130
Nga vënde të thella unë të këllthas ty, o Zot.
O Zot, dëgjo klithmën time; veshët e tu dëgjofshin me vëmendje zërin e lutjeve të mia.
Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot?
Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë prej teje.
Unë pres Zotin, shpirti im e pret; unë kam shpresë në fjalën e tij.
Shpirti im pret Zotin, më tepër se rojet mëngjesin; po, më tepër se rojet mëngjesin.
O Izrael, mbaj shpresa tek Zoti, sepse pranë tij ka dhemshuri dhe shpëtim të plotë.
Ai do ta çlirojë Izraelin nga të gjitha paudhësitë e tij.