bout, épi jou ja ka ouvè. Annou jété twavay nwèsè-a dèyè do nou épi abiyé kò nou pou goumen an klèté-a. 13 Annou viv lavi nou pwòp kon moun ki ka viv an klèté. Sé pa pou zòt ka bwè wonm pou zòt toujou sou, ében antanmé tout sòt kalité malpwòpté. Sé pa pou zòt goumen ében jalou. 14 Pito sa kité abiman zòt sé Jézi Kwi Senyè-a, épi pa bay lachè-a pyès chans asou zòt avan zòt fè sa lachè-a vlé zòt fè.