2
Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, midis atyre që Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, kishte çuar në robëri në Babiloni, dhe që u kthyen në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij. Ata që erdhën me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeo, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumi dhe Baanahu. Bijtë e Paroshit, dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy. Bijtë e Shefatiahut, treqind e shtatëdhjetë e dy. Bijtë e Arahut, shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë. Bijtë e Pahath-Moabit, pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit, dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë. Bijtë e Elamit, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. Bijtë e Zatuit, nëntëqind e dyzet e pesë. Bijtë e Zakait, shtatëqind e gjashtëdhjetë. 10 Bijtë e Banit, gjashtëqind e dyzet e dy. 11 Bijtë e Bebait, gjashtëqind e njëzet e tre. 12 Bijtë e Azgadit, një mijë e dyqind e njëzet e dy. 13 Bijtë e Adonikamit, gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë. 14 Bijtë e Bigvait, dy mijë e pesëdhjetë e gjashtë. 15 Bijtë e Adinit, katërqind e pesëdhjetë e katër. 16 Bijtë e Aterit, domethënë të Ezekias, nëntëdhjetë e tetë. 17 Bijtë e Betsait, treqind e njëzet e tre. 18 Bijtë e Jorahut, njëqind e dymbëdhjetë. 19 Bijtë e Hashumit, dyqind e njëzet e tre. 20 Bijtë e Gibarit, nëntëdhjetë e pesë. 21 Bijtë e Betlemit, njëqind e njëzet e tre. 22 Burrat e Netofahut, pesëdhjetë e gjashtë. 23 Burrat e Anathothit, njëqind e njëzet e tetë. 24 Burrat e Azmavethit, dyzet e dy. 25 Burrat e Kirjath-Arimit, të Kefirahut dhe të Beerothit, shtatëqind e dyzet e tre. 26 Burrat e Ramahut dhe të Gebës, gjashtëqind e njëzet e një. 27 Burrat e Mikmasit, njëqind e njëzet e dy. 28 Burrat e Bethelit dhe të Ait, dyqind e njëzet e tre. 29 Bijtë e Nebos, pesëdhjetë e dy. 30 Bijtë e Magbishit, njëqind e pesëdhjetë e gjashtë. 31 Bijtë e një Elami tjetër, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. 32 Bijtë e Harimit, treqind e njëzet. 33 Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos, shtatëqind e njëzet e pesë. 34 Bijtë e Jerikos, treqind e dyzet e pesë. 35 Bijtë e Senaahut, tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë. 36 Priftërinjtë: bijtë e Jedajahut, nga shtëpia e Jeshuas, nëntëqind e shtatëdhjetë e tre. 37 Bijtë e Imerit, një mijë e pesëdhjetë e dy. 38 Bijtë e Pashurit, një mijë e dyqind e dyzet e shtatë. 39 Bijtë e Harimit, një mijë e shtatëmbëdhjetë. 40 Levitët: bijtë e Jeshuas dhe të Kadmielit, pasardhës të Hodaviahut, shtatëdhjetë e katër. 41 Këngëtarët: bijtë e Asafit, njëqind e njëzet e tetë. 42 Bijtë e derëtarëve: bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait, gjithsej njëqind e tridhjetë e nëntë. 43 Nethinejtë: bijtë e Tsihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Tabaothit, 44 bijtë e Kerosit, bijtë e Siahas, bijtë e Padonit, 45 bijtë e Lebanahut, bijtë e Hagabahut, bijtë e Akubit, 46 bijtë e Hagabit, bijtë e Shamlait, bijtë e Hananit, 47 bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit, bijtë e Reajahut, 48 bijtë e Retsinit, bijtë e Nekodas, bijtë e Gazamit, 49 bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut, bijtë e Besait, 50 bijtë e Asnahut, bijtë e Mehunimit, bijtë e Nefusimit, 51 bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit, 52 bijtë e Batsluthit, bijtë e Mehidas, bijtë e Harshas, 53 bijtë e Barkosit, bijtë e Siseras, bijtë e Thamahut, 54 bijtë e Netsiahut, bijtë e Hatifas, 55 bijtë e shërbëtorëve të Salomonit; bijtë e Sotait, bijtë e Soferethit, bijtë e Perudas, 56 bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit, 57 bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokereth-Hatsebaimit, bijtë e Amit. 58 Tërë Nethinejtë dhe bijtë e shërbëtorëve të Salomonit ishin treqind e nëntëdhjetë e dy. 59 Këta qenë ata që u kthyen nga Tel-Melahu, nga Tel-Harsha, nga Kerub-Adani dhe nga Imeri; por ata nuk qenë në gjendje të tregonin shtëpinë e tyre atërore dhe pasardhësit e tyre, për të provuar në se ishin nga Izraeli; 60 bijtë e Delajahut, bijtë e Tobiahut, bijtë e Nekodas, gjithsej gjashtëqind e pesëdhjetë e dy. 61 Midis bijve të priftërinjve: bijtë e Habajahut, bijtë e Hakotsit, bijtë e Barzilait, që kishte për grua një nga bijat e Barzilait, Galaaditit, dhe që u quajt me emrin e tyre. 62 Këta kërkuan listën e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjitë, por nuk e gjetën; prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër. 63 Qeveritari i urdhëroi ata të mos hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta deri sa të mos paraqitej një prift me Urim dhe Thumim. 64 Tërë asambleja përbëhej nga dyzet e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë veta. 65 Pa llogaritur shërbëtorët dhe shërbëtoret e tyre, që arrinin shtatë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë; midis tyre kishte gjithashtu dyqind këngëtarë dhe këngëtare. 66 Ata kishin shtatëqind e tridhjetë e gjashtë kuaj, dyqind e dyzet e pesë mushka, 67 katërqind e tridhjetë e pesë deve dhe gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet gomarë. 68 Disa të parë të shtëpive atërore, kur arritën në shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem, dhanë bujarisht dhurata për shtëpinë e Perëndisë, në mënyrë që ajo të ngrihej përsëri në vendin e mëparshëm. 69 I dhanë thesarit të veprës, sipas mjeteve të tyre, gjashtëdhjetë e një mijë darikë ari, pesë mijë mina argjendi dhe njëqind veshje prifti. 70 Kështu priftërinjtë, Levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët, derëtarët dhe Nethinejtë, u vendosën në qytetet e tyre, dhe gjithë Izraelitët në qytetet e tyre.