113
Aleluja. Lëvdoni, o shërbëtorë të Zotit, lëvdoni emrin e Zotit.
Qoftë i bekuar emri i Zotit tani dhe përjetë.
Nga lindja e diellit deri në perëndim të tij u lëvdoftë emri i Zotit.
Zoti shkëlqen mbi tërë kombet, lavdia e tij ndodhet përmbi qiejtë.
Kush i përngjan Zotit, Perëndisë tonë, që banon në vende shumë të larta,
kush ulet për të parë gjërat që ndodhen në qiejtë dhe mbi tokë?
Ai e ngre të mjerin nga pluhuri dhe nevojtarin nga plehrat,
për ta bërë të ulet me princat, me princat e popullit të tij.
Ai bën që gruaja shterpe të banojë në familje, si nënë e lumtur e fëmijëve. Aleluja.