20
Zoti të dhënte përgjigje ditën e fatkeqësisë; emri i Perëndisë të Jakobit të mbroftë me siguri lart.
Të dërgoftë ndihmë nga shenjtërorja dhe të dhëntë përkrahje nga Sioni;
Mos i harroftë të gjitha ofertat e tua dhe pranoftë olokaustin tënd. (Sela)
Të dhëntë atë që zemra jote dëshëron dhe plotësoftë të gjitha planet e tua.
Ne do të këndojmë tërë gaz në çlirimin tënd dhe do të lartojmë flamuret tona në emër të Perëndisë tonë. Zoti i plotësoftë të gjitha kërkesat e tua.
Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e tij; do t’i përgjigjet nga qielli i tij i shenjtë me forcën shpëtimtare të dorës së tij të djathtë.
Disa kanë besim te qerret dhe të tjerë te kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit, Perëndisë tonë.
Ata u përkulën dhe ranë; por ne u ngritëm përsëri dhe mbahemi në këmbë.
Shpëtomë, o Zot; mbreti le të na përgjigjet ditën në të cilën do të këlthasim.