124
Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, le të thotë Izraeli:
“Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, kur njerëzit u ngritën kundër nesh,
ata do të na kishin përpirë të gjallë, aq shumë shpërtheu zëmërimi i tyre kundër nesh;
atëherë ujërat do të na kishin mbuluar dhe përroi do të kishte kaluar mbi ne,
atëherë ujërat e fryra do të kishin kaluar mbi ne”.
Bekuar qoftë Zoti, që nuk na la si pre të dhëmbëve të tyre.
Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga laku i gjuetarit; laku u këput dhe ne shpëtuam.
Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejtë dhe tokën.