15
Plè Lòt Moun Épi Pa Plè Kòʼw
Nou ki ja fò an lafwa sipozé édé sé sa lafwa yo pʼòkò djè fò-a, épi sé pa pou nou plè kò nou menm. Nou chak sipozé fè bagay ki bon bay pwochen nou, épi bagay ki kay plèʼy osi. Mannyè sala lafwa pwochen-an kay vini fò. Jik Jézi ki pa té plè kòʼy, mé kon i ékwi an lévanjil-la, “Moun ensilté zòt, mé sa yo di-a, sé asou mwen i tonbé.” Épi sé bagay-la ki té ékwi an lévanjil avan-an té ékwi pou enstwi nou. Paski i ka ankouwajé nou épi moutwé nou mannyè pou tjenbé fò kon sa nou pé ni èspwa.
Mwen ka mandé Bondyé, ki ka ankouwajé nou épi ka moutwé nou mannyè pou tjenbé fò, pou fè zòt ni menm katjil paski zòt ka swiv Jézi Kwi, kon sa zòt tout ansanm épi yon sèl vwa kay bay Bondyé ki sé Papa Senyè nou Jézi Kwi lonnè.
Aksèpté yonn a lòt pou moun sa glowifyé Bondyé. Fèʼy menm kon Jézi ja aksèpté zòt-la. Mwen vlé zòt chonjé, Jézi Kwi vini an sèvant sé Jwif-la pou moutwé yo kon sa Bondyé toujou ka tjenn pwonmèt li. Sa vlé di, Bondyé fè menm sé bagay-la i té di sé gwanpapa sé Jwif-la i té kay fè-a. Épi sa fè sé lézòt nasyon-an glowifyé Bondyé paski i ni an chay konpasyon. Mi kon sa i ékwi an lévanjil-la,
“Mwen kay baʼw lonnè anpami sé lézòt nasyon-an.
Mwen kay chanté baʼw.”
10 Épi ankò lévanjil-la di,
“Zòt sé lézòt nasyon-an widjèwté épi sé moun-an Bondyé ja chwazi-a.” 11 Ankò lévanjil-la di,
“Bay Senyè-a lonnè, zòt tout sé lézòt nasyon-an,
anfen kité tout moun ba li lonnè.”
12 Épi Izaya di ankò an lévanjil-la,
“An désandan Jèsi kay vini.
Bondyé kay lévéʼy pou i sa kondwi sé lézòt nasyon-an,
épi yo kay mété èspwa yo an li.”
13 Bon, mwen ka pwédyé pou Bondyé, ki ka fè zòt ni èspwa, bay zòt an chay djèwté épi lapé paski zòt ka kwè an Jézi Kwi. Mannyè sala Bondyé kay sèvi Lèspwiʼy pou fè èspwa zòt pwofité pli an pli.
Wézon-an Pòl Ékwi Otan Bwav-la
14 Fwè èk sè mwen, mwen asiwé zòt bon an chay, épi zòt konnèt sa zòt té sipozé konnèt, épi zòt ni abilité-a pou sa vèti épi enstwi yonn a lòt. 15 Adan an mannyè mwen té bwav an chay lè mwen ékwi sé bagay sala pou fè zòt chonjé-a. Sa té posib paski Bondyé té ban mwen lagwas épi pwivilaj-la 16 pou mwen té sa vini an sèvant Jézi Kwi pou édé sé lézòt nasyon-an. Mwen ka fè twavay an pwèt ka fè kon mwen ka pwéché Bon Nouvèl-la. Mannyè sala sé lézòt nasyon-an pé vini an sakwifis Bondyé kay aksèpté, yonn Lèspwi Bondyé ja mété apa bay Bondyé tousèl.
17 Kon mwen manché an Jézi Kwi-a mwen ni wézon pou mwen sa lévé né mwen pou lapéti twavay-la mwen ka fè bay Bondyé-a. 18 Mwen pa kay wèsté palé asou anyen ankò si pa sa Jézi ja sèvi mwen pou fè. Sé lézòt nasyon-an ka obéyi Bondyé apwézan paski yo tann pawòl-la mwen pwéché-a épi yo wè twavay-la mwen fè-a. 19 Épi sé Lèspwi Bondyé ki ban mwen pouvwa-a pou fè tout sé twavay miwak sala. Kon sa dépi an Jérouzalèm pou vini péyi Ilirikòm mwen ja pwéché Bon Nouvèl Jézi Kwi-a toupatou. 20 Mwen té toujou ni anbisyon-an pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi koté moun pʼòkò té janmen tann avan. Mannyè sala mwen pa kay bati asou fondasyon an lòt moun ja fè. 21 Kon i ékwi an lévanjil-la,
“Koté ki ni moun pyèsonn pa té janmen di yo anyen konsèné Bondyé,
yo kay wè,
épi koté ki ni moun ki pa janmen tann konsèné Bondyé,
yo kay konpwann.”
Pòl Fè Plan Pou Alé Ronm
22 Sé sa ki fè plizyè fwa mwen té vlé vini wè zòt, mé mwen té ni an jennman ki té ka anpéché mwen vini. 23 Mé apwézan la pa ni pyès koté pou mwen twavay an sé plas sala ankò, épi kon i ja ni tèlman lanné dépi mwen vlé vini wè zòt-la, 24 mwen ni èspwa mwen kay sa fè sa kon mwen ni pou alé péyi Èspany-lan. Mwen kay vlé zòt édé mwen pou mwen sa kontiné voyaj mwen osi. Sa sé apwé mwen ja pasé an bon ti tan épi zòt. 25 Mé apwézan mwen ni pou alé an vil Jérouzalèm pou mwen sa pòté an lavi bay sé ich Bondyé-a ki ka wèsté la-a. 26 Paski sé légliz-la ki an péyi Masédonnya épi Akéya-a té byen kontan pou voyé an lavi bay sé maléwé-a ki anpami sé ich Bondyé-a an vil Jérouzalèm-lan. 27 Yo té byen kontan pou fè sa, anfen yo té dwé yo sa. Paski si sé lézòt nasyon-an jwenn an bennédiksyon bay lèspwi yo an lanmen sé Jwif-la, ében, sé lézòt nasyon-an dwé sé Jwif-la an ti lavi déviwé. 28 Lè mwen fini twavay sala épi mwen pòté tout lajan-an nou anmasé-a ba yo, mwen kay pati alé péyi Èspany mé mwen kay doubout pou wè zòt asou chimen mwen. 29 Lè mwen vini wè zòt mwen sav mwen kay vini épi tout bèl bennédiksyon-an Jézi Kwi voyé bay zòt-la.
30 Fwè èk sè, mwen ka plédé épi zòt an non Jézi Kwi Senyè-a épi pou lapéti lanmityé-a Lèspwi Bondyé ka bay-la pou zòt sa pwédyé byen wèd bay Bondyé ban mwen. 31 Pwédyé pou Bondyé pwézèvé mwen anba lanmen sé jan Joudiya-a ki pa ka kwè an Jézi Kwi. Épi pwédyé osi kon sa sé ich Bondyé-a ki Jérouzalèm-lan kay aksèpté ti lavi-a mwen pòté pou sa édé yo-a. 32 Mannyè sala mwen kay ni an tjè kontan lé mwen vini wè zòt, si Bondyé vlé. Pou pasé an tan épi zòt kay afwéchi tjè mwen an chay. 33 Mwen ka pwédyé kon sa Bondyé-a ki ka fè nou jwenn lapé-a kay épi zòt tout. Ensiswatil.