16
Pòl Voyé Bonjou Bay Légliz Ronm-lan
Mwen vlé zòt sav mannyè sésé nou Fébi ka fè bon twavay kon an sèvant légliz-la ki an vil Senkré-a. Mwen ka mandé zòt pou wisivwèʼy an non Senyè-a menm kon ich Bondyé sipozé wisivwè yonn a lòt. Édéʼy an népòt bagay i bizwen moun édéʼy paski Fébi ja fè bon bay an chay moun épi ban mwen osi.
Di Priska épi Akwila bonjou ban mwen. Yo ka twavay bay Jézi Kwi menm kon mwen. Yo mété lavi yo an danjé pou lapéti mwen. Mwen pa sa fini wimèsyé yo pou sa épi sé pa mwen tousèl mé tout sé légliz-la ki anpami sé nasyon-an ki pa Jwif-la ka wimèsyé yo osi.
Di sé ich Bondyé-a ki ka asanblé an kay yo-a bonjou osi. An bèl bonjou bay Épennètòs. I sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la épi sé li ki pwèmyé moun an pawès Écha ki kwè an Jézi Kwi. Di Mari bonjou ban mwen i ja twavay byen wèd anpami zòt.
Andronnikòs épi Jounyas, di yo bonjou ban mwen osi. Yo sé Jwif menm kon mwen ki ja alé lajòl menm kon mwen. Yo sé moun sé zapòt-la ka wèspèkté an chay épi yo té kwè an Jézi avan mwen menm té vini kwè.
Di Anpliyatòs bonjou ban mwen. I sé bon jan mwen mwen kontan an chay kon nou manché an Senyè-a.
Di Òbannòs bonjou ban mwen. I ka twavay ansanm épi nou bay Jézi Kwi, épi Stakis osi jan mwen-an, diʼy bonjou ban mwen.
10 Di Apèlès bonjou ban mwen. I ja pasé an difé pou lapéti Jézi Kwi. Di tout fanmi Aristobòlòs bonjou ban mwen osi.
11 Épi Hèrodiyonn ki sé an Jwif menm kon mwen-an, diʼy bonjou ban mwen. Di tout fanmi Nasisòs ki ka kwè an Jézi Kwi bonjou ban mwen.
12 Tripenna épi Trifosa ki ka twavay bay Senyè-a, di yo bonjou ban mwen. Di bon jan mwen Pèsis bonjou ban mwen osi. I ja fè an chay twavay bay Senyè-a.
13 Mwen ka voyé bonjou bay Roufòs ki sé an mèt an twavay-la i ka fè bay Senyè-a. Di manmanʼy bonjou ban mwen osi, i toujou té ka twété mwen kon gasonʼy menm.
14 Di Asinkritòs, Flégòn, Hèmiz, Patrobas, Hémas épi tout sé lézòt fwè èk sè-a ki épi yo-a bonjou.
15 Filgòs épi Joulya, Nèréyòs épi séséʼy-la, Olimpas épi tout sé ich Bondyé-a ki épi yo-a, di yo bonjou ban mwen.
16 Di yonn a lòt bonjou adan mannyè-a fwè épi sè sipozé fè-a. Tout sé légliz Jézi Kwi-a voyé di zòt bonjou.
Pòl Di Sé Fwè Èk Sè Ronm-lan Sa Pou Fè
17 Mwen ka plédé épi zòt fwè èk sè pou véyé byen sé sa ki ka mété divizyon-an épi ki ka fèʼy difisil pou zòt maché asou bon chimen-an adan an mannyè ki kont sé lésisyon-an zòt ja jwenn-an. Tjenn kò zòt byen lwen sé moun sala. 18 Paski moun ki kon sa pa ka obéyi Senyè nou Jézi Kwi mé sé bouden yo tousèl yo ka obéyi épi yo ka sèvi lanng dou épi bèl pawòl pou kwennen sé moun-an ki pʼòkò fò an lidé yo-a. 19 Kanmenm tout moun ja konnèt mannyè zòt ka obéyi Senyè-a épi sé pa dé kontan mwen kontan bay zòt. Mé mwen kay vlé zòt ni an chay lasajès an sa ki bon épi mwen kay vlé zòt inosan an movèzté.
20 Épi touswit Bondyé-a ki ka fè nou jwenn lapé-a kay mété Satan anba pyé zòt pou zòt sa détwiʼy. Mwen ka mandé Jézi Kwi Senyè nou pou bay zòt lagwas.
21 Timòfi ki ka twavay bay Jézi Kwi menm kon mwen-an voyé di zòt bonjou. Louchòs, Jason épi Sosipatè, ki Jwif menm kon mwen voyé di zòt bonjou osi.
22 Mwen Tètiyòs, ki ka ékwi lèt sala menm kon Pòl di mwen pou ékwiʼy-la voyé bonjou bay zòt an non Senyè-a.
23-24 Gayòs, mèt kay-la koté mwen Pòl ka wèsté-a épi koté tout manm légliz-la ka jwenn ansanm-lan, voyé di zòt bonjou.
Èrastòs, nonm-lan ki ni wèskonsabilité pou lajan vil-la, épi Kwatòs fwè nou an Senyè-a voyé di zòt bonjou osi.
Lapwiyè Pòl Kon I Fini
25 Bon, tout lonnè sé sa Bondyé paski i ka sèvi Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché konsèné Jézi Kwi-a pou fè zòt fò an lafwa zòt, 26 mé ékwiti sé pwòfèt-la ja annékòz lavéwité-a pou sòti dèwò pou tout moun wè, épi Bondyé-a ki pa ka janmen mò-a ja konmandé nou pou simen Bon Nouvèl sala kon sa tout nasyon kay kwè Bondyé épi obéyiʼy. 27 Bon, Bondyé-a ki ka sèvi lasajès an tout bagay-la, annou ba li lonnè pou lapéti sa Jézi Kwi ja fè-a. Ensiswatil.