97
Zoti mbretëron; le të gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e mëdhenj.
Re dhe terr e mbështjellin; drejtësia dhe e drejta janë në themel të fronit të tij.
Një zjarr i shkon përpara dhe i zhduk armiqtë e tij rreth e qark.
Vetëtimat e tij ndriçojnë botën, toka i shikon dhe dridhet.
Malet shkrihen si dylli përpara Zotit, përpara Zotit të të gjithë tokës.
Qiejtë shpallin drejtësinë e tij dhe tërë popujt shohin lavdinë e tij.
U ngatërrofshin të gjihë ata që u shërbejnë skulpturave dhe ata që mburren me idhujt; rënçin përmbys përpara atij të gjitha perënditë.
Sioni ka dëgjuar dhe është gëzuar për to, dhe bijat e Judës janë gëzuar me gjykimet e tua, o Zot.
Sepse ti, o Zot, je Shumë i Larti mbi tërë tokën, ty të përlëvdojmë mbi gjithë perënditë e tjera.
10 Ju që e doni Zotin urreni të keqen! Ai ruan jetën e shenjtorëve të tij dhe i çliron nga dora e të pabesëve.
11 Drita ka dalë për të drejtin dhe gëzimi për ata që janë të drejtë nga zemra.
12 Ngazëllohuni tek Zoti, o njerëz të drejtë, dhe lëvdoni emrin e tij të shenjtë.