14
Sé Pa Pou Ou Jijé Fwèʼw
Sé pou ou aksèpté fwè-a ki pa djè fò an lafwa-a san ou chikannen épiʼy konsèné bagay i kwè ki bon ében pa bon pou fè. An moun pé kwè yo sa manjé népòt bagay, mé sa ki pa djè fò-a ka manjé lédjim tousèl. Moun-an ki ka manjé népòt bagay-la pa sipozé gadé sé lézòt-la ki pa kon li-a akwèdi yo sé zòdi. Épi menm mannyè-a sa ki pa ka manjé népòt bagay-la pa sipozé pasé jijman asou lòt-la, paski Bondyé ja aksèptéʼy osi. Ki sa ki fèʼw kwè ou sa pasé jijman asou sèvant an lòt moun? I sé mèt sèvant-lan yonn ki sa di si sèvant-lan ka fè bon ében si i pa ka fè bon. Épi sèvant-lan kay fè bon, paski mèt li kay wè ki i fè bon.
Adan moun kwè kon sa yon jou pli mèyè pasé an lòt jou. Lézòt ka kwè tout jou-a sé menm. Tout moun kay ni pou fè lidéʼy menm asou sa. Moun-an ki kwè yon jou pli mèyè-a ka fè sa pou bay Senyè-a lonnè, épi menm mannyè-a osi sé sa ki ka manjé népòt bagay-la ka manjé pou bay Senyè-a lonnè paski i ka wimèsyé Senyè-a pou manjé-a. Moun-an ki pa ka manjé népòt bagay-la ka fè sa pou bay Senyè-a lonnè, épi i menm ka wimèsyé Bondyé osi. Nou pyès pa ka viv bay kò nou tousèl. Épi nou pyès pa kay mò bay kò nou tousèl. Lè nou ka viv nou ka viv bay Senyè-a, épi lè nou mò nou mò ba li osi. Kon sa menm si nou viv ében nou mò, nou sé sa Senyè-a. Paski pou wézon sala Jézi Kwi mò épi i viwé viv ankò, kon sa i sé Senyè sa ki ka viv kon sa ki ja mò. 10 Mé ou, pouki ou ka pasé jijman asou fwèʼw menm? Épi ou menm, pouki ou kwè ou sa twété fwèʼw kon zòdi? Nou tout kay doubout douvan Bondyé an jou pou i sa jijé nou. 11 Mi kon sa i ékwi an lévanjil-la,
“Mwen Senyè-a ja déklawé,
menm kon mwen ka viv-la,
sé kon sa tout moun kay ajounou douvan mwen,
épi yo tout kay wè aklè mwen sé Bondyé.”
12 Kon sa nou tout kay ni pou wéponn tèt nou douvan Bondyé.
Pa Fè Fwèʼw Tonbé
13 Kon sa doubout jijé yonn a lòt. Pito, fè lidéʼw pou pa mété anyen an chimen yonn a lòt ki kay fè yo konyen zòtèy yo ében annékòz yo pou tonbé. 14 Mwen menm asiwé kon mwen manché an Senyè Jézi-a kon sa la pa ni anyen nou sa di ki pa bon pou manjé. Mé si pyèsonn konsidiwé an bagay pa bon pou manjé, ében, i pa bon pou moun sala. 15 Si ou ka afèkté fwèʼw paski ou kontiné ka manjé népòt bagay, ében, sa ou ka fè-a ka moutwé ou pa ni lanmityé pou fwèʼw. Sé pa pou ou kité anyen ou ka manjé détwi lavi fwèʼw-la Jézi Kwi ja mò bay-la. 16 Sé pa pou bay moun wézon pou wipwoché sé bagay-la ou sav ki bon-an. 17 Paski mannyè Bondyé ka kondwi pa ni anyen pou fè épi sa ou manjé ében bwè. Sa ki enpòtan sé mannyè ou ka viv dwèt épi Bondyé, mannyè ou ka viv an lapé épi mannyè ou ni djèwté an tjèʼw. Épi sé Lèspwi Bondyé ki ka fè nou fè sé bagay sala. 18 Nonm-lan ki sèvant Jézi-a ka plè Bondyé, épi lòt moun kay dakò épi sa i ka fè-a.
19 Kon sa annou fè sa nou pé pou nou sa viv an lapé, épi pou nou sa fè yonn a lòt vini fò an lafwa yo. 20 Sé pa pou ou kwazé twavay Bondyé pou lapéti manjé. Pou byen diʼw, tout manjé bon pou manjé mé si paski ou ka manjé sèten bagay sa ka fè an lòt tonbé, ében, i pa bon. 21 I bon si ou pa té kay manjé vyann, ében bwè diven, anfen fè anyen ki té kay annékòz fwèʼw tonbé. 22 Anfen sa ou kwè konsèné sé bagay sala sé zafèʼw épi Bondyé tousèl. An nonm kontan lè i sav bagay-la i fè-a bon, épi i menm pa ka santi koupab pou anyen i fè. 23 Mé nonm-lan lè i manjé sèten manjé-a pa fini asiwé si sa i fè-a bon sé an nonm ki ja kondanné kòʼy, paski sé pa lafwaʼy ki fèʼy fè sa i fè-a. Anyen ou fè ki pa ka dakò épi lafwaʼw sé péché.